Oskrba pitne vode z gasilsko cisterno

Oskrba s pitno vodo s cisternami se izvaja v primeru izrednih dogodkov (daljše prekinitve dobave pitne vode iz javnega vodovoda zaradi vzdrževanih del…ipd). Gasilska društva v takih primerih vršijo prevoz pitne vode po navodilih upravljavca. Pri vzpostavitvi dobave pitne vode z gasilsko cisterno v primeru izrednega dogodka je odgovoren vodja enote vodovod v njegovi odsotnosti pa delovodje enote vodovod.

 

Uporaba vode iz cisterne

Pitna voda iz cisterne, pri kateri so v procesu polnjenja, prevoza in distribucije upoštevane zapisane zahteve, je uporabna kot pitna voda.

Voda se iz cisterne distribuira do uporabnikov na krajevno običajen način preko fiksnega vodovodnega omrežja.

V kolikor se voda iz cisterne distribuira do uporabnikov na neobičajen način mora pravna ali fizična oseba, ki ima ali upravlja s cisterno za oskrbo s pitno pripraviti pisna navodila za individualno distribucijo pitne vode (ureditev distribucijskih mest, način distribucije, posode ipd.)

Koncentracijo prostega preostalega klora v pitni vodi v cisterni oz. na mestu iztoka je treba vzdrževati ter zato meriti in zapisovati vsakih 24 ur. Pitna voda v cisterni mora biti vedno klorirana v koncentraciji 0,3 – 0,5 mg/l prostega preostalega klora.

V kolikor se iz cisterne oskrbuje več kot 50 oseb ali se voda uporablja za oskrbo javnih objektov ali objektov za proizvodnjo in promet živil in gre za nadomestni način oskrbe, je treba vodo preskušati vsakih 48 ur v obsegu rednih preskusov. V kolikor prihaja zaradi javne uporabe do onesnaženja mest iztokov iz cisterne, jih je treba večkrat dnevno razkuževati – omočiti v raztopino klorovega preparata.

Osebe, ki izvajajo nadomestno oskrbo pitne vode s cisterno se v okviru internega izobraževanja znotraj HACCP sistema usposobijo za pravilne postopke nadomestne oskrbe pitne vode s cisterno.

Kot cisterna se šteje vsaka zaprta posoda, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in ima najmanj 50 litrov prostornine. Kot oskrbo s pitno vodo s cisternami pa se šteje vse faze v procesih polnjenja, prevoza in distribucije pitne vode ne glede na to ali gre za redno ali pa samo nadomestno oskrbo.

Polnjenje cistern iz hidrantov na javnem vodovodu za nadomestno oskrbo z vodo se lahko izvede le na podlagi predhodnega soglasja upravljavca in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem. V takem primeru se med upravljavcem in uporabnikom (Prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Postojna) sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode. Uporabnik mora pred točenjem vode iz hidranta podpisati izjavo k seznanitvi pravilnih postopkov točenja vode iz hidrantov na javnem vodovodu. Izjava se hrani v dokumentaciji HACCP sistema.

Brez soglasja upravljavca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanjem drugih nalog zaščite, reševanja ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti upravljavca o kraju uporabe, času odvzema vode in količini porabljene vode.

 

Vzdrževanje polnilnega mesta

Polnilno mesto (pipa, hidrant) je ustrezno vzdrževano, da se preprečuje kontaminacijo pitne vode na mestu polnjenja. Lokacije polnilnih mest so določene vnaprej. Polnilna mesta urejamo in vzdržujemo sami znotraj sistema za oskrbo s pitno vodo v okviru vzpostavitve sistema notranjega nadzora za primer nadomestne oskrbe s pitno vodo.

Voda se v cisterno polni iz znanega vira in le iz sistema za oskrbo s pitno vodo (glej seznam polnilnih mest). Voda za polnjenje cistern (polnilna voda) mora biti skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi ter potrjena s stalnostjo rezultatov notranjega nadzora in rezultatov monitoringa v preteklih 6 mesecih. Cisterna za pitno vodo se ne sme polniti iz drugega nenadzorovanega vodnega vira.

 

Ravnanje z opremo

Cisterna in oprema za polnjenje in za distribucijo mora biti namenjena le za pitno vodo, kar mora biti tudi nedvoumno označeno. Kot pripadajočo opremo se šteje vsa oprema, ki lahko pri polnjenju ali distribuciji pride v stik s pitno vodo (cevi, ventili, pipe ipd.).

Opremo zagotovi oseba, ki upravlja s cisterno ali se ukvarja s prevozom pitne vode.

Materiali in snovi, ki pri oskrbi s pitno vodo s cisterno pridejo v stik s pitno vodo (vključno z ventili, cevmi, premazi), ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.

Z opremo za polnjenje in distribucijo cisterne je treba ravnati tako, da pri uporabi ne pride do onesnaženja notranjosti cisterne in opreme, ki prihaja v stik s pitno vodo.

Cisterne in opremo za polnjenje in distribucijo je treba vzdrževati in hraniti ter prevažati ustrezno zaščiteno. Cevi morajo biti na obeh koncih zaščitene oz. zaprte. Cisterno, vključno notranjost cisterne in pripadajočo opremo za polnjenje in distribucijo, je treba enkrat letno vizuelno pregledati in potrditi ustreznost. Če se pri pregledu ugotovijo kakršnekoli pomanjkljivosti, jih je treba pred uporabo odpraviti.

Cisterno in opremo za polnjenje in distribucijo, ki ni bila v uporabi teden dni in več, je treba pred polnjenjem pregledati, preveriti notranjost (vsebina, izvedba), nato temeljito sprati s tekočo pitno vodo, po možnosti prezračiti in nato hiperklorirati z dozo do 50 mg/l prostega klora .

Dezinfekcijsko sredstvo naj doseže vse notranje površine cisterne in tudi ostale dele opreme za polnjenje in za distribucijo (cevi, ventile), ki prihajajo v stik s pitno vodo. Če se dezinfekcija opravlja v polni cisterni naj ta ostane napolnjena s hiperklorirano vodo 8 ur. Hiperklorirano vodo iz cisterne je treba iztočiti v javno fekalno kanalizacijo oz. jo nevtralizirati.

Izpust v površinske vode ni dopusten. Za nove cisterne in nove dele pripadajoče opreme za polnjenje in distribucijo veljajo enake zahteve. Cisterno in opremo za polnjenje in distribucijo, ki je stalno v uporabi ali je minilo od zadnje uporabe manj kot teden dni, je treba pred polnjenjem pregledati, preveriti notranjost (vsebina, izvedba), nato po potrebi sprati s tekočo pitno vodo in prezračiti. Spiralno vodo se nato iztoči iz cisterne. Po uporabi je treba vso uporabljeno opremo, vključno s cisterno izprazniti, očistiti in varno shraniti.

 

Sredstva za dezinfekcijo

Za dezinfekcijo naj se uporabljajo preizkušena sredstva, najbolje klorovi preparati. Sredstvo mora imeti jasna navodila proizvajalca glede učinkovitosti, pogojev shranjevanja, roka trajanja, previdnostnih ukrepov in načina doziranja. Sredstva je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca.

 

K opremi sodijo še:

 •      posoda za pripravo klorove raztopine, ki se mora uporabljati samo za ta namen;
 •      osebna zaščitna sredstva (čista delovna obleka, gumijaste rokavice, predpasnik, škornji, zaščitna očala in zaščitna maska);
 •      oprema prve pomoči in plastenka s 5 l čiste pitne vode za izpiranje kože in sluznic;
 •      inštrument za merjenje prostega in vezanega preostalega klora v vodi.

Polnilna mesta so določena in spremljana znotraj notranjega nadzora. V primeru izrednih dogodkov se polnilna mesta lahko tudi prilagodi trenutnemu stanju. Tako polnilno mesto (pipa, hidrant) mora biti tudi ustrezno vzdrževano, da ne pride do sekundarne kontaminacije.

Gasilska društva imajo z upravljavcem vodovodnega sistema sklenjeno pogodbo. S pogodbo upravljavec vodovodnega sistema gasilskim društvom dovoljuje posege v vodovodno omrežje pod pogoji, ki so določeni v pogodbi. Pogodbi sledijo priloge z navodili o pravilnem postopanju pri polnjenju, prevozu in praznjenju cisterne ter predpisani obrazec o pravilnem točenju vode iz hidrantov, katerega izpolni voznik cisterne (GD). Navodila so pripravljena na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo in priporočil NIJZ.

 

GD za svojo dejavnost prevoza pitne vode nimajo še uvedenega notranjega nadzora na osnovah dobre higienske prakse za prevoz pitne vode.

 

Fotografije polnilnih mest

 

Dokumentacija

V zvezi z oskrbo s pitno vodo s cisternami, je treba voditi dokumentacijo. Dokumentirana mora biti katerokoli faza iz procesa polnjenja, prevoza ali distribucije pitne vode za namene oskrbe s pitno vodo. Dokumentacijo vodi pravna ali fizična oseba, ki ima ali upravlja s cisterno za oskrbo s pitno in pravna ali fizična oseba, ki opravlja prevoz pitne vode.

Dokumentacija mora vsebovati:

 •      imena, naslove in telefonske številke odgovornih oseb in izvajalcev posameznih faz oskrbe s pitno vodo,

 •      podatke o polnilnem mestu in polnilni vodi,

 •      podatke o količinah vode, ki so se napolnile,

 •      datum in uro polnjenja, prevoza in distribucije pitne vode,

 •      podatke o pripravi cisterne in opreme in izjavo o njeni ustreznosti,

 •      podatke o izmerjenih koncentracijah prostega preostalega klora vode na polnilnem mestu in po 30 minutah oz. kasneje,

 •      zapažene nepravilnosti.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami