Projekt MicroDrink

 

Projekt podpira program Interreg Podonavska regija, soustanovitelj pa je Evropska unija.

 

OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROJEKTA

 

Projekt: MicroDrink

Glavni cilj projekta MicroDrink je okrepiti krepitev zmogljivosti na različnih ravneh za upravljanje in preprečevanje onesnaževanja z mikroplastiko v virih pitne vode v Podonavju.

Trajanje: 30 mesece (začetek 1.1.2024)

11 projektnih partnerjev in 19 pridruženih partnerjev: V projektu sodeluje 9 držav in sicer:  Hrvaška, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Češka, Bih in Srbija. Vsaka država prispeva po dva projektna partnerja (eno univerzo ter eno podjetje, ki se ukvarja z vodooskrbo) ter po tri pridružene strateške partnerje. Slovenska projektna partnerja sta Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta in podjetje Kovod Postojna, d.o.o.. Pridruženi strateški partnerji so Rižanski vodovod, Kraški vodovod in

Komunala Ilirska Bistrica. Vodilni partner v projektu je Hrvaški geološki inštitut. 

Vrednost celotnega projekta znaša 2.332.000,00 Eur, od tega je 80 % nepovratnih sredstev, 20 % sredstev pa lastnih. Projektni delež podjetja Kovod Postojna je 136.00,00 uur, od tega je 108.700, 00 eur nepovratnih sredstev, 27.200, 00 uur pa podjetje zagotavlja lastnih sredstev.

 

 

Projekt je razdeljen na tri dele, tako imenovane delovne pakete:

·         Pri prvem delovnem pakeru gre za pregled dosedanjih raziskav, pregled in evalvacija različnih metod vzorčevanja in analiznih metod glede mikroplastike ter pregled razpoložljivih laboratorijskih instrumentov za analiziranje mikroplastike.

·         V drugem delovnem paketu  (vodilni partner sta FGG in Kovod) bodo potekala vzorčevanja in analize voda (kraških, podzemnih) ter pitne vode iz vodovodov na prisotnost mikro in nano plastike.

·         Tretji delovni paket pa zajema sintezo rezultatov, čezmejno pripravo protokolov za zmanjšanje onesnaževanja okolja in voda z mikro in nano plastiko, izdelan bo čezmejni program monitoringa v surovi vodi in vodi po obdelavi, izdelale se bodo strategije za obvladovanje mikroplastike v vodnih virih ter pripravili smernice za ukrepanje ob odkritju mikroplastike tako v vodnih virih kot tudi v pitni vodi. Podan bo tudi predlog za standardizacijo (ISO) analiznih metod in vzorčevanja mikroplastike. Hkrati pa se bo z izsledki raziskav seznanilo pristojne Institucije, državne organe, razne proizvajalce kot tudi širšo javnost.

 

 

Vloga podjetja Kovod Postojna, d.o.o. v projektu MicroDrink

Vloga naše organizacije kot projektnega partnerja v projektu MicroDrink skupaj z Naravoslovno-tehniško fakulteto, pridruženimi strateškimi partnerji (Vodovod Ilirska Bistrica, Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod) in drugimi deležniki tega projekta, bo usmerjena v raziskovanje virov, razširjenosti in vpliva mikroplastike na okolje in vodno okolje. Sodelovali bomo pri razvoju programov monitoringa in metod za oceno prisotnosti in količine mikroplastike v različnih vodnih virih in ekosistemih ter postopkov za pravilno vzorčenje mikroplastike. Sodelovali bomo pri razvoju rešitev za zmanjšanje ali odstranjevanje mikroplastike iz vodnih virov, kot so sistemi filtracije ali inovacije pri čiščenju odpadnih voda. Hkrati se bomo vključili v razprave o politikah, zagovorniške dejavnosti in ozaveščevalne kampanje za ozaveščanje o onesnaženju z mikroplastiko ter vplivanje na politike in predpise, ki obravnavajo to težavo. Sodelovali bomo z drugimi organizacijami, akademskimi institucijami, vladnimi agencijami in deležniki pri izmenjavi znanja, virov in strokovnega znanja za reševanje izzivov, ki jih predstavlja mikroplastika.

Ukvarjali se bomo z izobraževalnimi programi, usposabljanjem in pobudami za ozaveščanje javnosti, da bi informirali in vključili skupnosti v problem onesnaženja z mikroplastiko ter spodbujali spremembe v ravnanju.

Prek projekta MicroDrink bo Kovod Postojna d.o.o. pridobil dodatna znanja o trajnostni rabi kraških vodnih virov in vodnih zaledij. Rezultati bodo neposredno dostopni sofinancerju in uporabni za javno upravo, še posebej za službe, odgovorne za prostorsko načrtovanje na lokalni in državni ravni (ministrstva, občine). Na regionalni ravni bodo rezultati prinesli nova znanja o pojavljanju mikroplastike na obravnavanem območju. Pričakujemo, da bodo raziskovalne rezultate in ugotovitve vključili v sodobne standarde in pogoje upravljanja z vodami na nacionalni ravni. Projekt MicroDrink bo predstavljal osnovo za vse nadaljnje, bolj specifične raziskave in strokovne razprave o naraščajoči težavi mikroplastike v pitni vodi. Po drugi strani pa bo projekt sledil raziskovalnim smernicam v tujini in prispeval k ustvarjanju in širjenju novega znanja o evropski in globalni problematiki mikroplastike. Ugotovitve (pa tudi raziskovalni koncept in metodologija) bodo še posebej pomembne za družbe, ki so, tako kot Slovenija, bogate s kraškimi vodnimi viri, a jim primanjkuje ustrezno upravljanje vseh tveganj v nahajališčih pitne vode in učinkovitega upravljanja z vodnimi viri.

 

 

_____________________________________________________________________________

NOVICE O PROJEKTU

  1. Uvodno srečanje v okviru projekta MicroDrink
  2. Naše podjetje med slovenskimi projektnimi partnerji, ki raziskujejo problematiko mikro plastike v vodah
  3. Spremljajte projektne aktivnosti projekta MicroDrink
  4. O metodah vzorčenja in analiziranja mikroplastike

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami