Po uspešnem letu ima podjetje Kovod nove načrte

Novice

10. 12. 2014

Zaključek leta je navadno priložnost, ko se ozremo nazaj ter povzamemo dosežke pretečenega obdobja. Na prijetno, a obenem zelo izčrpno srečanje je podjetje Kovod zatorej ob tej priložnosti v svojo družbo povabilo novinarje, katerim so bili s strani v.d. direktorja Davida Penka in vodje tehnično investicijskega sektorja Igorja Čehovina predstavljeni aktualni projekti in investicije ter prioritetna področja in smernice za prihajajoče leto. V praznično obarvanem pogovoru pa so bila izpostavljena tudi druga področja o čemer več v nadaljevanju…

 

POSLOVANJE PODJETJA

Kovod Postojna je v iztekajočem se letu aktivno skrbel za projekte, ki bodo dokončno prispevali k ureditvi čiščenja odpadnih vod v občini Pivka in Postojna.

Podjetje je bilo uspešno tudi z vidika samega poslovanja, prejeli so certifikat Excellent SME Slovenija, ki je bil podjetju Kovod Postojna, d.o.o. v letošnjem letu podeljen že drugič. Gre za certifikat, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije, na podlagi evalvacije in bonitetnega poročila, podeljuje najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem. Certifikat izkazuje večjo kredibilnost podjetja in podjetje izpostavlja kot primer dobre poslovne prakse. Podaljšanje certifikata za poslovno odličnost podjetju Kovod pomeni potrditev dobrega dela, s katerim bodo nadaljevali tudi v prihodnje in stremeli k njegovemu nenehnemu izboljšanju.

Kar zadeva pa samo notranje delovanje oziroma organizacijo dela, se ta trenutek v podjetju izvaja reorganizacija, sprejet je namreč nov akt o sistemizaciji delovnih mest in sicer se podjetje deli na dva sektorja TEHNIČNO INVESTICIJSKI SEKTOR in SEKTOR ZA KAKOVOST, RAZVOJ IN FINANCE. V tehnično investicijski sektor spadajo DE Vodovod, Investicije in razvoj, Nabava in avtopark, Soglasja in kataster, DE Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter hortikultura. V sektor za kakovost razvoj in finance spadajo: Finančna služba, Služba za zdravstveni nadzor pitne vode, Laboratorij za analitiko, Raziskave novih vodnih virov ter Pravno kadrovska služba.

Zmanjševanja zaposlenih v podjetju ne bo, šlo bo le za prerazporeditve. Glede na uspešno poslovanje podjetja se tudi cene storitev v prihajajočem letu ne bodo spreminjale. Trenutna cena vode na območju Postojne in Pivke znaša 1,2 eur na kubični meter, kar je v slovenskem povprečju. Ob tem velja poudariti, da precejšen strošek od tega pomeni električna energija, saj je vodo potrebno do samega sistema prečrpavati.

 

POTEK DEL NA NOVIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Po izvedbi zahtevnega projekta – izgradnje nove kanalizacije v dolžini 12 kilometrov v Pivki, se zaključuje tudi gradnja OSREDNJE ČISTILNE NAPRAVE PIVKA. Predvideno je, da se bodo prvi priklopi uporabnikov na omrežje pričeli že v naslednjih tednih, ko naj bi se pridobila odločba za poskusno delovanje le-te. Nova čistilna naprava bo nedvomno veliko prispevala h kakovosti življenja občanov, saj se bodo uporabniki s priklopom na kanalizacijski sistem izognili skrbi za dosedanje čiščenje in praznjenje greznic. Nedvomno pa bo ob zelo pomembno ozaveščanje uporabnikov, z namenom ustrezne uporabe tega sistema v smislu pravilnega odlaganja odpadkov, ki bo prispevalo h kakovostnemu delovanju odvajanja in čiščenja odpadne vode. Vrednost investicije znaša 2,4 mio eurov, od tega 2 mio eurov sofinancira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Javni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

SANACIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE POSTOJNA je bila nujna, saj le-ta že več let deluje prekomerno obremenjena in posledično nezadovoljivo čisti odpadne vode. V sklopu rekonstrukcije čistilne naprave se nadgrajuje tehnologija čiščenja odpadnih, v okviru katere bodo zamenjani vsi glavni tehnološki elementi naprave. Od obstoječe naprave bo ostala le še upravna stavba z laboratorijem in dehidracijo blata, tako obstoječi bazeni za čiščenje vode kot tudi vizualno moteči silosi blata pa bodo porušeni. Nova naprava bo poleg običajnega mehanskega in biološkega čiščenja imela še tretjo in četrto stopnjo čiščenja odpadnih voda, kar pomeni, da se bodo iz njih odstranjevali tudi nitrati in fosfor, na četrti stopnji pa se bo s pomočjo UV dezinfektorja onesposobilo še tiste škodljive mikroorganizme, ki bi sicer uspeli preiti v iztok. Predvideva se, da bo nova čistilna naprava iz odpadne vode očistila do 98 % organskih hranil, kar bo nedvomno izboljšalo stanje v prvi vrsti potoka Stržen in reke Pivke ter v nadaljevanju rek Unice in Ljubljanice. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije, ki bo prispeval kar 77 % stroškov izvedbe del, 15 % pa bo primaknila tudi država. Občina bo tako za ta projekt pridobila kar 92 % nepovratnih sredstev. Pogodbena vrednost del znaša 2,83 mio EUR. Gradbena dela izvaja Purgator d.o.o. iz Postojne, Projekt d.d., Nova Gorica pa storitve inženirja in nadzornika pri gradnji rekonstrukcije čistilne naprave. Izvedba del na čistilni napravi Postojna poteka skladno s terminskim planom, trenutno poteka izvedba gradbenih del na čistilni napravi (biološki bazeni se zaključujejo  – maščobnik in peskolov, gradi se prizidek, ta teden se začne montirati oprema na vhodnem črpališču ter nato nadaljuje z montažo opreme na bioloških bazenih, sprotno se izvajajo elektroinsalacije, zaključen je egalizacijski bazen (gradbeno), v kratkem se bo začel graditi tudi zalogovnik blata. V primerjavi z obstoječo napravo, ki je velika 14500PE, bo velikost nove čistilne naprave 21000PE. Dela na čistilni napravi bodo zaključena do konca aprila 2015, ko bi naprava začela poskusno obratovati, uporabno dovoljenje pa bi dobila do konca leta 2015. Obstoječa čistilna naprava bo obratovala do konca izgradnje nove čistilne naprave, ko se bo izvedel preklop in začetek delovanja nove čistilne naprave.

 

PROBLEMATIKA OBČUTLJIVOSTI VODNEGA VIRA

Po nekajdnevnem močnem jesenskem deževju, ki je v prvi polovici novembra med drugim doletelo tudi območje Postojne in Pivke, se je vnovič pokazala velika občutljivost vodnega vira, ki zagotavlja vodo 22.000 uporabnikom obeh omenjenih občin. Obstoječa tehnologija namreč ne ustreza vremenskim razmeram, ki prinašajo vedno nove izzive in zahtevajo novejšo, tehnološko naprednejšo in bolj zanesljivo delovanje. Zaradi motnosti vode in prisotnosti parazitov so se namreč na tem območju v letošnjem letu vnovič pojavile težave, veljal je desetdnevni ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode ter opozorila glede preventivnih ukrepov za uporabo vode v gospodinjstvih ter za potrebe vsakodnevne higiene.

Šlo je za izjemno visoke vrednost motnosti pitne vode (127 NTU), ki bi jo ustrezen vodovodni sistem sicer lahko ustrezno očistil, vendar zmogljivost vodarne Malni pri Planini, ki je centralni objekt sistema, tem razmeram ni zadostoval, saj je bil pritok motne vode do zajetja (v vodarno Malni namreč prihaja večina vode iz Cerkniškega področja) preobilen in sistem čiščenja zato v takih primerih ni dovolj učinkovit. V letu 2012 nadgrajen čistilni sistem z UV modulom za dodatno dezinfekcijo vode se je izkazal za učinkovitega, saj je zadostil vsem potrebam ustreznosti pitne vode, težave pa nastanejo pri preveliki motnosti vstopne vode, kot je bilo na primer ob zadnjem deževju, saj takrat delovanje naprave ni 100% zanesljivo in je zato potrebna uvedba preventivnih ukrepov prekuhavanja vode.

Podjetje Kovod Postojna je ob tem, glede na vse razpoložljive možnosti, uspelo sistem vendarle obvladovati ter nemudoma pristopilo k intenzivnemu obveščanju in aktivnostim, ki so zagotovile izboljšanje stanja ter odpravo težav. Dodatni ukrepi čiščenja in dezinfekcije vodovodnega sistema so se namreč izkazali kot dobro načrtovani, predvsem z vidika previdnosti (preventive) in odgovornosti, ki jo podjetje čuti do svojih uporabnikov ter si ob tem prizadeva za zagotovitev zdravstveno ustrezne in kakovostne pitne vode.

Kot kaže so ob tem vse bolj resne tudi aktivnosti za potrebe iskanja novega vodnega vira, ki naj bi razbremenil dosedanji sistem. Podjetje Kovod Postojna si namreč v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa, obema občinama in ostalimi strokovnimi službami prizadeva za zagotovitev rezervnega vodnega vira, ki bi v primerih obremenjenosti sistema, zagotovil dodatno napajanje. V prvi fazi se bo podjetje v sodelovanju z navedenimi organizacijami zavzelo za raziskovanje možnosti dodatnih virov in možne lokacij, ker pa gre pri tem za visoke stroške se v novem letu pričakuje prijava na razpise, ki bi omogočili sofinanciranje tovrstnih aktivnosti.

 

REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA SISTEMA POSTOJNA-PIVKA

Projekt obnove vodovodnega sistema se je začel že leta 2008, sodelovalo je 8 občin na območju porečja Ljubljanice. V projekt se je vložilo veliko dela in truda, sprva v pridobivanje služnosti, odkup zemljišč, projektiranje, usklajevanje, pridobivanje vseh soglasij in študij, priprava je trajala dobrih 5 let in bila vredna okoli 1 milijona evrov. Na javnem razpisu je bil pravnomočno izbran  tudi izvajalec, v mesecu avgustu leta 2013 je Ministrstvo za okolje izdalo še pozitivno odločbo k projektu. Medtem so na državnem vrhu potekale številne zamenjave, iztekla pa se je tudi finančna perspektiva, v kateri se je investicija sprva načrtovala.

V želji, da se situacije, ko so občani Postojne in Pivke vodo pred uporabo morali obvezno prekuhavati, predvsem pa problematika občutljivosti vodnega vira, ki napaja vodovodni sistem Postojna – Pivka, v prihodnje ne bi pojavljale, je podjetje Kovod Postojna, skupaj z občinama Pivka in Postojna, v zadnjem mesecu še aktivneje pristopilo k dialogu na državni ravni, ki naj bi prispevalo k uresničitvi tega dolgo načrtovanega projekta rekonstrukcije omenjenega vodovoda ter vodarne Malni. V novembru so se lokalni predstavniki že srečali na skupnem sestanku s pristojnimi državnimi organi, ki so nedavno sicer s sklepom vlade potrdili prioritetnost obravnave tega področja in ob tem vnovič zastavili smernice in potek aktivnosti, ki naj bi v prihodnjih tednih oziroma mesecih pomenili osnovo za dejansko realizacijo napovedanega. Vodstvo podjetja Kovod s predstavniki obeh občin zatorej redno uresničuje svoja tedenska srečanja, na katerih je največji poudarek v tem trenutku posvečen dopolnitvam in popravkom razpisne dokumentacije oziroma že dolgo nastajajoče se vloge, ki natančno opredeljuje celotno investicijo, vse podrobnosti, skupaj s finančno konstrukcijo in terminskim planom izvedbe. Izvedba projekta je namreč nujno potrebna in dolgo ter skrbno načrtovana, kar poudarja tudi v.d. direktor David Penko… »Obstoječi osrednji vodovodni sistem Postojna – Pivka je resnično dotrajan in nujno potreben obnove, med drugim le-ta sedaj beleži tudi do 50 odstotne izgube vode, starost cevi je v povprečju 45 let, na nekaterih odsekih tudi 80 let in več. Tudi rešitev za razmere, ki smo jim bili priča pred mesecem dni je v tem primeru nov sistem, ki bi doprinesel k stabilni oskrbi z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Projekt, ki se že nekaj časa načrtuje v okviru drugega dela projekta Čista Ljubljanica, bi namreč zajemal obnovo vodovoda Postojna-Pivka in rekonstrukcijo vodarne v Malnih, ki bi se jo nadgradilo z ultrafiltracijo, najsodobnejšo tehnologijo čiščenja surove vode.«

V tem trenutku se predvideva, da bo nov operativni program, ki je podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, v Bruslju potrjen konec februarja 2015. V septembru ali oktobru prihodnjega leta bi bilo torej možno pridobiti odločbo in konec leta pričeti s samo gradnjo. Izbrani izvajalci v tem obdobju podaljšujejo svoje bančne garancije, za vsa območja, po katerih naj bi potekala rekonstrukcija in novogradnja pa so že pridobljene služnosti in gradbena dovoljenja. Projekt, vreden približno 30 milijonov evrov naj bi potekal v treh sklopih in sicer zajemal obnovo 53-ih kilometrov cevovodov primarnega sistema in novogradnjo 8,7 kilometrov cevi sekundarnega sistema ter samo rekonstrukcijo in obnovo zajetja Malni.

 

OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV

Poleg vseh strokovnih aktivnosti, za katere je odgovorno podjetje Kovod, je za kakovostno delovanje vodovodnega sistema in čistilnih naprav, izjemnega pomena tudi ravnanje vseh uporabnikov, zatorej podjetje skrbi za širok nabor aktivnosti, s katerimi si želi svoje uporabnike seznaniti z osnovnimi napotki in nasveti, ki bi prispevali k pravilnemu vsakodnevnemu ravnanju. Sistem namreč ljudje obremenjujemo z napačnim odlaganjem odpadkov, raznimi izlitji neustreznih snovi… V želji, da bi se tudi najmlajši uporabniki zavedali pomena vode, je podjetje tesneje stopilo v stik tudi z vsemi vrtci in osnovnimi šolami obeh občin. Preko učne ure, ki jo bodo izvajali strokovni delavci podjetja v posameznih razredih in oddelkih, želijo namreč otroke preko številnih zabavnih in poučnih aktivnosti seznaniti z nekaterimi ključnimi dejstvi, ki prispevajo k boljši skrbi za našo čisto pitno vodo. Sicer pa so vsem uporabnikom namenjene stalne objave v lokalnih medijih, spletni strani podjetja, na družbenem omrežju in preko brezplačnih sms obvestil.

 

NAGRADNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Podjetje Kovod Postojna se je ob iztekajočem se letu odločilo za izvedbo nagradnega fotonatečaja. Čarobno jesensko obdobje ob prehodu v mirno in tiho zimo namreč ponuja številne radosti. Predvsem voda, kot nepogrešljiv del našega vsakdana, ima v naravi, pa tudi v našem življenju posebno vlogo. Gre za dobrino, ki pomeni življenje in obstoj, ustvarja naše življenjsko okolje in pojave okoli nas. Ker vsakdo uvidi svojevrstne lepote jesenskega obdobja, pomena vode in vsega, kar nas obdaja, je podjetje k ustvarjanju povabilo vse, ki takšne prizore radi ujamejo v fotografski objektiv. Fotografski natečaj, ki se je začel 20. oktobra, traja še do 24. decembra. V začetku novega leta bo znanih deset najboljših avtorjev fotografij, katerih izdelki bodo razstavljeni na posebnem dogodku, vseh deset finalistov pa bo tudi nagrajenih. Vabljeni k udeležbi tudi vi! Več informacij o natečaju najdete na www.kovodpostojna.si.

 

Sicer pa je bilo srečanje med vodstvom podjetja in novinarji, katerega namen je bila neposredna komunikacija, izmenjava informacij ter vpogled in predstavitev v delovanje podjetja in vseh njegovih aktivnosti, sklenjeno v prazničnem vzdušju, z željami po dobrem nadaljnjem sodelovanju.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami