DELA NA OBEH PROJEKTIH OSKRBE S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE POTEKAJO PO NAČRTIH

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

19. 9. 2016

Aktivnosti na projektih Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. in 2. sklop potekajo že od marca 2016, kar je jasno vidno tudi po fazah, v kateri se nahajajo dela na posameznih odsekih in objektih. Gre za dva pomembna projekta posodabljanja in nadgradnje vodovodnih sistemov v šestih občinah. V okviru prvega sklopa sodelujeta občini Postojna in Pivka, v drugem pa občine Log – Dragomer, Brezovica, Logatec in Postojna ter Škofljica. Ocenjena vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop znaša 29.932.594,90 evrov brez DDV, ocenjena vrednost drugega sklopa pa znaša 9.023.035,09 evrov brez DDV. Oba projekta sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« ter občinski proračuni sodelujočih občin. Projekta bosta predvidoma zaključena do konca meseca  januarja 2018.

Na današnji novinarski konferenci so župani vključenih občin in podžupan Občine Postojna še enkrat na kratko predstavili oba projekta in podali informacije o aktualnih delih, ki na vseh območjih gradnje vodovoda in spremljajočih objektih potekajo po terminskem planu. Prav tako so še enkrat izpostavili pomembnost naložb v vodovodne sisteme, ki na daljši rok zagotavljajo boljšo, varno in bolj zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Projekta pomembno prispevata tudi k učinkovitejšemu upravljanju z vodovodnimi sistemi oz. razpoložljivimi vodnimi količinami iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Predmet projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop je izgradnja dobrih 62 kilometrov cevovodov, 2 zajetij vode, 2 vodarn, 1 pretočne celice in 1 regulacijskega objekta. Na območju občine Postojna je bilo do sedaj zgrajenih dobrih 7 kilometrov cevovoda. Dela so potekala oz. na nekaterih odsekih še potekajo na območjih med Titovo in Reško cesto, med Zalogom in Pivko, na cesti proti Stari vasi in proti Kremenci ter med Hraščami in vodarno Korotan.

Povsod tam, kjer so cevi že položene, poteka zasutje in asfaltiranje ceste, pločnikov oz. kolesarskih stez. Na pretočni celici Mačkovec je bila izvedena pilotna vrtina pod obstoječo vodno celico, ki znaša cca 100 metrov,trenutno se izvaja talna plošča objekta.Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo gradbena dela. Objekt je izveden do ostrešja. V vodohranu Sovič so zmontirana PVC okna, sanirana je ena celica. Izvajalec je izvedel tudi prvo fazo prevezav, v delu je sanacija druge celice. V okviru sklopa 3 (Vodarni ter zajetji Malni in Korotan) tega projekta dela potekajo skladno s terminskim planom, trenutno se gradi prizidek k obstoječi vodarni Malni, do III. gradbene faze pa je izvedena tudi rekonstrukcija vodarne Korotan. Vzporedno potekajo usklajevanja z izvajalci strojnih in elektro instalacij.

Tudi na območju občine Pivka so izvajalci kar se da izkoristili poletne mesece za izvedbo gradbenih del. Na več gradbiščih potekajo izkopi, polaganje vodovodnih cevi in zasipavanje jarkov. Osrednja dela (gradnja cevovodov) se trenutno vršijo na območju Neverk, Kala, Zagorja, Šilentabora, Buj in vodohrana Pivka. Do sedaj je bilo11,7 kilometrov cevovodov. Na območju vodohrana Pivka se gradi cevovod, in sicer od studenca v Radohovi vasi proti obstoječemu vodohranu. Zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo, bo novozgrajeni cevovod začasno navezan na star vodohran. Po izgradnji novega vodohrana se bo izvedla nova prevezava. Na lokaciji novega vodohrana poteka izvajanje betonskih sten. Izvajalec gradi tudi novo povezavo od črpališča Zagorje proti Vodohranu Zagorje. Ob lokalni cesti za naselje Šilentabor je zgrajenega že več kot polovico cevovoda, prav tako je že položen cevovod po samem naselju.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo slabih 15 kilometrov vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti: 4 vodohranov, 2 črpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne. Dela na območju vseh vključenih občin potekajo po terminskem planu. Občina Log – Dragomer že skoraj zaključuje z deli pri formiranju višje tlačne cone – Visoke cone Lukovica. V ta namen se je zgradil  vodohran in prečrpalnica Lukovica, kjer je že v celoti izveden gradbeni del, izvajajo se dela v zvezi z elektro in strojno opremo. Zaključena je izgradnja napajalnega vodovoda (D) in vodovoda (E), kjer so v izvajanju obnovitvena dela vozišča. V občini Brezovica poteka priprava gradbišča, kmalu se bodo začela izvajati zemeljska dela na lokaciji bodoče vodarne, nato bo sledila izgradnja betonske konstrukcije in sočasno, ob gradnji objektov vodarne, bodo izvajali še zemeljska in instalacijska dela na povezovalnem vodovodu. V nadaljevanju pa se bo, zaradi navezave na novo vodarno, dogradil še črpalni jašek na obstoječi vrtini. Večina gradbenih del naj bi bila končana v začetku prihodnjega leta. V občini Logatec so v juniju pričeli z deli na odseku Rovte–Logatec in na povezavi vodovodnega sistema med občinama Logatec in Postojna. Več kot polovica primarnega vodovoda na odseku Rovte–Logatec je že vgrajenega. Izkop za vodohran na griču Sekirica je izveden, položen je podložni beton, polagajo se dovodne cevi. Glavnina del ob glavni cesti Kalce–Planina je končana, izvaja se cevovod na delu Grčarevec–Laze–Jakovica. Glavna gradbena in strojna dela na povezavi VS Laze–VS Postojna so zaključena. Na območju občine Škofljica se polagajo vodovodne cevi na trasi vodovoda Lavrica–Škofljica in izvajajo montažna dela pri vodohranu na vodovodnem sistemu Orle. Izvedeno je približno 90 odstotkov dolžine cevovoda. Dela napredujejo po terminskem načrtu, večjih tehničnih zapletov, glede na sedanji potek, ni pričakovati.

Dodatne informacije:www.dobravoda.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami