Male komunalne čistilne naprave do 50PE

Vsi objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo oz. niso v aglomeraciji, morajo imeti, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), malo komunalno čistilno napravo. Po omenjeni  uredbi je namreč komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati, razen na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju MKČN) tehnično ni izvedljivo, zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode iz vodovarstvenih razlogov ali posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN. V takem primeru, ko na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočnih greznicah.

Izbira male komunalne čistilne naprave

Prva stvar, ki jo je potrebno premisliti pri vgradnji MKČN je lokacija le-te in kam se bo očiščena odpadna voda odvajala. MKČN mora biti zgrajena na ustrezni lokaciji, na način, da bo izvajalcu javne službe omogočen dostop s specialnim fekalnim vozilom za čiščenje in odvoz blata. Poleg tega je potrebno, kot že omenjeno, v obzir vzeti tudi omejitve in prepovedi, ki jih določa veljavna zakonodaja. V kolikor na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočni greznici.

O ustreznosti čistilne naprave se posvetujte tudi s prodajalcem. Prvo, kar je treba določiti je primerna velikost MKČN. Velikosti MKČN se izražajo v enotah PE (populacijski ekvivalent), pri čemer 1PE predstavlja dnevno obremenitev čistilne naprave, ki jo predstavlja ena oseba. MKČN mora ustrezati standardom, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).   Za lažji pregled in odločitev je Gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani objavila seznam MKČN, ki ustrezajo kriterijem. Ustreznost MKČN proizvajalec čistilnih naprav dokazuje z Izjavo o lastnostih in s priloženo tehnično dokumentacijo.

Zajem podatkov o nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah

V roku 15 dni od pričetka delovanja MKČN oz. nepretočne greznice morate izvajalca javne službe Kovod Postojna, d.o.o. obvestiti s pisnim obrazcem  o začetku delovanja MKČN oz. nepretočne greznice. Obrazcu je potrebno priložiti Izjavo o skladnosti, Tehnično dokumentacijo MKČN in Vodno soglasje.

Po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer na MKČN, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave, lastnik naroči izdelavo prvih meritev pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa (izvajalci razvidni na povezavi).

Na podlagi analiznega izvida lastnik MKČN v enem mesecu pripravi poročilo o prvih meritvah na predpisanem obrazcu Poročilo prve meritve ter ga posreduje izvajalcu javne službe, ki po pregledu prejete dokumentacije pripravi Pogodboo izvajanju storitev za MKČN in novega uporabnika vpiše v evidenco MKČN.

Redno vzdrževanje in čiščenje

Javna služba Kovod Postojna, d.o.o. vpiše novega uporabnika v evidenco MKČN. Naslednje leto in nato vsako tretje preverja delovanje MKČN in izdaja Poročilo o pregledu MKČN. Za delovanje vaše MKČN ste odgovorni sami. Prevzem blata iz MKČN pri uporabnikih in njegovo obdelavo zagotavlja izvajalec javne službe Kovod Postojna, d.o.o.. Čiščenje MKČN se izvaja v skladu s pogodbo.

Znižanje okoljske dajatve

Pogoj za znižanje okoljske dajatve je pozitivno Poročilo o pregledu MKČN. Pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se pridobi, če:

• se očiščena komunalna odpadna komunalna voda odvaja v skladu s predpisanimi prepovedmi, pogoji in omejitvami,
• ima lastnik shranjeno vso dokumentacijo, ki se nanaša na MKČN (Izjava o skladnosti, Tehnično dokumentacijo, dokazila o rednem čiščenju, dokazila o rednem servisiranju in vzdrževanju),
• če vizualni pregled naprave dokazuje njeno ustrezno delovanje.

V kolikor je izdano pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se uporabniku zniža okoljska dajatev.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami