Spoznajte naše delovanje in storitve, za kakovost katerih se trudimo

Novice

9. 7. 2015

V javnem podjetju Kovod Postojna, d.o.o., v katerem smo odgovorni za zdravstveno ustrezno pitno vodo in čiščenje odpadnih voda v občinah Postojna in Pivka, si prizadevamo, da bi bili naši uporabniki seznanjeni z delovanjem našega podjetja in celotnega sistema zagotavljanja storitev. Predvsem glede na nedavno spremembo cen oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda bi radi občanom približali informacije, ki so vplivale na podražitev omenjenih storitev, obenem pa omogočili vpogled v sam proces našega delovanja. Občani, naši uporabniki ste namreč  ključni povod za naš vsakodnevni trud, odgovorno in kakovostno delo. Komunikacija z vami nam je zelo pomembna, predvsem z vidika podajanja korektnih informacij, ki zadevajo vaša gospodinjstva, dobrodošle pa so tudi vse vaše pobude in povratne informacije, na podlagi katerih se trudimo svoje delovanje še izboljšati ter približati vašim potrebam.
 

 
SPREMEMBA CEN OSKRBE Z VODO IN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
 
Povišanje cen vode ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se je uveljavilo s 1. junijem 2015. Postojnska gospodinjstva za omenjene storitve v povprečju mesečno plačujejo dobre tri evre več, pivška pa sedem evrov več.
 
Kako se oblikujejo nove cene?
Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je kot javno podjetje dolžno delovati skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugim tudi za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, pri čemer na novo definira tudi omrežnino in povračilo za vodno pravico. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo v potrditev predloži pristojnemu občinskemu organu. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe kot tudi morebitno subvencijo. Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev, ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, pa se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.
 
 
Kaj vpliva na spremembo cen?
Znesek za storitve, ki jih gospodinjstva plačujemo za porabo vode, zajema strošek vodarine ter strošek odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
 
Z reorganizacijo in podobnimi ukrepi je strošek storitev odvajanja in čišenja odpadnih voda podjetje Kovod znižalo, medtem ko je za višje zneske na položnicah delno kriva višja cena vodarine. Na višanje stroškov le-te je vplivalo zvišanje cen vodovodnega materiala, stroškov električne energije, pogonskih goriv, analiz, gradbenih del (manjšanje izgub na sekundarnem sistemu, ki ni del projekta obnova vodovoda Postojna-Pivka) in stroškov dela ter povišanih stroškov vodnih povračil.
 
Največji vpliv na višje cene pa ima povišanje omrežnin, ki pokrivajo letne stroške javne infrastrukture (amortizacijo). Prišlo je namreč do prenosa nove javne infrastrukture v upravljanje Kovoda, ki je omrežnino dolžan pobirati in nakazovati občinam. S strani postojnske občine je bilo v zadnjem obdobju v upravljanje podjetja Kovod prenesenih tudi za približno 2,6 milijona evrov novih investicij (nova kanalizacija med zdravstvenim domom in novo čistilno napravo ter več obnovljenih kanalizacijskih sistemov po mestu). V Pivki pa je bilo zgrajenih 12 kilometrov novega kanalizacijskega sistema in nova čistilna naprava. Tudi v prihodnje se načrtujejo številne nove pomembne investicije (izgradnja novih malih čistilnih naprav po vaseh v občinah Postojna in Pivka ter obnova celotnega vodovodnega sistema).
 
 
Kakšne cene storitev lahko pričakujemo v prihodnje?
V preteklem 10-letnem obdobju smo bili v Sloveniji, na področju oskrbe s pitno vodo, deležni številnih sprememb na področju zakonodaje, okoljskih dajatev, vodnih povračil in ostalih dejavnikom, ki vplivajo na ceno vode. S strani države je bila v letu 2012 sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Storitve podjetja Kovod na območju občin Postojna in Pivka se v prihodnjih letih predvidoma ne bodo več dvigovale, česar pa ni mogoče trditi za omrežnino, ki se obračunava glede na vrednost novih investicij. Določene projekcije ima podjetje Kovod že pripravljene. V postojnski občini bodo podražitve manjše, večje razlike bodo v pivški občini, saj se vse investicije razdelijo med uporabnike in ker je teh v Pivki manj, bo povišanje cen višje.
 
 
V jeseni se načrtuje nov sistem odčitavanja števcev
Predvidoma v oktobru 2015 se predvideva začetek novega odčitavanja števcev, ki je doslej potekalo pisno, preko ustreznih zapisnikov. Nov način odčitavanja bo potekal preko računalniških sistemov. Deloma bodo pri uporabnikih nameščeni modemi, ki bodo omogočali daljinsko odčitavanje, sicer pa se bo tam, kjer namestitev le-teh ne bo mogoča, odčitke vnašalo v dlančnike. To nam bo omogočilo racionalnejše poslovanje in zmanjšalo možnost napak pri vnosu podatkov v program za obračun storitev.
 
 

 
VEČ INFORMACIJ
 
Obiščite našo spletno stran www.kovodpostojna.si ter tudi sami pobrskajte po informacijah, ki vas najbolj zanimajo. Nekaj usmeritev za lažje iskanje…
 
V rubriki Informacije za uporabnike najdete:
–          aktualne cenike
–          elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
–          pogosta vprašanja in odgovore za uporabnike
–          vloge in obrazce
–          …
 
V rubriki Novice se nahajajo:
–          aktualne informacije o poslovanju podjetja
–          aktualne informacije o investicijah in projektih
–          aktualna obvestila o delih na omrežju ter prekinitvah oskrbe z vodo
 
Naše najmlajše uporabnike vabimo k obisku privlačne spletne strani www.vodko.si, kjer škrat Vodko na preprost, zabaven in igriv, a vsebinsko kakovosten način otrokom približa vse informacije o vodi, njenem pomenu ter skrbi in varčevanju z njo.
 
 
Sicer pa smo za vsa vaša vprašanja na voljo
Kovod Postojna d.o.o.
Jeršice 3
6230 Postojna
 
05/700 07 80
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami