Predpisi in pravilniki / zakonodaja

Delovanje Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o., določajo številni državni in lokalni pravilniki ter predpisi s področja varovanja voda in zagotavljanja varnosti ljudi.

 

OBČINSKI PREDPISI

Statut Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinsih  odpadne vode na območju Občine Postojna

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka

Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju občine Pivke

Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna

Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka

 

DRŽAVNI PREDPISI

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Uredba o pitni vodi

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

Uredba o odpadkih

Uredba o odlagališčih odpadkov

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

 

ZAKONI, UREDBE IN PRAVILNIKI

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Gradbeni zakon (GZ-1)

Zakon o javnih financah

Zakon o davku na dodano vrednost

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o izvršbi in zavarovanju

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o geodetski dejavnosti

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Obligacijski zakonik

Zakon o splošnem upravnem postopku

 

TEHNIČNI PRAVILNIKI

Tehnični pravilnik – vodovod

Tehnični pravilnik – Kanalizacija

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami