Okoljska dajatev za onasneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

(Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda- Ur.l.RS, št. 80/12 in 98/15)

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.

Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev.

Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO).

Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode.

Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja, da je 1 oseba = 1 enota obremenitve (EO). V primeru, da za določeno stavbo ni podatkov o številu stalno in/ali začasno prijavljenih oseb, je lastnik stavbe v skladu z navedeno uredbo dolžan podatke posredovati izvajalcu javne službe.

Znesek okoljske dajatve za eno enoto obremenitve (OE) je 26,4125 EUR/leto.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva način ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.

Višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša (brez DDV):

  • za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo do 50 PE – 0,0528 €/m3
  • za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico – 0,5283 €/m3
  • za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode – 26,4125 €/osebo na leto

Obstoječe pretočne greznice se ne upoštevajo kot čistilne naprave, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.  

Oprostitev plačila okoljske dajatve

Okoljska dajatev se ne plačuje za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Okoljska dajatev se ne plačuje tudi za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

Za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode morajo upravičenci vložiti pisno vlogo (Vloga za oprostitev plačila v Občini Postojna, Vloga za oprostitev plačila v Občini Pivka), najkasneje dva meseca pred pretekom veljavnosti odločbe.

Za popolno vlogo morajo vlagatelji priložiti naslednji prilogi:

  • fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oprostila ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva in
  • potrdilo o gospodinjskih skupnostih na naslovu, kjer se zagotavlja odjem, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode.

Oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno obnavljati vsake 3 leta.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami