ŽUPANA OBČIN POSTOJNA IN PIVKA PODPISALA PODOGBE O IZVEDBI DEL ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU OBEH OBČIN

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

17. 2. 2016

Danes sta župana občin Postojna in Pivka, Igor Marentič in Robert Smrdelj, podpisala pogodbe z izvajalci gradbenih del ter izvajalcem storitev inženirja in nadzora v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop. »Pred nami je eden največjih projektov, pri katerem sodelujeta dve občini. Župana sva dokazala, da je mogoče s povezovanjem med občinami doseči veliko, na kar sem zelo ponosen,« je ob slavnostnem podpisu pogodbe poudaril postojnski župan Igor Marentič in dodal, da je v povezovanju prihodnost. »Občani obeh občin bodo imeli zdaj zagotovljeno učinkovitejšo vodooskrbo, želja pa je, da bi tudi v novi finančni perspektivi našli skupne interese na različnih področjih lokalnega razvoja,« je izpostavil Robert Smrdelj, župan Občine Pivka.

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na območju občin Postojna in Pivka. S projektom bodo zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, zmanjšali izpostavljenost prebivalcev oporečni pitni vodi in izboljšali javno oskrbo s pitno vodo. Po izvedbi projekta bo na sistem priključenih dodatnih 54 prebivalcev. Vrednost celotnega projekta znaša 29.932.594,90 evrov brez DDV in ga delno financira Republika Slovenija (3.851.589,68 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« (21.825.674,83 evrov), delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih proračunov obeh občin (2.853.029,39 evrov).

Kot sta na današnji novinarski konferenci poudarila župana Občine Postojna, Igor Marentič in Občine Pivka, Robert Smrdelj, bo projekt neposredno vplival in učinkoval na kakovost pitne vode, zdravje ljudi ter onesnaženost okolja. Gre za eno izmed najpomembnejših in strateških naložb v lokalno infrastrukturo v zadnjem obdobju, katere priprave in začetki segajo že v leto 2008. Projekt, vreden približno 30 milijonov evrov je Ministrstvo za okolje in prostor v vlogi posredniškega organa v juliju 2015 prepoznalo kot tistega, ki izpolnjuje pogoje za nadaljnjo presojo na Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ta pa je avgusta 2015 izdala Odločitev o podpori. Tudi direktor Javnega podjetja Kovod Postojna, David Penko (koordinator projekta) je poudaril, da bodo izvedena dela pomembno prispevala k boljši oskrbi z vodo na tem območju.

Vodooskrbni sistem v obeh občinah zaradi neustreznih cevovodov, stalnih okvar, premajhne propustnosti količin pitne vode, kakovosti in ustreznih tlakov, ni več ustrezen. Po zaključku projekta bo na sistem na novo priključenih 54 prebivalcev, skupno z že priključenimi pa to predstavlja ca 21.000 prebivalcev v obeh občinah. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, šest vodohranov, štirih črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode, dveh vodarn, ene pretočne celice in enega regulacijskega objekta. Dela bodo razdeljena na izgradnjo in rekonstrukcijo cevovodov ter objektov v občinah Postojna in Pivka ter na posodobitev oziroma gradnjo zajetja in vodarne Malni ter zajetja in vodarne Korotan.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del bo Cestno podjetje Nova Gorica, d. o. o. in podjetje Gorenje d. d. Nadzor nad izvedenimi deli pa bo opravljalo podjetje Elita I. B., d. o. o.


Del cevovodov bo potekal po lokalnih cestah in ob državni cesti, zato bodo potrebne zapore posameznih odsekov. Zaradi prevezav na omrežju bo v tem obdobju prihajalo do prekinitev oskrbe s pitno vodo in posledično morebiti tudi do potrebe po prekuhavanju vode, za kar se obe občini in JP Kovod Postojna d. o. o. vnaprej opravičujejo in naprošajo prebivalce za strpnost in razumevanje, saj gre nenazadnje za izvedbo obsežnega projekta, ki bo imel za lokalno skupnost izjemno pomembne učinke. Občanke in občani bodo o poteku vseh aktivnosti ter z vsemi obvestili redno seznanjeni in obveščeni.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami