Sprememba cen komunalnih storitev v občini Postojna

Novice

6. 5. 2021

Na zadnji seji občinskega sveta so postojnski svetniki potrdili elaborat novih cen za izvajanje oskrbe s pitno vodo v občini Postojna, ki so v veljavo stopile z majem 2021. Nazadnje so bile cene oskrbe s pitno vodo usklajene leta 2015. Glavni razlog za podražitev cen je izgradnja sodobne čistilne naprave v Postojni leta 2015 in nasploh višji stroški čiščenja odpadnih voda. Cena se obenem povečuje tudi zaradi višjih omrežnin, preostale novozgrajene infrastrukture, ki jih občina Postojna odslej ne bo več subvencionirala.

Kot zagotavlja direktor podjetja Kovod Postojna, so višje stroške delovanja nove čistilne naprave doslej uspeli v podjetju pokrivati s tržnim deležem svojih storitev, ki so se v tem obdobju sicer povečale, vendarle pa nedavno izjemno povišanje odvoza odpadnega blata, podjetje ni sposobno finančno pokrivati brez korekcije cen storitev za uporabnike. Podražila se je elektrika, ravnanje z blatom in na sploh upravljanje z vsemi odpadki.

»Štiričlanska družina, ki je priključena na kanalizacijo in čistilno napravo ter ima povprečno porabo 16 kubičnih metrov vode na mesec, trenutno plačuje za to storitev, skupaj z omrežninami in okolijskimi dajatvami, 38,40 eur. Po obračunski ceni za leto 2020, bi morala štiričlanska družina plačevati 44,33 eurov, ampak je za omrežnine, za novozgrajene objekte, s katerim smo posodobili infrastrukturo v zadnjih letih, do sedaj subvencijo plačevala občina. Nova cena oskrbe s pitno vodo za družino, ki upošteva nov izračun in je brez subvencije občine, odslej znaša 45,42 eur. V gospodinjstvih z lastnimi greznicami znesek storitve znaša dobrih 41 eurov.« David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna.

Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki v občinah Postojna in Pivka skrbi za zdravstveno ustrezno pitno vodo in čiščenje odpadnih voda, si z namenom prihrankov ter omejitev podražitev vsakoletno prizadeva izkoristiti tudi svoje notranje rezerve, z varčnim poslovanjem, ustrezno reorganizacijo dela in manjšimi izgubami vode. Skrbno in odgovorno ravnanje se bo s strani podjetja zagotavljalo tudi v prihodnje, kar je razvidno iz javnih letnih poročil in načrtov dela podjetja.

 

Kako se oblikujejo nove cene?

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je kot javno podjetje dolžno delovati skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugim tudi za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, pri čemer na novo definira tudi omrežnino in povračilo za vodno pravico. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo v potrditev predloži pristojnemu občinskemu organu. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe kot tudi morebitno subvencijo. Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev, ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, pa se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Znesek za storitve, ki jih gospodinjstva plačujemo za porabo vode, zajema strošek vodarine ter strošek odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Največji vpliv na višje cene ima povišanje omrežnin, ki pokrivajo letne stroške javne infrastrukture (amortizacijo). 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami