the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Predpisi in pravilniki / zakonodaja

Delovanje Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o., določajo številni državni in lokalni pravilniki ter predpisi s področja varovanja voda in zagotavljanja varnosti ljudi.

 

OBČINSKI PREDPISI

Statut Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinsih  odpadne vode na območju Občine Postojna

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka

Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju občine Pivke

Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna

Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka

 

DRŽAVNI PREDPISI

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o pitni vodi

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

Uredba o odpadkih

Uredba o odlagališčih odpadkov

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

 

ZAKONI, UREDBE IN PRAVILNIKI

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Gradbeni zakon (GZ-1)

Zakon o javnih financah

Zakon o davku na dodano vrednost

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o izvršbi in zavarovanju

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o geodetski dejavnosti

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Obligacijski zakonik

Zakon o splošnem upravnem postopku

 

TEHNIČNI PRAVILNIKI

Tehnični pravilnik – vodovod

Tehnični pravilnik – Kanalizacija

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami