Nove cene in novosti pri obračunu komunalnih storitev

Novice

3. 3. 2014

Skupni organ Občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojnaje dne  15.1.2014 potrdil nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so usklajene z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, sprejete konec leta 2012. Z novo Uredbo je država natančno predpisala metodo izračuna posamezne cene. Predpisane so tudi postavke na računu, tako da bo mogoča tudi primerjava cen posameznih storitev med občinami.

Za vsako javno službo smo pripravili elaborat v katerem so predstavljene posamezne storitve in potrebne kalkulacije za izračun cen, elaborati so objavljeni tudi na naši spletni strani, na tej povezavi.

Nove cene pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje, posamezne državne službe pa izpolnjevanje standardov in predpisov preverjajo.

Bistvene spremembe pri obračunu komunalnih storitev so:

–       V vodarino je vključen tudi strošek vodnih povračil, ki se tako na računu ne prikazuje ločeno.

–       Strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod je vključen v omrežnino za oskrbo s pitno vodo in se na računu ne prikazuje več ločeno.

–       Obračun omrežnine v večstanovanjskih stavbah je spremenjen, za vsako stanovanjsko enoto se obračuna najmanj faktor 1 in ne več tako, da se strošek glavnega vodomera deli s številom stanovanjskih enot.

–       Faktorji pri omrežnini so se pomembneje spremenili; po novem so omrežnine višje za uporabnike, ki imajo večji premer vodomera.

 

Velikost vodomera

Faktor omrežnine po starem

Faktor omrežnine po novem

DN 13

1,00

1,00

DN 20

1,67

1,00

DN 25

4,00

3,00

DN 32

5,25

3,00

DN 40

6,67

10,00

DN 50

10,00

15,00

DN 80

33,33

50,00

DN 100

50,00

100,00

DN 150

100,00

200,00

 

–       Sprememba pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki so priključeni na greznice ali male komunalne čistilne naprave (MKČN):

 

Uporabniki, ki so PRIKLJUČENI NA GREZNICE ALI MKČN, morajo storitve, povezane z greznicami in MKČN (prevzem blata iz greznic, ravnanje z blatom na čistilni napravi, ocena obratovanja) plačevati mesečno glede na količino (m3) dobavljene pitne vode. Predpisana frekvenca odvoza blata iz greznic in MKČN je enkrat na tri leta, za kar bodo uporabnikom poslana obvestila o datumu praznjenja greznic oziroma MKČN. Ta datum bo seveda možno tudi spremeniti oziroma prilagoditi potrebam posameznega uporabnika, možno pa bo te storitve tudi še vedno naročiti.

Kmetijska gospodarstva v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13) imajo možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 populacijskih ekvivalentov (PE), zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN zadošča pisna IZJAVA, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08).
 

Obrazložitev postavk na računu

OSKRBA S PITNO VODO

–       Vodarina: pokriva stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se zaračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Popis obračunskih vodomerov se opravlja praviloma štirikrat letno, v vmesnem obdobju zaračunavamo akontacijo glede na porabo v preteklih obračunskih obdobjih. Stanje lahko sporočate mesečno (do 25. v mesecu), v tem primeru bo obračun izveden z realnim stanjem. Vodarina po novem zajema tudi stroške vodnega povračila.

–       Omrežnina – oskrba s pitno vodo: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.  Vključuje stroške amortizacije, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške povezane z odškodninami in stroške obnove in vzdrževanja priključkov ter vodomerov.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

–       Cena storitve odvajanje odpadne vode: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

–       Omrežnina – odvajanje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.  Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

–       Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
 

 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

–       Cena storitve čiščenje odpadnih voda: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške za čiščenje komunalne odpadne vode na čistilnih napravah. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

–       Omrežnina – čiščenje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino očiščene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.  Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

 

STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

–       Cena storitve povezane z greznicami, MKČN: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za stroške praznjenja blata iz greznic in iz MKČN (vsake tri leta) ter izdelavo ocene obratovanja MKČN. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode.

–       Omrežnina – storitve povezane z greznicami in MKČN: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.  Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

–       Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

 

Nove cenike si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Kovod Postojna, d.o.o.

Postojna, 3.3.2014

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami