Vzpostavitev sistema nadzora

Sistem nadzora je aktivnost spremljanja tehnoloških procesov od zajetja, priprave in transporta vode do uporabnika, z namenom zagotavljanja zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti pitne vode.

Sistematično preverjanje tehnoloških procesov zagotavlja podatke, s katerimi lahko upravljavec prikaže in dokaže, da so pogoji distribucije pitne vode v skladu z načrtom HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).

Rezultati sistema nadzora so podlaga za vzpostavitev, spremljanje in dograjevanje HACCP sistema ter potrditev pravilnosti odločitev. V fazi vzpostavitve sistema se lahko pravočasno ugotovi, ali se aktivnosti izvajajo v skladu s predpisanimi zahtevami. Rezultati meritev in/ali vizualnih opazovanj pokažejo možnost prestrogega ali preohlapnega nadzora na določenih stopnjah tehnološkega procesa.

V praksi lahko na določenih KKT (kritičnih kontrolnih točkah) uporabljamo varnostne meje (ciljne ravni), ki dopuščajo dodatni čas za prilagoditev procesa, preden bi bile presežene kritične mejne vrednosti.

Nadzor je prav tako namenjen zbiranju podatkov, na katerih temeljijo kasnejše odločitve.

Pomen učinkovitega nadzora sistema je:
• zagotoviti pravočasna opozorila o pomanjkljivostih nadzornega sistema,
• preprečiti odstopanja od kritičnih mejnih vrednosti,
• preprečiti ali zmanjšati tveganje na najnižjo možno raven,
• ugotoviti in analizirati vzrok problema v primeru upadanja ali izgube nadzora.

Samo učinkovit sistem nadzora zagotavlja obvladovanje kritičnih kontrolnih točk (KTT).

Nadzor je vzpostavljen, ko je upoštevanih vseh 5 temeljnih elementov sistema nadzora:
• opredelitev parametrov, ki jih bomo spremljali – KAJ,
• določitev tehnike, metode nadzora – KAKO,
• določitev izvajalcev nadzora – KDO,
• opredelitev prostora (mesta), kjer bo potekal nadzor – KJE,
• opredelitev časa in pogostosti spremljanja – KDAJ IN KOLIKOKRAT,
• določeno ustrezno mesto in čas hranjenja zapisov.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami