the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Male komunalne čistilne naprave do 50PE

Vsi objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo oz. niso v aglomeraciji, morajo imeti, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), malo komunalno čistilno napravo. Po omenjeni  uredbi je namreč komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati, razen na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju MKČN) tehnično ni izvedljivo, zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode iz vodovarstvenih razlogov ali posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN. V takem primeru, ko na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočnih greznicah.

Izbira male komunalne čistilne naprave

Prva stvar, ki jo je potrebno premisliti pri vgradnji MKČN je lokacija le-te in kam se bo očiščena odpadna voda odvajala. MKČN mora biti zgrajena na ustrezni lokaciji, na način, da bo izvajalcu javne službe omogočen dostop s specialnim fekalnim vozilom za čiščenje in odvoz blata. Poleg tega je potrebno, kot že omenjeno, v obzir vzeti tudi omejitve in prepovedi, ki jih določa veljavna zakonodaja. V kolikor na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočni greznici.

O ustreznosti čistilne naprave se posvetujte tudi s prodajalcem. Prvo, kar je treba določiti je primerna velikost MKČN. Velikosti MKČN se izražajo v enotah PE (populacijski ekvivalent), pri čemer 1PE predstavlja dnevno obremenitev čistilne naprave, ki jo predstavlja ena oseba. MKČN mora ustrezati standardom, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).   Za lažji pregled in odločitev je Gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani objavila seznam MKČN, ki ustrezajo kriterijem. Ustreznost MKČN proizvajalec čistilnih naprav dokazuje z Izjavo o lastnostih in s priloženo tehnično dokumentacijo.

Zajem podatkov o nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah

V roku 15 dni od pričetka delovanja MKČN oz. nepretočne greznice morate izvajalca javne službe Kovod Postojna, d.o.o. obvestiti s pisnim obrazcem  o začetku delovanja MKČN oz. nepretočne greznice. Obrazcu je potrebno priložiti Izjavo o skladnosti, Tehnično dokumentacijo MKČN in Vodno soglasje.

Po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer na MKČN, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave, lastnik naroči izdelavo prvih meritev pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa (izvajalci razvidni na povezavi).

Na podlagi analiznega izvida lastnik MKČN v enem mesecu pripravi poročilo o prvih meritvah na predpisanem obrazcu Poročilo prve meritve ter ga posreduje izvajalcu javne službe, ki po pregledu prejete dokumentacije pripravi Pogodboo izvajanju storitev za MKČN in novega uporabnika vpiše v evidenco MKČN.

Redno vzdrževanje in čiščenje

Javna služba Kovod Postojna, d.o.o. vpiše novega uporabnika v evidenco MKČN. Naslednje leto in nato vsako tretje preverja delovanje MKČN in izdaja Poročilo o pregledu MKČN. Za delovanje vaše MKČN ste odgovorni sami. Prevzem blata iz MKČN pri uporabnikih in njegovo obdelavo zagotavlja izvajalec javne službe Kovod Postojna, d.o.o.. Čiščenje MKČN se izvaja v skladu s pogodbo.

Znižanje okoljske dajatve

Pogoj za znižanje okoljske dajatve je pozitivno Poročilo o pregledu MKČN. Pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se pridobi, če:

• se očiščena komunalna odpadna komunalna voda odvaja v skladu s predpisanimi prepovedmi, pogoji in omejitvami,
• ima lastnik shranjeno vso dokumentacijo, ki se nanaša na MKČN (Izjava o skladnosti, Tehnično dokumentacijo, dokazila o rednem čiščenju, dokazila o rednem servisiranju in vzdrževanju),
• če vizualni pregled naprave dokazuje njeno ustrezno delovanje.

V kolikor je izdano pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se uporabniku zniža okoljska dajatev.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami