Obrazložitev postavk na računu

Ceniki

Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Postojna

Cenik storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Postojna

Cenik oskrbe s pitno vodo in čiščenja ter odvajanja odpadnih vod (veljavnost do 30.4.2021)

Cenik okoljske dajatve

Cenik ostalih storitev

 

Storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se obračunavajo na podlagi količine porabljene pitne vode.

STORITEV – OSKRBA S PITNO VODO

Vodarina je spremenljiv del cene, neposredno odvisen od količine porabljene pitne vode. Obračunava se v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

Omrežnina je nespremenljiv del cene, ki se obračuna glede na premer obračunskega vodomera in zajema stroške najema ter vzdrževanja infrastrukture. Omrežnina je stalen mesečni strošek. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se omrežnina obračuna skladno z Uredbo za premer obračunskega vodomera 20 mm.

STORITEV – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode sestoji iz spremenljivega dela cene storitve, ki je neposredno odvisna od porabljene pitne vode, in omrežnine.

Način obračuna se razlikuje glede na to, ali se odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi, na mali komunalni čistilni napravi, ali pa se zdrži v greznici. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, kjer nastaja komunalna odpadna voda. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12).

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami