VODOVODNA POVEZAVA Z OBČINO LOGATEC

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

25. 2. 2016

Župana Občine Postojna Igor Marentič in Občine Logatec Berto Menard sta podpisala pogodbi z direktorjem podjetja Kolektor Koling Tinetom Vadnalom, ki bo s partnerjema Treven, gradnje in vzdrževanje ter CPG, Nova Gorica izvajalo gradbena dela na območju obeh občin v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop. Sledil je podpis pogodbe o izvajanju nadzora nad izvedenimi deli z direktorjem podjetja Projekt Nova Gorica, Vladimirjem Durcikom. Pred podpisom pogodb sta župana na kratko predstavila projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop. Župan Občine Logatec je med drugim izpostavil, da gre za pomemben projekt, ki bo pripomogel k rešitvi vrsto let trajajoče problematike na področju oskrbe z vodo. »Z izvedbo projekta bomo občanom zagotovili varnejšo in boljšo oskrbo s pitno vodo. Rešili bomo problematiko občasnega pomanjkanja vode, predvsem v konicah in uredili tlačne razmere v vodovodnem omrežju.« Tudi župan Občine Postojna je povedal, da gre za pomembno sodelovanje obeh občin, s katerim bodo zagotovili rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina ter napovedal tesnejše sodelovanje med občinama tudi v bodoče.

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop znaša 9.023.035,09 evrov brez DDV in ga delno financira Republika Slovenija (1.072.694,14 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« (6.078.600,03 evrov), delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih proračunov občin Log – Dragomer, Brezovica, Logatec (del projektnih aktivnosti sofinancira Občina Postojna) in Škofljica (1.871.740,93 evrov).

Na območju občine Logatec bo potekala novogradnja 11.580 metrov cevovodov, vodohrana Sekirica in rekonstrukcija zajetja Zajele. Občina Postojna sodeluje v projektu, kot sofinancerka izgradnje povezovalnega vodovoda Laze – Postojna – Pivka. Na območju občine Postojna bo potekala gradnja cevovoda v dolžini 1.445 metrov. Povezava sistema v občini Logatec s sistemom v Postojna – Pivka zagotavlja rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina. Pretočne količine vode med posameznimi naselji, ki jih bo povezoval in neposredno ali posredno oskrboval na novo izgrajen cevovod Laze – Lipje bo predstavljal zadostno rezervo za vodooskrbo v primeru izpada primarnih virov. Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta v občini Logatec in Postojna znaša 3.521.027,66 evrov, skupaj z davkom na dodano vrednost in neupravičenimi stroški pa je ta 4.412.632,23 evrov.

Celotni projekt zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo 14.746 metrov vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti: štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne. Projekt je razdeljen na štiri podsklope, vsak podsklop pa zajema izvedbena dela v vsaki omenjeni občini. Občina Postojna, kot peta sodelujoča občina, je v projekt vključena, kot sofinancerka izgradnje vodovoda v občini Postojna. Primarni namen izvedbe projekta je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin. Tako se bo na sistem oskrbe s pitno vodo priključilo dodatnih 228 prebivalcev.

Izvedba projekta bo imela ugoden vpliv tudi na gospodarske, ekonomske in socialne kazalnike. Ob zaključku projekta je tako pričakovati povečanje kakovosti življenja prebivalcev, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in razvoja ter zaposlovanja, predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti s sistemom ustrezne oskrbe s pitno vodo. Urejen vodovodni sistem prav tako ugodno vpliva na ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistem posledično zagotavlja kakovostno pitno vodo za prebivalce na daljši rok.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami