Le še pol leta do zaključka vseh del

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

6. 6. 2017

Projekt nadgradnje in obnove vodovodnega sistema na območju občin Postojna in Pivka se preveša v zadnjo polletno obdobje izvajanja. Dela na projektu, ki potekajo povsem v skladu s terminskimi in izvedbenimi načrti, je potrebno dokončati do marca prihodnje leto, sicer pa se glavnina del, ki zadevajo ceste, zaključuje že v tem mesecu, preostanek pa do izteka leta.

 

V nadaljevanju navajamo popis in potek del na projektu, posameznih odsekih in objektih, ki jih zajema skupni projekt občin Postojna in Pivka ter podjetja Kovod Postojna, d.o.o. kot upravljavca vodovodnega sistema.

 

SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna

 • PRETOČNA CELICA MAČKOVEC

Objekt je gradbeno dokončan, na njem so zvedena vsa betonska dela, pripravlja se vgradnja vodovodnih elementov.

 • VODOHRAN SOVIČ

Vodohran polno obratuje, saj so na njem zaključena vsa sanacijska dela, razen vhoda, ki je vezan na priključitev na nov cevovod.

 • REGULACIJSKI OBJEKT ZALOG

Objekt je zgrajen, izvedena je fasada objekta brez zaključnega sloja, vgrajeni so vodovodni elementi, trenutno se izvajajo elektroinstalacijska dela.

 • VODOVOD MALNI – PC MAČKOVEC

Na odseku med vodarno Malni in pretočno celico Mačkovec, kjer je izvedenih 463 metrov novega vodovoda, se izvajajo zemeljska, gradbena ter strojno montažna dela.

 • VODOVOD PC MAČKOVEC – SOVIČ

Med Ravbarkomando in pretočno celico Mačkovec se izvajajo zemeljska, gradbena ter strojno montažna dela ter tudi pripravljalna dela na trasi do vojašnice, kjer je izvedena zakoličba trase. Na omenjenem odseku je skupno izvedenih 1962 metrov novega vodovoda.

 • TRASA VODOVODA POSTOJNA CENTER – KREMENCA

Dela na omenjenem odseku so zaključena, razen izvedbe štirih priključkov. Skupno je bilo tukaj izvedenih 1070 metrov novega vodovoda.

 • TRASA VODOVODA VODOHRAN SOVIČ – REGULACIJSKI OBJEKT ZALOG

Na celotnem odseku trase se izvajajo zaključna dela, z izjemo odseka od Streliške ulice do vodohrana Sovič. Na tem odseku je skupno izvedenih 3515 metrov novega vodovoda.

 • ODSEK POSTOJNA – RO ZALOG

Izvesti je potrebno še ureditev ceste v Zalogu – asfaltiranje, sicer je tukaj izvedenih 563 metrov novega vodovoda.

 • ODSEK VODOVODA VODARNA KOROTAN – RO ZALOG

Izvedena so dela od Vodarne Korotan do Hrašč v skupni dolžini 2986 metrov, v izvajanju so zemeljska, gradbena in strojno montažna dela na odseku od Hrašč do RO Zalog.

 • ODSEK VODOVODA  GROBIŠČE – RAKITNIK

Izvajajo se zemeljska, gradbena ter strojno montažna dela. Skupno je izvedenih 277 metrov novega vodovoda.

 • ODSEK RO ZALOG – VODOHRAN PIVKA

Izvedena so zemeljska, gradbena dela ter montažna dela v skupni dolžini 7128 metrov. Na omenjenem odseku je potrebno izvesti le še cca 100 metrov cevovoda pri Grobiščah, da bo izveden cel odsek od Zaloga do meje z Občino Pivka.

 

 

SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka

 • RO ZALOG – VH PIVKA

Na odseku je izvedenih 2053,65 metrov novega vodovoda od skupno 2935,00 metrov. Trenutno se izvajajo dela v naselju Selce, kjer se je dodatno naročilo še izvedbo razdelilnega vodovoda ter izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije. Na tem odseku se izvajajo tudi dela na Postojnski in Snežniški cesti v naselju Pivka. Dela potekajo po planu, operativni zaključek del na trasi Postojnska in Snežniška cesta v Pivki je predviden v začetku meseca julija. Zaključek del v Selcah pa konec avgusta.

 • PRIMARNO OMREŽJE PIVKA

Na tem odseku je izvedenih 476,29 metrov novega vodovoda od skupno 1.660,96 metrov. Trenutno potekajo dela na Postojnski in Snežniški cesti v Pivki, ob izgradnji odseka RO Zalog – VH Pivka. Dela so se v skladu s terminskim planom pričela v marcu 2017 in bodo zaključena v začetku meseca julija 2017.

 • VH PIVKA – VH ZAGORJE

Na tem odseku je izvedenih 7409,88 metrov novega vodovoda. Cevovodi so dokončani, potrebno je izvesti še nekaj priključkov in zaključna dela v naselju Zagorje (asfaltiranje, humuziranje, urejanje bankin…).

 • VH ZAGORJE – ŠILENTABOR

Odsek je zaključen, trenutno poteka še urejanje bankin in brežin ob lokalni cesti.

 •  ČRP HRASTJE – VALILNICA

Vodovod Pivka – VH Kal

Na tem odseku je izvedenih 626,81 metrov novega vodovoda od skupno 713,00 metrov. Odsek je zaključen, na elektro vodu je potrebno zgraditi še elektro jaške ter izvesti prevezavo starega vodovoda na nov cevovod.

VH Kal – VH Neverke

Na odseku je izvedenih 3768,90 metrov novega vodovoda od skupno 3937,00 metrov. Določeni odseki so že zaključeni, skozi naselje Kal je potrebno izvesti še zaključni sloj asfalta, trenutno pa potekajo dela na odseku vodovoda skozi kompleks tovarne Pivka d.d.. Dela potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v mesecu juliju 2017.

VH Neverke – hlevi

Na tem odseku je izvedenih 1117,00 metrov novega vodovoda. Odsek je zaključen, potrebno je izvesti še prevezavo starega vodovoda na nov cevovod.

Črpališče Neverke – črpališče Valilnica

Na tem odseku je izvedenih 3171,64 metrov novega vodovoda.  Odsek je zaključen, potrebno je izvesti še prevezavo starega vodovoda na nov cevovod.

Sekundarni vodovod Kal 1

Na tem odseku je izvedenih 603,42 metrov novega vodovoda. Prevezave so izvedene, prav tako tudi hišni priključki. Položiti je potrebno še zaključni sloj asfalta.

Sekundarni vodovod Kal 2

Na tem odseku je izvedenih 141,73 metrov novega vodovoda. Prevezave so izvedene, prav tako tudi hišni priključki. Položiti je potrebno še zaključni sloj asfalta.

 • ČEPNO – BUJE

Odsek je zaključen, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.

 • VODOHRAN PIVKA

Objekt je gradbeno zaključen, izvedena so vsa gradbena dela z zunanjo ureditvijo ter tudi vsa strojna in elektro dela. Opravlja se dezinfekacija objekta.

 • VH KAL

Dela na tem objektu se še niso pričela, ker je pogoj pričetek obratovanja VH Pivka. Zaključek del je predviden 17.8.2017.

 • ČRPALIŠČE ZAGORJE

V objektu potekajo gradbena ter strojno montažna dela. Zaključek del je predviden 27.6.2017.

 • VODOHRAN ZAGORJE

V objektu potekajo gradbena ter strojno montažna dela. Zaključek del je predviden 30.6.2017.

 • ČRPALIŠČE NEVERKE

Objekt je gradbeno dokončan, izvedena je tudi glavnina strojnih – montažnih del. Zaključek del je predviden 20.6.2017.

 • VODOHRAN NEVERKE

Objekt je gradbeno dokončan, izvedena je tudi glavnina strojnih – montažnih del. Zaključek del je predviden 20.6.2017.

 • ČRPALIŠČE VALILNICA

Dela se še niso pričela. Zaključek del je predviden 27.7.2017.

 

 

Aktualne zapore cest

OBČINA PIVKA

 • delna zapora na cesti Pivka – Zagorje (državna cesta R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka) od 7. januarja 2017 do 15. junija 2017
 • delna zapora ceste v naselju Pivka – Postojnska in Snežniška cesta do križišča za Sitor (državna cesta G1-6/338 Postojna – Pivka in R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka) od 27. februarja do 15. junija 2017
 • popolna zapora ceste v naselju Selce od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
 • popolna zapora ceste v naselju Zagorje (od h.š. 47 do h.š. 63) od 1. aprila 2017 do 15. junija 2017
 • popolna zapora ceste v naselju Kal (JP 816549 od h.š. 5b do h.š. 16a) od 30. januarja 2017 do 15. junija 2017
   

OBČINA POSTOJNA

 • popolna zapora Ljubljanske ceste pri Zgornjem Burgerju do 15. junija 2017, obvoz urejen izmenično s semaforji po Notranjski ulici
 • začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 15. junija 2017 na cesti čez Čukovico (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse)
 • premična popolna zapora v naselju Grobišče do 30. junija 2017
 • popolna zapora v naselju Zalog do 20. junija 2017
   

 

Prihodnji teden, 15. junija bo javnosti na otvoritvenem dogodku v Korotanu predstavljen prvi dokončan objekt – vodarna Korotan ter vse informacije o projektu, ki se pospešeno izvaja.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami