Centralna čistilna naprava Postojna

Čistilna naprava v Postojni obratuje že od leta 1985. V letu 2015 se je staro čistilno napravo z zmogljivostjo 15.000 populacijskih ekvivalentov, zamenjalo z novo, tehnološko modernejšo in zmogljivejšo čistilno napravo z zmogljivostjo 21.000 populacijskih ekvivalentov.

Na čistilno napravo so priklopljena naselja Postojna, Stara vas in Rakitnik. Odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema doteka v centralno čistilno napravo preko lovilca kamenja, kjer se s posedanjem ločijo večji delci peska in drugi grobi material, do grabelj, ki odpadno vodo mehansko očistijo delcev, večjih od 2 cm. Od tu se odpadna voda gravitacijsko pretaka do črpališča odpadne vode. V črpališču so nameščene 3 potopne črpalke, ki odpadno vodo črpajo izmenično. Nadaljnji proces čiščenja odpadne vode obsega fino sito, ki iz odpadne vode izloči delce večje od 2,5 mm, in lovilec peska in maščob. Maščobe se nalagajo v zalogovniku maščob, pesek se vodi na pralnik peska, kjer se očisti in nalaga v zabojnik. Mehansko očiščena odpadna voda gravitacijsko odteka v tri saržne biološke reaktorje (SBR bazene), ki delujejo izmenično. V fazah polnjenja, aeracije ter posedanja in praznjenja potekajo biološka oksidacija, nitrifikacija, denitrifikacija in defosfatizacija.

Že iz časa prejšnje čistilne naprave imamo ohranjen sprejem grezničnih gošč, ki ga sestavljajo sito za greznične gošče in črpališče s črpalko ter merilci pH vrednosti in elektro prevodnosti. Prav tako je na čistilni napravi že od leta 2004 prisotna centrifuga za dehidracijo blata iz čistilnih naprav, s katero odvečno blato čim bolj posušimo, da je primerno za nadaljnje postopke njegove obdelave zunaj čistilne naprave.

CČN Postojna zagotavlja terciarno čiščenje odpadnih vod, kar pomeni, da se na iztoku iz čistilne naprave meri naslednje parametre: biokemijsko in kemijsko potrebo po kisiku, neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor. Poleg dnevnih notranjih nadzorov in meritev parametrov, ki nam govorijo o delovanju čistilne naprave, se na CČN Postojna vrši tudi uradni obratovalni monitoring odpadnih vod, ki ga izvaja pooblaščen državni zastopnik enkrat mesečno. Na podlagi uradnih monitoringov se konec leta pripravi poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za vse čistilne naprave, ki jih ima podjetje Kovod Postojna v upravljanju. Rezultati vseh nadzorov in meritev ter rednih analiz CČN Postojna so skladni z okoljskimi zahtevami, kar dokazuje dejstvo, da naša največja čistilna naprava, s posodobitvijo ustreza vsem potrebam, ki jih ima naše lokalno okolje ter deluje po najvišjih kakovostnih standardih, ki zagotavljajo nenazadnje tudi odgovornost do našega okolja.

 

Čistilna naprava je namenjena tudi izobraževalni dejavnosti

Ob celoviti prenovi čistilne naprave, ni bil zanemarjen niti izobraževalni vidik, ki ga imajo lahko tovrstni objekti. Po uspešnem zgledu pivške čistilne naprave, je tudi Centralna čistilna naprava Postojna dobila svojo učno pot. Gre za skrbno in zanimivo zasnovane postojanke, tako imenovane učne točke (pri oblikovanju sta pomagala Vojko Strahovnik in Barbara Kogoj), ki nas vodijo skozi proces odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ker smo dnevni uporabniki teh storitev je prav, da je tak objekt obenem tudi priložnost nazornega prikaza informacij, kako vse skupaj poteka. Šole imajo torej tukaj odslej možnost preživeti kakšno izmed svojih naravoslovnih uric ter spoznati delovanje čistilne naprave in izvedeti marsikaj zanimivega. 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami