Greznice

Praznjenje greznic v občinah Pivka in Postojna

Če se želimo izogniti neprijetnim vonjavam, zamašitvam in drugim problemom povezanim s prepolnimi greznicami, je priporočljivo njihovo redno praznjenje. V skladu s predpisi na področju odvajanja in čiščenja je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo.

Greznice v občinah Postojna in Pivka se čistijo po letnem programu odvozov oziroma po naročilu, za čiščenje le teh skrbi naše Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o..

Vsak porabnik pitne vode v občinah Postojna in Pivka ima na podlagi plačila, ki se zaračunava mesečno, glede na dobavljeno količino pitne vode, enkrat v triletnem obdobju pravico in hkrati dolžnost brezplačnega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v količini 3.5 m3, pri povprečni mesečni porabi pitne vode do 20 m3. Pri večji porabi se količina načrpanih gošč poveča in je razvidna iz spodnje tabele.

 

LETO 1. SKUPINA
< 20m3
2. SKUPINA
≥ 20m3 in
< 40m3
3. SKUPINA
≥ 40m3 in
< 80m3
4. SKUPINA
≥ 80m3 in
< 160m3
5. SKUPINA
≥ 160m3
1   3,5 m3 gošč 3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 gošč
2 3,5 m3 gošč  (enkrat v triletnem obdobju)   3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 gošč
3   3,5 m3 gošč 3,5 m3 gošč 7 m3 gošč 14 m3 gošč

 

Okvirni razpored odvozov po naseljih se pripravi za vsako leto posebej, prikazan je v letnem programu odvozov. O dejanskem dnevu praznjenja greznice  je vsak uporabnik naknadno obveščen. Na dan praznjenja je potrebno greznico ustrezno pripraviti (omogočiti dostop, odstraniti morebitne ovire …).

Poleg izvajanja programa, se prevzem grezničnih gošč lahko izvede tudi po naročilu oz. intervencijsko s klicem na tel. številko 041 310 074. V tem primeru velja obstoječi cenik, po katerem se uporabniku zaračuna strošek praznjenja greznice, ki je sestavljen iz cene odvoza (prevoženi kilometri x 0,80 EUR/km+ 35,90 EUR+ DDV za enkratno črpanje in praznjenje) in cene čiščenja načrpanih gošč na čistilni napravi (11,6 €/m3 načrpanih gošč + DDV).

Načrtov in dela je veliko. Upamo, da nas, kot izvajalce storitev javne službe odvajanja in čiščenja in vas, kot uporabnike, združuje skupni cilj: zaščita našega okolja in zagotavljanje zdravega življenja na občutljivem kraškem območju.

Obstoječe greznice

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, so še vedno v uporabi obstoječe – pretočne greznice. Kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se greznice lahko ukinejo šele s prvo rekonstrukcijo na stavbi.

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja mora izvajati prevzem blata iz obstoječih greznic. Blato odvažamo na Centralno čistilno napravo Postojna ali na Čistilno napravo Pivka, kjer se ustrezno obdela.

Upravljavci obstoječih greznic morate omogočiti prevzem in odvoz blata.

Praznjenje greznic je obvezno

Obstoječe greznice je potrebno sprazniti najmanj enkrat v treh letih. Obvezno praznjenje je predpisano s strani državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Praznjenje greznic zagotavljamo po programu in o tem vodimo ustrezne evidence. O datumu praznjenja vas pravočasno pisno obvestimo.

Izjeme pri praznjenju greznic

Izjema so kmetijska gospodarstva, kjer se blato iz obstoječe – pretočne greznice lahko uporabi kot gnojilo v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Blato se mora v skladu z navedenim predpisom zmešati z gnojevko oziroma gnojnico na istem kmetijskem gospodarstvu ter skladiščiti najmanj šest mesecev pred uporabo kot gnojilo v kmetijstvu. Lastnik obstoječe pretočne greznice mora izvajalcu javne službe predložiti pisno VLOGO s prilogami. S podpisom izjave lastnik ali uporabnik potrdi, da so podatki točni in zadosti zakonskim zahtevam, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. S pozitivno rešeno vlogo izvajalec javne službe ne izvaja in ne obračunava storitev v okviru izvajanja javne službe praznjenja greznic. Izjavo je potrebno obnavljati na vsaka 3 leta.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami