PRISPEVEK PODJETJA KOVOD POSTOJNA ZA PORIBLJAVANJE NANOŠČICE

Novice

19. 12. 2014

Podjetje Kovod Postojna, ki oskrbuje prebivalce občin Postojna in Pivka s pitno vodo ter v obeh občinah skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode, bo s prispevkom v višini 1.500,00 eurov Ribiški družini Postojna povrnilo stroške letošnjega poribljavanja Nanoščice. Gre namreč za preveliko količino rib v tem vodotoku, kar lahko vpliva na njihov pogin in je zato potreben njihov prenos iz ene vode v drugo, s čimer se prispeva k ohranjanju optimalne strukture in velikosti ribjih populacij.

Vodotok Nanoščice, na katerega vpliva delovanje Čistilne naprave Hruševje, je namreč občutljiv, še posebno v primerih, ko pride na čistilni napravi do povečanja organske obremenitve, kar ima za posledico slabše čiščenje naprave ali pa izpiranje bakterij v vodotok. Do tega pride v primerih hudih nalivov, nedovoljenega izlitja večjih količin organskih tekočin v kanalizacijo in tudi v sušnih obdobjih. Primer tovrstnih težav se je na omenjenem območju Nanoščice pojavil jeseni 2011, ko je prišlo do nedovoljenega izlitja organskih snovi v kanalizacijski sistem in onesnaženja vodotoka ter ogrožanja ribjega živeža.

Podjetje Kovod, ki se dobro zaveda občutljivosti kraških površinskih vodotokov, je že takrat pristopilo k izvedbi določenih ukrepov kot so omejevanje dotoka na čistilni napravi ter reguliranje iztoka tako, da je konstanten, kar prispeva k minimalnim možnostim izpiranja bakterij v vodotok. Poleg tega je za potrebe boljšega zavarovanja tega občutljivega vodotoka tudi Občina Postojna naročila dodaten projekt za izgradnjo zadrževalne lagune na iztoku iz ČN Hruševje.

Ne glede na že izvedene in predvidene ukrepe pa odvodnjavanje in čiščenje v povodnju Nanoščice še vedno ne bo dokončno urejeno, saj država k dokončni ureditvi odvodnjavanja manjših krajev kot so Ubeljsko, Razdrto, Strane, Šmihel, Landol, katerih vode se stekajo v Nanoščico, še ni pristopila. Izvedba projekta z lastnimi sredstvi lokalne skupnosti pa zaradi zahtevnosti in višine le-teh ni možna.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami