Poslanstvo in cilji

Poslanstvo in cilji

Temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je varna oskrba prebivalcev s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter celovito urejanje javnih površin na območju občin Postojna in Pivka.

Politika kakovosti

Politika kakovosti je eden pomembnejših sestavnih delov poslovne politike podjetja Kovod Postojna, d.o.o..

Glavni cilji so:

• zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,
• širitev in posodabljanje vodovodnega sistema,
• širitev javnega kanalizacijskega omrežja in čiščenje odpadnih voda,
• osveščanje gospodinjstev glede uporabe pitne vode in odvajanja odpadnih voda,
• izboljšanje pogojev za delo in usposabljanje delavcev,
• uspešno poslovanje,
• zadovoljstvo strank,
• zadovoljstvo zaposlenih,
• zadovoljstvo lastnikov.

Za realizacijo zastavljenih ciljev smo zgradili sistem zagotavljanja kakovosti po standardu  ISO 9001:2015 in v procesu oskrbe s pitno vodo vzpostavili notranji nadzor na osnovah HACCP sistema.

Politika kakovosti je naravnana v prvi vrsti v vsebinski del vzpostavitve ter stalnega dopolnjevanja kakovosti – zavezanost k izpolnjevanju zahtev, nenehnemu izboljševanju in izpolnjevanju zakonskih zahtev. Vgrajeni so mehanizmi, ki spodbujajo k inventivnosti in inovativnosti ter tako omogočajo dinamični razvoj vseh poslovnih procesov.

 

POLITIKA IN CILJI KAKOVOSTI

 

Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

 

Politika ravnanja z okoljem

Strateška usmeritev in miselnost v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,  d.o.o. sta naravnani tudi na varovanje okolja.

Vodstvo organizacije je sprejelo politiko do okolja po standardu ISO 14001:2015, s čimer se zavezuje, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov in standardov povezanih s pomembnimi okoljskimi vidiki. Prav tako se zavezujemo k stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem in preprečitvi onesnaževanja okolja. Okoljska politika je dokumentirana, vzdrževana in revidirana, spoznali in sprejeli pa so jo tudi vsi zaposleni, kar dosegamo z ustreznim izobraževanjem in komuniciranjem.

Na osnovi prepoznanih in ocenjenih vidikov redno postavljamo merljive cilje, katerih namen je nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem. Okoljsko politiko morajo poznati poleg zaposlenih tudi vsi, ki delajo za ali v imenu organizacije, vključno zunanji izvajalci del in poslovni partnerji, katerim se lahko posreduje  dokumente ali navodila, ki se nanašajo na določen del politike.

Okvirni cilji vodstva organizacije so:

• stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju,
• izboljševanje kakovosti pitne vode,
• uvajanje okolju prijaznih storitev in tehnologij,
• gospodarno ravnanje z energijo in vodnimi viri.

Naše delovanje na področju varovanja neokrnjenega okolja za zanamce in okoljska politika je javna, pri tem imamo posluh za naše odjemalce in krajane ter skupnosti, s katerimi delimo skrb za učinkovito in racionalno  ravnanje z okoljem.

 

POLITIKA IN CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM

 

Certifikat kakovosti ISO 14001:2015

 

Certifikat bonitetne odličnosti AAA

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je letos že drugo leto zapored prejemnik najvišje bonitetne odličnosti AAA v Sloveniji, ki je dodeljena tistim poslovnim oziroma gospodarskim subjektom, ki s svojimi nadpovprečnimi poslovnimi rezultati izkazujejo uspešno poslovanje svojega podjetja in s tem napovedujejo varnost svojega poslovanja tudi v naslednjem enoletnem obdobju ter med drugim utrjujejo svoj ugled in zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju.

Kovod Postojna, d.o.o. je bilo sicer tudi v preteklih letih deležno omenjenega ocenjevanja in že prejemalo spodbudne ocene poslovanja (bonitetno oceno AA), najboljšo in najvišjo oceno bonitetne odličnosti odkar podjetje deluje (bonitetno oceno AAA) pa je podjetje prejelo že lani, ko je bila v proces uvedena reorganizacija, učinkovita komunikacija in organizacija ter prijetna delovna klima.

Vsekakor so odraz dobrega dela podjetja njegovi zanesljivi, usposobljeni in predani zaposleni, kar večkrat rado izpostavi tudi vodstvo z direktorjem Davidom Penko na čelu. Kljub širokemu obsegu del, sploh v fazi izvajanja projekta gradnje novega vodovodnega sistema, delo znotraj podjetja, na račun dobrih delavcev, poteka učinkovito in kakovostno. Podjetje si obenem prizadeva tudi za nove investicije, projekte in izzive ter krepitev odnosa s svojimi uporabniki v smislu dosegljivosti, komuniciranja in ozaveščanja.

 

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena odgovornost sodijo med cilje, za dosego katerih si prizadeva sleherni sodelavec podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o..

 

 

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2017

 

Bonitetno poročilo odličnosti za leto 2016

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami