Male komunalne čistilne naprave

Novice

11. 6. 2011

V skladu z njo imata, tako izvajalec javne službe kot uporabnik, svoje obveznosti in dolžnosti. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora skrbeti, da vse poteka v skladu z zakonodajo, vršiti mora prevzem blata v nadaljnjo obdelavo ter ustrezno ravnati z njim, voditi evidenco malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in poročati na ministrstvo.

Uporabnik pa ima obvezo, da z izgrajeno čistilno napravo skrbno upravlja in ravna tako, da MKČN izpolnjuje zahteve zakonodaje in da je v njej obdelana komunalna odpadna voda primerna za izpust v okolje (izpolnjene mejne vrednosti: KPK manj kot 30 mg O2/l in BPK5 manj kot 150 mgO2/l). V tem primeru je uporabnik upravičen do znižanja akontacije okoljske dajatve za 85%.

Kakšne postopke mora uporabnik izvajati, da MKČN izpolnjuje zahteve zakonodaje, je odvisno od velikosti – zmogljivosti MKČN.

Za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE se lahko namesto meritev izdela ocena obratovanja, vendar mora MKČN imeti ustrezno dokumentacijo iz katere je razvidna skladnost MKČN s standardi, preverjeno mora biti tudi izpolnjevanje pogojev glede čiščenja in načina nastajanja komunalne odpadne vode.

Za MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE pa obratovanje skladno s predpisi pomeni, da ima MKČN uporabno dovoljenje, poslovnik za obratovanje, voden  obratovalni dnevnik, izdelano poročilo o prvih meritvah in poročila o obratovalnem monitoringu.

Ker želimo, da bi bilo delovanje vaše MKČN v skladu z zakonodajo ter da bi vzpostavili predpisano Evidenco MKČN, vas prosimo, da čimprej pristopite k ureditvi postopkov in nam posredujete potrebne podatke, ki so razvidni iz priloge.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na kontaktno osebo.

Kontaktna oseba za evidenco MKČN, odvoz blata:
Ana Jelovčan, univ.dipl.inž.grad. vodja DE Kanalizacija (GSM: 041 310 073)

Kontaktna oseba za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa MKČN:
David Penko, vodja DE Čistilne naprave (GSM: 051 610 001)

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami