the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

O projektu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

NA KRATKO O PROJEKTU

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop (Občini Postojna in Pivka) je novogradnja in hidravlična izboljšava/rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. S tem se bo izboljšalo razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

 •           SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,
 •           SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,
 •           SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

 

CILJI PROJEKTA

S projektom bomo dosegli naslednje primarne cilje:

 • izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,
 • zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
 • zmanjšali potencialne posledice v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju in
 • povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

 • po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bomo izboljšali javno oskrbo s pitno vodo, s tem bo 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev občin Postojna in Pivka deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,
 • prebivalcem bomo zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in
 • število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 54 prebivalcev.

Z izvedbo naložbe v oskrbo s pitno vodo bomo zagotovili tudi:

 • delovanje celovitega sistema vodo oskrbe v občinah Postojna in Pivka,
 • zmanjšali vodne izgube in optimizirali stroške,
 • zagotavljali zadostne količine pitne vode prispevnega območja in
 • zmanjšali motnje v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju.

 

FINANCIRANJE PROJEKTA

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 29.932.594,90 € brez DDV, z DDV pa 36.517.765,78 €. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša 28.530.293,90 €. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

 • iz državnega proračuna Republike Slovenije – 3.851.589,68 €,
 • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« – 21.825.674,83 € in
 • iz proračuna obeh vključenih občin – 4.255.330,39 €.

 

www.eu-skladi.si

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami