SKLOP 3 – Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

Rekonstruirali bomo vodarno Malni – kapacitete 150l/s in zajetje Malni s črpališči – kapacitete 150l/s, uredili povezavo do vodarne v dolžini 440 metrov ter povratno povezavo za Planino v dolžini 310 metrov. Izvedli bomo tudi temeljito rekonstrukcijo obstoječega objekta, kjer bomo nato vgradili novo opremo za pripravo in črpanje vode, skupaj z zajetjem Korotan in povezovalnim cevovodom dolžine 40 metrov. V okviru rekonstrukcije vodarne Malni bomo nadgradili sistem telemetrije celotnega vodovodnega omrežja Postojna – Pivka.

Rekonstrukcija vodarne Malni
Obstoječi vodarni Malni bomo zgradili prizidek, ki bo AB stenasta konstrukcija in bo dvoetažen. V teren vkopani spodnji etaži bomo vgradili bazene (usedalnik, bazen za pralno vodo, bazen za nevtralizacijo), zgornja etaža pa bo namenjena ultrafiltracijskim modulom. Celotna ultrafiltracija bo sestavljena iz treh vzporednih enot. Nosilna konstrukcija objekta bo sestavljena iz AB sten in AB plošče, debeline 30 centimetrov. V plošči nad kletjo bomo izvedli odprtino, ki bo omogočala dostop do kletne etaže preko jeklenih stopnic. Streha bo dvokapne oblike. V sklopu obnove vodarne bomo izvedli tudi nov črpalni in nov izpustni jašek. Na območju zajetja bomo zgradili nov AB varovalni zid višine dveh metrov in debeline 30 centimetrov. Prav tako bomo uredili odvodnjavanje iz utrjenih površin v okolici. V objektu bomo rekonstruirali posamezne elemente, namenjene pripravi vode – usedalnik, bazeni s filtri, reakcijski bazen, bazen čiste vode in bazen za črpanje vode. Usedalnik (flokulacija, koagulacija) v načrtovani ureditvi ne bo več nujno potreben za obratovanje, se pa ohranja kot del vodne linije, ker omogoča večjo varnost pri detekciji nenadnih onesnaževanj. Vodo se bo prečrpavalo po cevovodu v zbirne bazene. Do določenega nivoja bo možen gravitacijski odtok. V delu zbirnega kanala, neposredno ob usedalnih bazenih, bomo namestili potopne črpalke za črpanje vode na ultrafiltracijsko napravo. Na tem delu bomo obnovili tesnilno oblogo. Del kanala, pred dotokom na bazen s filtri, bomo pregradili, za pretok vode pa bomo vgradili cevi z zaporno loputo. Obstoječe bazene s peščenimi filtri bomo preuredili v ogljene filtre. Dotok na filtre bo potekal iz zbirnega kanala, v katerega bo dotekala očiščena voda iz ultrafiltracijske naprave. Dotok na posamezen filter bo uravnavan z ventilom. Iz filtrov bo urejen odtok v zbirni in po njem v reakcijski bazen (obstoječa bazena), ter iz reakcijskega bazena v obstoječa bazena očiščene vode.

Rekonstrukcija zajetja Malni s črpališči
Zajem vode je v zaselku Malni na levem bregu potoka Malenščica. Zajet je kraški vir Malni z zajetji Malni 1 in Malni 2. V starejšem zajetju (Malni 1) se v sušnem obdobju spusti gladina vode tako, da izkoriščanje vodnega vira ni več možno. Zaradi tega je bilo poleg obstoječega zajetja zgrajeno novo zajetje (Malni 2), ki zajema vodo na večji globini. Iz zajetja Malni 2 je bil načrtovan dovod potrebnih količin vode z natego v zajetje Malni 1, projekt ni bil v celoti realiziran. V zajetju je izvedena samo prva faza rekonstrukcije z vgradnjo začasne črpalke v novi vodnjak. Zajetje Malni 2 ima v vseh letnih obdobjih zadosten nivo vode, ki se dodatno vzdržuje še z zapornicami na iztoku iz izvira v potok Malenščico. Za črpanje vode je načrtovana uporaba vodnjakov Malni 1 in Malni 2 z večjimi dotoki vode in večjo globino potopljenega dela. V vodnjak Malni 2 bomo vgradili tri turbinske črpalke. V vodnjak Malni 1 bomo vgradili tri potopne črpalke skupne kapacitete 150 l/s. Črpalke v vodnjaku Malni 1 bomo opremili z zaščitnim plaščem za zagotovitev zadostne hitrosti vode pri obtekanju motorjev. Za izvedbo vodovodnih napeljav bomo porušili del obstoječega objekta Malni 1 in zgradili nov jašek nad vodnjakom. V krovni plošči jaška bomo namestili odprtine za namestitev črpalk in vstopno odprtino za dostop v jašek. V jašku je načrtovan tudi odcep za povezavo z napeljavami v črpališču Malni 2. V obstoječem objektu Malni 1 bomo obstoječe povezave zaradi spremenjene trase med črpališčem in vodarno rekonstruirali; vodnjak Malni 1 bo v funkciji rezervnega vodnega vira.

Izgradnja vodarne Korotan
Izvedli bomo rekonstrukcijo vodarne Korotan z vgradnjo opreme za pripravo in črpanje vode v strojnici. V notranjost bomo vgradili nova vrata in razdelili prostore glede na načrtovan namen. Poleg tega bomo rekonstruirali fasado, streho, okna in vrata. Oboke pred dostopom v pokrito vežo bomo ohranili in delno obnovili v obstoječem izgledu. Prehod pod obokom proti cesti bomo zaprli z ograjo. V tlorisu bo prostor razdeljen na del za pripravo vode in črpanje ter na prostor za kemikalije za dezinfekcijo vode. Severno od obstoječega objekta bomo zgradili bazen za pralne vode in nevtralizacijo. Jašek bo razdeljen s predelno steno na dva dela. V predelni steni bosta na dnu in na vrhu odprtini za preliv vode. Dotok vode bo urejen v bazen za nevtralizacijo vode. V ta del bo urejen tudi dovod zraka za mešanje vode. Po napolnitvi bazena se bo voda prelivala v drugi del bazena, kjer se bo dodatno usedala, ob doseženi maksimalni gladini (prelivni nivo) pa se bo vodo izčrpalo s potopno črpalko v izpustni cevovod v potok Karantan. Nad obema prekatoma bosta v nivoju tal nameščena vstopna pokrova. Za čiščenje vode se bo uporabila ultrafiltracija s predhodno delno obdelavo vode ter dezinfekcijo z minimalnim dodajanjem plinskega klora v prečiščeno vodo za potrebe zagotavljanja kvalitete vode pri njenem transportu. Surova pitna voda se bo iz vodnjaka črpala v obstoječi objekt za pripravo vode skozi merilnik pretoka, naprej na avtomatski filter, ki iz surove vode odstrani vse mehanske delce večje od 0,1 mm. Avtomatski filter bo opremljen s svojo krmilno omarico, merilnikom padca tlaka na filtru in sistemom za avtomatsko pranje. Nato bo odpadna voda odtekla na filtracijo z ultrafiltracijo. Pred dotokom na ultrafiltracijo bo možno dozirati koagulant (npr. raztopino PAC) v primeru izrednih povečanj motnosti surove vode. Celotno območje ob vodarni in zajetju se bo ogradilo z ograjo višine 2 metrov. Območje med obstoječo lokalno cesto in ograjenim območjem se bo asfaltiralo. Meteorne vode se bodo speljale po meteorni kanalizaciji v lovilec olja in preko lovilca olja v potok Karantan (dotok v skupni izpustni jašek).

Rekonstrukcija zajetja Korotan
Obstoječe zajetje Korotan leži ob lokalni cesti Hruševje – Orehek – Prestranek, južno od potoka Karantan. Objekt se nahaja 50 metrov južno od zajetja, neposredno ob cesti. Objekt trenutno ne obratuje. Zajetje je bilo opuščeno zaradi slabe kvalitete vode, neuporabne opreme in ker v preteklosti ni bilo na voljo ustreznih tehnologij za pripravo vode. Z novo tehnologijo čiščenja bo dosežena ustrezna kvaliteta pitne vode. Obstoječi objekt zajetja Korotan bomo rekonstruirali tako, da bomo uredili tlake in položili keramične ploščice, uredili omete notranjih sten, rekonstruirali električno napeljavo, v celoti obnovili AB ploščo nad zajemnim jaškom in v ploščo vgradili prehodne kose za črpalko. Uredili bomo tudi dostop v jašek, tako da bomo delno porušili vhodni portal in namestili odprtino za vrata in krilne zidove ter ob celotnem objektu izvedli ustrezen zasip. Zajem vode bo v obstoječem črpalnem jašku, ki je zgrajen nad izvirom. Za črpanje vode bomo vgradili dve črpalki, ki bosta opremljeni s frekvenčno regulacijo, delovali pa bosta izmenično. V zajetju bo urejen tudi neposredni izpust iz cevovoda preko ventila za vzdrževanje konstantnega tlaka. Odtok iz ventila bo speljan po kanalu za padavinsko vodo z iztokom v potok Karantan. V vodnjak bomo namestili merilno mesto nivoja gladine vode, kar bomo zagotovili z nivojskim merilcem gladine. V objekt zajetja bomo namestili tudi merilnik tlaka in merilnik pretoka.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami