Delovno mesto – direktor Javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Javna naročila

2. 7. 2014

Številka naročila:
Datum objave: 2.7.2014
Rok oddaje ponudbe: 18.7.2014 do 0.00 oziroma 18.7.2014
Predmet naročila: Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006, 60/2006, 26/2007, 33/2007, 67/2007, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 in 82/2013), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/2010 in 57/2011) in 29. in 30. člena Statuta Javnega podjetja KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., sprejetega na korespondenčni seji Skupnega organa dne 21.12.2012, Nadzorni svet javnega podjetja KOVOD POSTOJNA d.o.o. objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta

 

DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOVOD POSTOJNA, d.o.o.,

Za direktorja je lahko imenovana neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima višjo ali visoko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri;
2. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
3. obvlada uporabo računalnika;
4. ima pasivno znanje enega tujega jezika;
5. ima vozniški izpit B kategorije;
6. ima organizacijske in vodstvene sposobnosti;
7. dobro pozna relativno zakonodajo;
8. dobro pozna komunalne storitve in vsa dela, ki se opravljajo v javnem podjetju;
9. ima organizacijska znanja in smisel za delo s strankami;
10. je državljan Republike Slovenije;
11. ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer najmanj za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
12. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
13. in da oseba, ki je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še najmanj dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za mandatno dobo 4 let.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
a) izjavo ali potrdilo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
b) fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi;
c) potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjižice ali izpisek delovne dobe in potrdilo delodajalca ali predložitev pogodbe o zaposlitvi, iz katerih je nesporno razvidno, da je kandidat opravljal funkcijo direktorja ali drugo enakovredno vodstveno funkcijo najmanj pet let);
d) fotokopijo dokazila o pasivnem znanju enega tujega jezika;
e) fotokopijo vozniškega izpita B kategorije
f) izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ali potrdilo kandidata, , da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, premoženje, zoper okolje, prostor in naravne
dobrine, in sicer najmanj za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
g) izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ali potrdilo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
h) izjavo, kandidata, ki je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti in sicer še najmanj dve leti po pravnomočnosti sodbe, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
i) izjavo, da za namen tega razpisnega postopka nadzornemu svetu dovoljuje pridobitev podatkov iz a) in f). točke iz uradne evidence
Kandidat mora k prijavi predložiti vizijo razvoja javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o., za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati do 18. 07. 2014 v zaprti kuverti na naslov: KOVOD POSTOJNA, d.o.o., Nadzorni svet JP Kovod Postojna d.o.o., p.p. 51, 6230 Postojna, s pripisom: “Ne odpiraj – razpis za direktorja JP Kovod Postojna, d.o.o.”
V izbirnem postopku bodo obravnavane samo popolne, ustrezno označene in pravočasno oddane vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo Nadzorni svet štel tudi vlogo, ko kandidat ne predloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Z odločitvijo Nadzornega sveta bodo prijavljeni kandidati seznanjeni po izvedbi izbirnega postopka.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datum: 30.06.2014

Nadzorni svet JP Kovod Postojna d.o.o, Postojna

Predsednik:
Vojko Bauman

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom:

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami