Financiranje projekta

Investicijska vrednost projekta znaša 29.932.594,90 € brez DDV, z DDV pa36.517.765,78 €. Upravičeni stroški znašajo 28.530.293,90 €.

Prispevek Skupnosti je izračunan od celotnih upravičenih stroškov. Upravičeni investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

• iz državnega proračuna Republike Slovenije – 3.851.589,68 €,
• iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« – 21.825.674,83 €,
• iz proračuna obeh vključenih občin – 4.255.330,39€.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami