Financiranje projekta

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 34.031.433 evra brez DDV, z DDV pa 41.457.786 evrov. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša 31.169.049 evrov.

 

Investicijski stroški so financirani s sledečimi finančnimi viri:

  •           podpora Evropske unije 23.691.353,85 evra
  •           prispevek iz državnega proračuna 4.180.827,15 evrov
  •           iz proračuna obeh občin 6.159.252 evrov (DDV ni vštet)

 

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami