Hišni priključki in interna kanalizacija

Kjer je javna kanalizacija zgrajena, je priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov. Pred izgradnjo priključka mora lastnik objekta, ki se priključuje, pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Soglasje je potrebno izdati tako v primeru novogradnje na območju z urejeno javno kanalizacijo, kot tudi v primeru obstoječih objektov ob izgradnji javne kanalizacije.

Izvedba priključka

Postopek priključitve se začne z oddajo vloge OB 07 03, ki se ji priloži potrebno dokumentacijo in posreduje upravljavcu javne kanalizacije.

Po prejemu vloge, se upravljavec – Kovod Postojna, d.o.o., z lastnikom stavbe, ki se bo priključevala na kanal, dogovori za ogled na lokaciji.

Upravljavec nato lastniku stavbe izda soglasje k priključitvi, v katerem je navedena lokacija priključevanja ter tehnične smernice za izvedbo. Vsak objekt se priključuje preko svojega priključka, le izjemoma, ko to ni možno, je ob soglasju vseh lastnikov priključka dovoljena priključitev večjega števila objektov preko enega priključka.

Osem dni pred pričetkom izvedbe del, lastnik objekta o pričetku del obvesti upravljavca javne kanalizacije.

Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek nista del javne infrastrukture, zato morajo gradnjo in vzdrževanje zagotoviti lastniki stavbe oziroma stanovanj v večstanovanjski stavbi, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Gradnjo kanalizacijskega priključka lahko izvedejo v lastni režiji ali pa najamejo drugega usposobljenega izvajalca gradbenih del.

Priključek s pripadajočo opremo mora biti zgrajen iz atestiranih materialov in vodotesen.

Pred zasutjem kanala upravljavec opravi ogled izvedenih del in posname izvedeno kanalizacijo za vnos v kataster.

Po pregledu in ugotovitvi, da je priključek izdelan skladno z izdanim soglasjem ter plačilu stroška izmere kanalizacije in vnosa v kataster, upravljavec novemu uporabniku izda potrdilo o izgradnji priključka. 

Ukinitev obstoječe greznice

Ob izvedbi priključka je potrebno obstoječo greznico vzeti iz uporabe; to je izprazniti in zasuti. Lahko pa se jo očisti in uporabi za padavinsko vodo: kot zbiralnik, ponikalnico ali zadrževalnik. Zlasti je to priporočljivo, če se padavinske vode iz območja stavbe priključujejo na javno padavinsko kanalizacijo.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami