SKLOP 2 – Cevovodi in objekti v občini Pivka

SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka

Na območju občine Pivka bomo hidravlično izboljšali in na novo zgradili 24 kilometrov cevovodov. Območja gradnje vodovoda so naslednja: Selce – vodohran (VH) Pivka, mesto Pivka z okolico, VH Pivka – Zagorje – Šilentabor, VH Pivka – Kal – Neverke – črpališče Valilnica ter preostali fazi Čepno-Buje. V okviru tega sklopa bo potekala izgradnja novega vodohrana Pivka, s prostornino 1000 m3 in rekonstrukcija več objektov: vodohrana Kal (kapacitete 400 m3), vodohrana Neverke (kapacitete 255 m3), črpališča Neverke (prečrpališče), črpališča Valilnica (prečrpališče), črpališča Zagorje (prečrpališče), vodohrana Zagorje (kapacitete 200 m3) in novogradnja črpališča Šilentabor.

Izgradnja novega vodohrana Pivka
V Pivki je načrtovana izgradnja novega vodohrana s prostornino 1.000 m3. Objekt bo AB stenasta konstrukcija, sestavljena iz rezervoarskega dela in jaška za potrebe vzdrževalnih del. Vodohran bo delno vkopan. Na dotočni cevi v načrtovanem vodohranu Pivka bo vgrajen ventil za regulacijo pretoka, ki bo dotok v vodohran omejeval na 40 l/s. Znotraj vodohrana bodo poleg dotočne linije iz smeri regulacijskega objekta Zalog, vgrajeni še praznotok, iztočna linija v smeri Zaloga, tlačna linija na vodohran Kerin in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal. Praznotok, dolžine 30 metrov, bo potekal ob trasi navezovalnega vodovoda za Hrastje in se zaključil na meteornem odvodnem sistemu starega vodohrana Pivka. V vodohran bo vgrajeno tudi črpališče, ki bo črpalo vodo v vodohran Kerin. Vgrajeni bosta dve črpalki z izmeničnim delovanjem.

Rekonstrukcija vodohrana Kal
Obstoječi vodohran Kal (prostornina meri 400 m3) se bo v celoti ohranil. V objektu bo potekala rekonstrukcija strojne in elektro opreme, tako da bo omogočeno pravilno upravljanje objekta in s tem izboljšanje oskrbe s pitno vodo. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Namestili bomo nov nizko napetostni električni dovod ter novo komunikacijsko povezavo.

Rekonstrukcija vodohrana Neverke
Obstoječi vodohran Neverke (s prostornino 255 m3) se bo v celoti ohranil. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Izdelali bomo nov nizko napetostni električni dovod ter novo komunikacijsko povezavo.

Rekonstrukcija črpališča Neverke
Zaradi neugodne trase načrtovanega vodovoda med črpališčema Neverke in Valilnica, bo potrebno v obstoječem črpališču Neverke rekonstruirati strojne inštalacije in naprave ter vgraditi vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Nizko napetostni električni dovod ostane obstoječ, potrebno pa bo izvesti nizko napetostni električni odvod in signalizacijo do vodohrana Neverke. V črpališče bomo vgradili hidroforno postajo. Obstoječi črpalki v črpališču Neverke bomo rekonstruirali.

Rekonstrukcija črpališča Valilnica
Zaradi neugodne trase načrtovanega vodovoda med črpališčema Neverke in Valilnica, bo potrebno v obstoječem črpališču Valilnica rekonstruirati strojne inštalacije. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Potrebno bo izdelati nov nizko napetostni električni dovod ter novo komunikacijsko povezavo. Obstoječi črpalki bomo rekonstruirali (ena črpalka bo v rezervi).

Rekonstrukcija črpališča Zagorje
Zaradi načrtovanih odjemov med vodohranom Pivka in črpališčem Zagorje bo potrebno v obstoječem črpališču Zagorje rekonstruirati strojne inštalacije in naprave. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Preverili bomo obstoječ nizko napetostni električni dovod ter izdelali novo komunikacijsko povezavo. Za potrebe napajanja električnega voda bo potrebno zagotoviti ustrezno moč. Na dotoku v črpališče Zagorje bomo namestili ventil za regulacijo pretoka za naselje Zagorje in dodatno za vodovodni sistem Knežak. Vgradili bomo nove ustrezne črpalke.

Rekonstrukcija vodohrana Zagorje
Obstoječi objekt vodohran Zagorje (s prostornino 200 m3) se bo v celoti ohranil. Vsa strojno-tehnološka oprema bo nova, prav tako bomo vgradili vso potrebno krmilno-nadzorno opremo. Izdelali bomo nov nizko napetostni električni dovod ter novo komunikacijsko povezavo. Na iztočni cevi bomo vgradili hidroforno postajo za naselje Šilentabor.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami