Oskrbovalno območje Strane – Hruševje – Šmihel

Oskrbovalno območje Strane – Hruševje – Šmihel znotraj katerega so redno oskrbovana naselja iz zajetij Divji skedenj in Rjava reber (Strane, Brezje, Mala Brda, Velika Brda). Redno oskrbovana naselja iz zajetij Rorček, Šklasovka, Šklasovka mala, Tres (Šmihel pod Nanosom, Landol, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce) in občasno oskrbovana naselja iz zajetij Divji skedenj in Rjava reber (visok vodostaj): Sajevče, Rakulik, Hruševje, del Slavinj, del Razdrtega in preko rezervoarja surove vode Šmihel naselja: Šmihel pod Nanosom, Landol, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce….povezava z OO Osrednji del. Občasno oskrbovana naselja iz zajetja Malni (v izrednih pogojih kot so zdravstvena neustreznosti pitne vode in nizek vodostaj): Šmihel pod Nanosom, Landol, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Slavinje, Hruševje, Sajevče, Rakulik, Dilce, del Razdrtega, del Malega Ubeljskega.

S cevovodi smo povezani tudi z občino Ilirska Bistrica, kamor občasno dobavljamo vodo za naselja ob občinski meji (Knežak).

Tehnologija priprave pitne vode

Zaledje z zajetjem

Zaledje zajetij Divji Skedenj, Rjava Reber, Rorček, Šklavsovka, Šklavsovka Mala in Tres je Nanos (v nadaljevanju Nanoški vodni viri). Podzemna voda na širšem območju Nanoških vodnih virov izvira na naravnem stiku apnenčevih in flišnih plasti v podlagi. Odvzem vode iz vodnih zajetij je stalen in je odvisen od trenutne razpoložljive količine. Predviden maksimalni odvzem vode je med 30.000,00 in 60.000,00 m3/leto (povprečno med 1,0 in 1,9 l/s) za posamezno vodno zajetje. Skupni maksimalni odvzem iz Nanoških vodnih virov je 297.000,00 – 300.000,00 m3/leto ali 9,5 l/s.

Podzemna voda Nanoških vodnih virov je zajeta z betonskimi vodnimi zajetji in/ali s tipskimi kaptažnimi vodnimi zajetji za slojne izvire, to je s krajšo kamnito drenažo. Voda iz drenaže gravitacijsko odteka v betonske objekte z eno ali dvema vodnima celicama ter prostorom za cevne povezave. Iz vodnih betonskih celic zajetja Divji Skedenj in Rjava Reber voda gravitacijsko odteka v skupni rezervoar Strane.

Nad Stranami (Divji Skedenj in Rjava Reber)

Voda iz vodnih zajetij  Rorček, Šklavsovka, Šklavsovka Mala in Tres se gravitacijsko odteka v skupni rezervoar surove vode Šmihel. V rezervoar surove vode Šmihel, po povezovalnem vodu, gravitacijsko priteka tudi višek pripravljene vode iz rezervoarja Stane in sicer, ko je v njem presežen max. nivo 2,90 m.

NAD ŠMIHELOM: Rorček, Šklasovka, Mala Šklasovka, Tres

Priprava vode

Strane

V črpališču poleg rezervoarja Strane poteka dezinfekcija vode z Na- hipokloritom. Koncentracija klora se meri z avtomatskim analizatorjem klora, ki je povezan v sistem telemetrije. V rezervoarju se spremlja tudi motnost vode, ki je zelo stabilna ne glede na spreminjajoče se vremenske razmere.

Šmihel

Iz skupnega rezervoarja surove vode Šmihel se voda gravitacijsko izteka do kontejnerja Šmihel. V kontejnerju Šmihel se vrši priprava vode s plinskim klorom. Na dotoku v kontejner se pred kloriranjem meri motnost, elektroprevodnost, temperatura in pH. Vsi merjeni parametri so povezani v sistem telemetrije. V objektu je možno daljinsko nastavljanje koncentracije klora.

V  kontejnerju Šmihel so vgrajene črpalke za vodo, ki v primeru pomanjkanja ali zdravstvene neustreznosti pitne vode (motnost nad 1 NTU in/ali prisotnosti Clostridium Perfingens)  črpajo vodo iz oskrbovalnega območja Osrednji del.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami