Voda je življenje, je enakost, je energija, je industrija, je narava, je hrana

Novice

22. 3. 2017

Generalna skupščina OZN je leta 1993 razglasila 22. marec za svetovni dan voda, da bi s tem opozorila svetovno javnost na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. GLAVNA TEMA LETOŠNJEGA SVETOVNEGA DNEVA VODA JE ODPADNA VODA. Poudarek je predvsem na ravnanju z odpadno vodo; ta lahko nastaja pri različnih dejavnostih in se pred končnim izpustom lahko prečisti ali pa tudi ne.

Zaradi razvoja gospodarstva in industrije je okolje precej onesnaženo s težkimi kovinami. Z naraščanjem prebivalstva in z razvojem industrije se povečuje tudi poraba vode. Ta se po uporabi izpusti kot odpadna voda in potencialno onesnažuje površinske in talne vode. Tako je lahko komunalna in industrijska voda, ki se izpusti neočiščena, glavni vir onesnaženja površinskih voda in lahko usodno vpliva na vodne organizme. Ogrozi lahko tudi vir pitne vode in posledično zdravstveno stanje ljudi. Zato je zelo pomembno, da se čim več vode pred izpustom v okolje prečisti v čistilnih napravah. V zadnjih desetih letih se je vsako leto prečistilo več odpadne vode, kar kaže, da se stanje izboljšuje. Zelo pomembni sta tudi obnavljanje infrastrukture in vlaganje vanjo. Kanalizacijski sistemi so del infrastrukture vsakega mesta, naselja. Zato je izredno pomembno, da se sistemi, zastareli zaradi dotrajanih cevi, obnavljajo.

 

Na območju občin Postojna in Pivka je bilo v zadnjih letih veliko narejenega v tej smeri. Na Pivškem so bili dodatno zgrajeni nov vodovod in kanalizacija po Pivki, vodovod in kanalizacija v Petelinjah ter vodovod Buje (1. faza). Poleg tega je v letu 2016 začela obratovati tudi nova čistilna naprava Pivka. V celoti se je prenovilo tudi Centralno čistilno napravo v Postojni. Ravno ta trenutek se izvaja še eden izmed izjemno pomembnih infrastrukturnih projektov, celovita obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Postojna – Pivka.

Na podjetju Kovod Postojna, d.o.o. se zelo zavedamo, kako pomembno je krepiti zavedanje svojih uporabnikov o tem, da je prav vsak odgovoren za gospodarno ravnanje z odpadno vodo in s tem tudi za svojo prihodnost in prihodnost naslednjih rodov. V ta namen redno ozaveščamo javnost, izobražujemo najmlajše uporabnike in občanom redno poročamo o svojih dejavnostih ter komuniciramo z njimi.

 

V Sloveniji je bilo v letu 2015 iz javne kanalizacije odvedenih 162,5 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora. Približno 53 % izpuščene odpadne vode je izviralo iz kmetijstva, industrijskih dejavnosti, drugih dejavnosti in iz gospodinjstev, preostalih 47 % te vode so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne in druge vode). Količina teh voda je bila v letu 2015 za 18 % manjša kot v letu 2014 (zaradi sušnega obdobja in posledično manjše količine meteornih voda). 76,2 milijona m3 (89 %) odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov, je bilo pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah, 9,6 milijona m3 (11 %) pa je bilo izpuščenih neprečiščenih. Največ odpadne vode so prečistili v primorsko-notranjski statistični regiji, kar 100 %, najmanj pa v podravski statistični regiji, in sicer 71,5 %. V desetletju od 2015 do 2015 se je količina iz javne kanalizacije izpuščene odpadne vode povečala za 13,4 %.

 

Voda je nenadomestljiva naravna dobrina, je nujno potrebna za življenje in je vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo in kako z njo ravnamo.

 

Vir: Statistični urad RS

 

Učna čistilna naprava Živa v Pivki je nepogrešljiva infrastruktura za potrebe ohranjanja čiste vode, še posebej na občutljivem kraškem terenu, ki ima zelo slabe samočistilne sposobnosti. Obiskovalci se imajo tukaj možnost seznaniti s postopki biološkega čiščenja odpadnih voda, ogledajo si lahko interpretacijsko sobo, ki je namenjena ozaveščanju o pomembnosti varstva vodnih virov, ter krajši film o čistilni napravi.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami