SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE O SOFINANCIRANJU INVESTICIJE »ČISTILNA NAPRAVA PIVKA«

Novice

27. 9. 2013

Pivka, 25. september 2013

 

Občina Pivka je 4. septembra 2013 z izbranim izvajalcem gradenj CID čistilne naprave d.o.o. iz Kopra že sklenila pogodbo za izvajanje del pri izvedbi projekta odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Ljubljanice – 1.  sklop – Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka. Glede na odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sofinanciranju operacije, ki ga je Občina Pivka pridobila konec leta 2011, so bila naši občini dodeljena sredstva za sofinanciranje izvajalske pogodbe, katere slavnostni podpis je potekal danes.

 

Šlo je za podpis četrte, zadnje od pogodb (pred tem so bile že sklenjene pogodbe za izvedbo projektov: Kanalizacija Petelinje, Kanalizacija aglomeracije Pivka ter Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi teh projektov), ki Občini Pivka zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvajalske pogodbe.

 

Podpisnika pogodbe za sofinanciranje izgradnje Čistilne naprave Pivka sta bila minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan in župan Občine Pivka, Robert Smrdelj.

 

Izvajalec projekta bo konzorcij dveh podjetij in sicer podjetje CID Čistilne naprave d.o.o. iz Kopra ter podjetje GODINA d.o.o. iz Kozine, nadzor pri izvedbi tega projekta bo opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o. iz Ljubljane.

 

Čistilna naprava bo glede na podlage, sprejete leta 2009 v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, locirana na  vzhodnem robu naselja Pivka, v neposredni bližini občinske ceste Pivka – Trnje. Predvideno je, da bo čistilna naprava zgrajena na osnovi MBBR  tehnologije (Moving Bed Biofilm Reactor), torej sistema, kjer so mikroorganizmi priraščeni na mobilne polietilenske nosilce, ki se prosto gibljejo v reaktorju. Biomasa (mikroorganizmi) je priraščena na te nosilce, ki se med prezračevanjem prosto gibljejo po bazenu in prihajajo v stik s prisotnim onesnaženjem in ga odstranjujejo. Ta način čiščenja odpadnih vod je bil razvit kot učinkovit način čiščenja odpadnih vod, z namenom, da bi imeli z upravljanjem čistilnih naprav čim manj dela, visoko stabilnost in operativno fleksibilnost sistema, nizke investicijske stroške in stroške upravljanja čistilnih naprav, predvsem pa da bi imeli napravo, ki bo čim manj občutljiva na spremenljive vstopne obremenitve.

 

Kapaciteta ČN Pivka bo 6.500 PE, saj je predvideno, da se nanjo priključujejo poleg aglomeracije Pivka (naselij Pivka z Radohovo vasjo in Hrastjem ter Petelinjami) še aglomeracije Trnje, Klenik in Selce. Kompleks čistilne naprave je predviden na nasipu, cca 1,10 m nad nivojem terena, ki bo omogočal poplavno varnost kompleksa. Nasip bo zasnovan kot manjša vzpetina ter na vzpetini ozelenjen s posameznimi drevesnimi skupinami. Objekti kompleksa bodo oblikovani v skladu z avtohtonimi značilnostmi stavbnih kompleksov na Pivškem. Dostop do čistilne naprave bo urejen z asfaltirano cesto, ki se bo odcepila z občinske ceste Pivka – Trnje in bo delno grajena na nasipih.

 

Pogodbena vrednost za omenjen projekt znaša 2.384.740,47€ (brez DDV), sofinancerski del s strani Kohezijskega sklada pa obsega 2.048.515,91 € te vrednosti.

 

Izgradnja čistilne naprave Pivka je namreč del Kohezijskega projekta »Čista Ljubljanica«, za katero je Občina Pivka konec leta 2011 skupaj s še sedmimi občinami ob porečju reke Ljubljanice prejela odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Višina stroškov celotnega projekta znaša 56.005.068,00 € od tega je upravičenih stroškov 45.454.986,00 €. Višina financiranja za Občino Pivka znaša 5.920.631,82 €. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacijo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

 

Na razpisu za sredstva so v tem projektu lahko nastopale občine ob porečju reke Ljubljanice in sicer le tiste aglomeracije, ki so po državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod presegale višino aglomeracije 2.000 PE. V Občini Pivka je to le ena aglomeracija in sicer aglomeracija Pivka, v katero spadajo naselja Pivka s Hrastjem in Petelinje. Cilj izvedbe teh projektov je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v zgoraj navedenem operativnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s podpisano pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

 

Zaključek del je predviden konec junija 2014, ko se bodo na fekalno kanalizacijo, katere gradnja že poteka, pričeli priključevati prvi uporabniki. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami