Oskrbovalno območje Suhorje

Pregledna karta objektov vodovodnega sistema Suhorje

 

Vodovodni sistem Suhorje

 

Opis sheme (pregledne karte) poteka celotnega vodovodnega sistema

Vas Suhorje ima lasten vodovodni sistem, ki se oskrbuje z vodo iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica preko vodovodnega omrežja vasi Ostrožno Brdo in povezovalnega cevovoda do rezervoarja Suhorje. Obračunski vodomer na podlagi katerega Komunala Ilirska Bistrica obračuna dobavljeno vodo javnemu podjetju Kovod Postojna, d.o.o. je nameščen na cevovodu pred rezervoarjem Suhorje.

V rezervoarju nad vasjo Suhorje se akumulira potrebna količina vode za dnevne izravnave in za požarno rezervo. Voda nato odteka neposredno iz rezervoarja preko razdelilnega omrežja do porabnikov.

V sistemu ni predvidena posebna obdelava pitne vode, saj zdravstveno ustreznost pitne vode zagotavlja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica preko svojega sistema nadzora.

Pregled zgodovine vodovodnega sistema

Vas Suhorje leži kot nekakšna tromeja med občinami Pivka, Divača in Ilirska Bistrica. Geografsko je to del Brkinov, upravno pa predstavlja del Pivške občine. Zaradi svoje specifične lege ter relativne oddaljenosti od večjih naselij, je nekoliko nenavaden tudi položaj vasi. Suhorje kot edino izmed brkinskih vasi spada k občini Pivka, kot župnija predstavlja del premske župnije (občina Ilirska Bistrica), pošta Vremski Britof kateri spada občini Divača

Lokacija O.O. Suhorje

Prvi vodovod v vasi je bil urejen leta 1979 z delovno akcijo Suhorje 79, ki je bila prva organizirana mladinska delovna akcija republiškega pomena v občini Postojna. S pomočjo brigadirjev, vojakov in vaščanov so vodo iz zajetja v grapi med Suhorjem in Ostrožnim Brdom napeljali do vseh hiš v vasi. V istem letu se je zgradil tudi rezervoar s 50 m3.

Žal pa je imelo vaško zajetje dovolj vode le v deževnem obdobju, v sušnem obdobju pa so morali vaščani še do nedavnega uporabljali vodo iz domačih vodnjakov ali so jim jo dovažali gasilci. Z navezavo obstoječega lokalnega vodovoda na vodovod Ilirska Bistrica, ki oskrbuje Ostrožno Brdo pa je bil v letu 2005 rešen tudi ta problem. 

V letu 2010 se izvede obnova omrežja od rezervoarja Suhorje do porabnikov v vasi. Konec leta 2011 se uvede sistem telemetrije in zamenja plavača (daljinsko vodeno upravljanje sistema). Sistem telemetrije beleži obratovalne parametre kot so nivo, pretok, vstop v objekt in tlak.. vse ostale fizikalno-kemijske parametre pa se izvaja s prenosnimi merilniki.

Opis procesa oskrbovalno območje Suhorje

Vodni vir

VS Ilirska Bistrica, oskrbuje vas Suhorje. Površinski vodni vir Bistrica leži na koti 420 m nad Ilirsko Bistrico. Voda se zajema v 90 m tunelu na koti 423 m, od koder gravitacijsko odteka na čistilno napravo, kjer poteka mikrofiltracija, sedimentacija  in dezinfekcija pitne vode s plinskim klorom. Od tu se pitna voda distribuira v omrežje. Vodovodni sistem Ilirska Bistrica dovaja zdravstveno ustrezno pitno vodo v rezervoar Suhorje preko obračunskega vodomera.

no images were found

Rezervoar na omrežju (R) oskrbovalno območje Suhorje

Ime R št. R R [m3] Oskrbovalno naselje
Suhorje R 50 Suhorje

Omrežje, armature, fazonski elementi in vodomerni jašeki

Glavni vod (transportni vod) vodovodnega omrežja je vkopan 0,9 – 1m globoko, cevi odcepnih vodov pa so položene 0,6 – 0,8m globoko. Dno izkopa je zasuto s peskom (20 cm). Nad cevmi pelje »čista trasa«, brez drevja in rastlin z globokimi koreninami.

Na omrežju so uporabljeni naslednji materiali:

material oznaka dolžina vodovodnega omrežja [m]
do 10 let do 5 let skupaj
duktilna litina DL / 1850 m od obstoječega zajetja do rezervoarja.
750 m od rezervoarja do vasi.
1155 m po vasi.
3705 m
Polietilen PE 8966 m od Ostrožnega Brda do obstoječega zajetja   8966 m
Neznano / / / 12671 m
Skupaj       25342 m

Na vodovodnem omrežju je urejenih 6 hidrantnih priključkov od tega 4 nadzemni in 2 podzemna. Na liniji je nameščenih cca 20 vodomerov, 60 porabnikov. Vodomerni jaški so nameščeni cca. 1,5 m globoko, pokriti s kovinskim pokrovom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami