O projektu

Predmet projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop (Občini Postojna in Pivka) je novogradnja in hidravlična izboljšava/rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. S tem se bo izboljšalo razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

 

 

Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

• Sklop 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,
• Sklop 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,
• Sklop 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

 

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del bosta Cestno podjetje Nova Gorica, d. o. o. in podjetje Gorenje d. d. s partnerji.

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami