PREUČEVANJE KRAŠKIH VODONOSNIKOV BO DOPRINESLO K ZAGOTAVLJANJU DODATNEGA VODNEGA VIRA NA NAŠEM OBMOČJU

Novice

26. 5. 2016

Območje Postojne in Pivke se nahaja na občutljivem kraškem območju. Glede na resno problematiko občutljivosti obstoječega vodnega vira na tem območju, ki je v zadnjih letih že nekajkrat povzročil težave pri zagotavljanju in oskrbi uporabnikov z neoporečno pitno vodo, se je v lanskem letu pristopilo k aktivnostim iskanja novega, dodatnega vodnega vira na območju med Pivko in Postojno ter pogorjem Javorniki.

Podjetje Kovod Postojna je s strani Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, na podlagi prijave na razpis, v lanskem letu uspešno pridobilo sredstva za izvedbo projekta, ki zajema identifikacijo, raziskave ter analize potencialnih rezervnih vodnih virov na območju občin Postojna in Pivka.

V dosedanjih analizah vzpostavitve rezervnih vodnih virov za sistem Postojna-Pivka je bilo ugotovljeno, da vodovodni sistem trenutno nima zagotovljenih rezervnih zajetij za primer izpada vodnega vira Malni, iz katerega se napaja večina prebivalstva in industrije v občinah Postojna in Pivka. Novi vodni vir bo v tem primeru razbremenil dosedanji sistem in v primerih obremenjenosti obstoječega sistema zagotovil dodatno napajanje. V prvi fazi, za katero so predvidena pridobljena sredstva, torej podjetje v sodelovanju z navedenimi strokovnimi deležniki začenja z raziskovanjem možnosti dodatnih virov, ki so jih občine, glede na Uredbo o pitni vodi, dolžne zagotavljati. V projektu se bo obstoječe, večdesetletno raziskovalno delo in znanje Inštituta, ki so strokovnjaki za področje Krasa, nadgradilo z znanjem novih tehnik in tehnologij.

Višina pridobljenih sredstev za projekt  »Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov na krasu« znaša 400.000 eur. Triletni projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), dogovor o sodelovanju in financiranju projekta pa sta podpisali tudi obe občini, ki bosta v letih 2016 do 2018 zagotovili delno sofinanciranje projekta v višini 90.000 eur (Občina Pivka 30%, Občina Postojna 70%).

Naloge skupnega koordinatorja projekta izvaja podjetje Kovod, strokovni izvajalec vseh aktivnosti, vezanih na raziskovanje in analize potencialnih rezervnih vodnih virov pa je Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki bo z novimi študijami, temelječimi tudi na izsledkih že opravljenih raziskav s področja hidrogeologije in krasoslovja, ovrednotil zaloge vode in ocenil možnosti njihovega izkoriščanja.

Pri načrtovanju in izvedbi rezervnega vodnega vira bo pozornost usmerjena k ohranjanju kakovosti prostora na območju regije in skrbi za varstvo naravnih in kulturnih vrednot, predvsem voda.

 


Natančna pojasnila in opredelitev delovanja kraških vodonosnikov ter samih pristopov v projektu je v oddaji Radia Slovenije »POGLED V ZNANOST« podala dr. Nataša Ravbar iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC-SAZU Postojna, pomembnost projekta pa je izpostavil tudi predstavnik podjetja Kovod Postojna,d.o.o. Edi Šibenik.

POVEZAVA NA PRISPEVEK

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami