O projektu

Več kot 41 milijonov evrov vreden projekt za oskrbo s pitno vodo za cca 21.000 prebivalcev, ki je izdatno podprt s kohezijskimi sredstvi, se bliža koncu. Dokončana so dela na ključnih prvotno predvidenih trasah, objekti in obe vodarni. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč s spremembo odločitve o podpori septembra 2018 odobrila povečani finančni prispevek  za projekt. Na območju Občine Postojna so predvidene dodatne gradnje vodovoda na Notranjski ulici, Volaričevi ulici, Erazmovi in posledično Kraški ulici v skupni dolžini cca 1050m’. Na območju Občine Pivka se bo izvedel razdelilni cevovod v naselju Selce v dolžini cca 1914m’, pri čemer bo sočasno zgrajena še fekalna kanalizacija, razdelilni cevovod v dolžini cca 850m’ po zaselku Radohova vas (ulica Pod Primožem v Pivki) in ureditev odvajanja fekalnih vod aglomeracije Pivka ter rekonstrukcija obstoječega cevovoda za Slovensko vas (trasa Selce – Slovenska vas) v dolžini cca 1750m. Dela bodo potekala v letih 2018 in 2019.

Osnovni namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop je bil ureditev primarnega vodovodnega sistema in spremljajočih objektov in s tem zagotovitev bolj učinkovite uporabe strateško pomembne pitne vode. V okviru projekta smo na območju občin Postojna in Pivka zgradili in izboljšali cca 62km cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališča oziroma prečrpališča, 2 zajetji vode, 2 vodarni s tehnologijo prečiščevanja z ultrafiltracijo, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt. Pri izvedbi projekta smo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev.

Posodobljen in v precejšnji meri tudi na novo vzpostavljen vodovodni sistem v občinah Postojna in Pivka občane že oskrbuje s kakovostno pitno vodo. Ta izjemno pomemben infrastrukturni projekt, ki je bil nujno potreben zaradi dotrajanosti prejšnjega omrežja ter občutljivosti na vremenske in druge pojave, je v dveletnem obdobju sicer zahteval nekaj prilagoditev občanov zaradi same izvedbe, kar se cestnih zapor tiče, vendar se je glede na svojo zahtevnost projekt izjemno uspešno izvajal in nedvomno izplačal. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve samih cevi so odslej vodne izgube bistveno manjše, zmanjšal se je vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali našo pitno vodo, obdelava vode je kakovostnejša in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejana, zato je voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom.

 

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/kovodpostojna/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

 

Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka je vključevala tri sklope in sicer:

         SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna
         SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka
         SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan
 

Izgradnja omrežja z objekti se je pričela marca 2016 in bo zaradi dodatnih gradenj trajala predvidoma do decembra 2019. Izvajalec gradbenih del sta bila Kolektor CPG d. o. o. in podjetje Gorenje d. d. s partnerji.

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami