LOKACIJE IN ODSEKI, KJER SE TRENUTNO GRADI NAŠ NOV VODOVOD

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

29. 4. 2016

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, ki bo občanom Postojne in Pivke zagotovil prenovo ter nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema, se je aktivno začel izvajati v mesecu marcu in v tem trenutku dela potekajo že na več lokacijah in odsekih.

Z namenom obveščenosti občanov s poteki del ter predvsem izpostavljenimi lokacijami, kjer morebiti prihaja do oviranega prometa ali motenj v oskrbi s pitno vodo, v nadaljevanju navajamo trenutno aktualen popis in obseg del ter obvestila za obe občini.

 

V okviru sklopa 1. (Cevovodi in objekti v občini Postojna) se dela vršijo:

PC MAČKOVEC

Izvaja se izkop za pretočno celico, ureja se dostopna pot do rezervoarja, v naslednjem tednu se predvideva pričetek podvrtavanja pod obstoječo pretočno celico.

 

TITOVA – REŠKA CESTA

Predviden začetek del je 3.5.2016. Predvideva se popolna zapora pločnika od 03.05.2016 do 30.06.2016 po odsekih s pričetkom pri semaforju Titove in Reške ceste. Občane naprošamo, da spoštujejo prometno ureditev in uporabljajo poti ob Reški in Tržaški cesti.

 

REŠKA CESTA

V izvajanju so zemeljska dela ob Reški cesti in pripravljalna dela za podvrtavanje Reške ceste. V naslednjem tednu se bodo dela nadaljevala z zemeljskimi, gradbenimi in montažnimi deli ob Reški cesti.

 

RO ZALOG-VH PIVKA

V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Izvedeno je cca 460m’ trase. V naslednjem tednu se predvideva pričetek del na objektu regulacijski objekt Zalog.

 

V okviru sklopa 2. (Cevovodi in objekti v občini Pivka) se dela vršijo:

VH PIVKA-VH ZAGORJE

Izvajajo se dela v območju državne ceste Pivka-Ilirska Bistrica v vasi Parje in na odseku od Drskovč proti Zagorju. Polovična zapora ceste na omenjenih odsekih bo trajala do 23.6.2016.

 

VH PIVKA

Na območju vodohrana se izvajajo zemeljska dela.

 

VH ZAGORJE-ŠILENTABOR

Izvajalec izvaja dela na območju lokalne ceste proti Šilentabru.Postavljena je delna zapora cestišča.

 

ČEPNO, BUJE

Izvajalec je pričel z deli v prejšnjem tednu. Trenutno se izvajajo dela v zgornjem delu vasi Buje. Nekoliko je oviran dostop do stanovanjskih objektov.

 

ČRPALIŠČE NEVERKE – ČRPALIŠČE VALILNICA

Izvajalec je z deli pričel že meseca marca 2016. Izvedeno je cca 330m’ vodovoda. Promet trenutno ni oviran.

 

V okviru sklopa 3. (Vodarni ter zajetji Malni in Korotan) se dela vršijo:

Izvajalec je v aprilu 2016 pričel z rušitvenimi deli na vodarni Korotan ter zemeljskimi deli prizidka k vodarni Malni. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

 

 


Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami