Korotan ponovno vključen v postojnski sistem vodooskrbe

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

15. 6. 2017

Danes  je potekala otvoritev vodarne in vodnega zajetja Korotan, ki sta pomemben del naložbe v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop. Gre za posodobitev vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka, s katero se bo saniralo zastarel distribucijski sistem, kjer so bile zaznane velike izgube vode. S projektom se bo zagotovilo zanesljivo infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. Vrednost celotnega projekta znaša 29.932.594,90 evrov brez DDV in ga delno financira Republika Slovenija (3.851.589,68 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije (21.825.674,83 evrov), delno pa bosta stroške pokrila občinska proračuna občin Postojna in Pivka (4.255.330,39 evrov).

 

V obnovljenem zajetju Korotan je bila izvedena vgradnja novih potopnih črpalk v vodnjak zajetja, rekonstrukcija gradbenega objekta ter zamenjava strojnih in elektro inštalacij in povezava z novim objektom za pripravo vode. V obstoječem objektu nekdanje črpalnice, ki se je obnovil, se je izgradila manjša vodarna s kapaciteto 20 l/s. Za čiščenje vode se uporablja ultrafiltracija s predhodno delno obdelavo vode ter dezinfekcijo z minimalnim dodajanjem natrijevega hipoklorita v prečiščeno vodo za potrebe zagotavljanja kvalitete vode pri njenem transportu. Objekt je v celoti avtomatiziran in vključen v centralni telemetrijski sistem. Vodarna in zajetje sta priključena na novozgrajeno trafo postajo tik ob objektu. Za rezervno napajanje v primeru izpada električne energije, bo vgrajen diesel agregat. Urejena je tudi zunanja ureditev z mrežno ograjo, asfaltnimi površinami in urejenimi zatravljenimi površinami.

 

Kot že večkrat poudarjeno, je projekt izgradnje in nadgradnje vodovodnega sistema Postojna in Pivka zelo pomemben infrastrukturni projekt za obe občini. Glede na občutljivo kraško območje na katerem se nahajamo, predvsem pa glede na dotrajanosti dosedanjega sistema, bo nov vodovod občanom odslej zagotavljal kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo. Zaradi novih tehnologij in objektov ter posodobitve samih cevi bodo vodne izgube bistveno manjše, zmanjšal se bo vpliv dejavnikov, ki so doslej ogrožali našo pitno vodo, obdelava vode bo kakovostnejša in bolj zanesljiva, javna infrastruktura pa bolj razvejana, zato bo voda dostopna tudi nekaj dodatnim uporabnikom. Na območju obeh občin se bo  namreč hidravlično izboljšalo več kot 53 kilometrov obstoječega vodovoda in dogradilo 8.730 metrov novega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti (šest vodohranov, štiri črpališča oziroma prečrpališča, dve zajetji vode, dve vodarni, ena pretočna celica in en regulacijski objekt).

 

David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d. o. o., ki bo ob koncu projekta prevzelo upravljanje posodobljenega vodovodnega sistema, je poudaril, da je izgradnja vodarne Korotan dodaten korak, ki bo prispeval k glavnemu cilju izvedbe projekta in sicer zagotavljanju neoporečne kakovostne pitne vode. S prvim polnim kozarcem vode v roki iz posodobljenega vodovodnega sistema je še pojasnil, da bo Korotan služil predvsem kot rezervni vodni vir, ki ga Postojna do sedaj ni imela. Z njim bodo ob morebitnih pomanjkanjih vode le-to lahko zagotavljali tudi za več dni.

Tudi župan Občine Pivka, Robert Smrdelj je izpostavil velikost in obseg projekta ter vseh pridobitev, ki jih le-ta prinaša. Trud in prizadevanja za pridobitev sredstev in uresničitev projekta segajo že nekaj let nazaj, zato je izvedba projekta, ki se trenutno vrši, resnično velik korak v izboljšanju infrastrukture na območju občin Postojna in Pivka. K temu so prispevali vsi sodelujoči na projekti, sodelavci obeh občin ter podjetja Kovod, izvajalci in ostali, ki so bili ob tej priložnosti s strani obeh županov in direktorja podjetja Kovod Postojna deležni zahval in pohval.

Kot je med drugim izpostavil župan Občine Postojna Igor Marentič, je voda strateška dobrina, ki jo moramo zaščititi, zato je projekt, ki se trenutno pospešeno izvaja pomemben tako danes, kot za naslednje generacije. Vzporedno si obe občini prizadevata iskati še nove vodne vire, ki bodo skupaj s Korotanom rezerva za potencialne spremembe v prihodnosti.

Občutljivost površja kjer se nahajamo je v svojem nagovoru poudaril tudi dr. Franci Gabrovšek iz Inštituta za raziskovanje krasa, ki je pojasnil pomen dostopnosti in kakovosti vodnih virov ter vsa prizadevanja, ki jih vlagajo v raziskave, da bi oskrbo s pitno vodo še dodatno izboljšali.

 

Dela na projektu potekajo skladno z vsemi načrtovani terminskimi in izvedbenimi načrti in se tako rekoč prevešajo v zadnje polletno obdobje. Glavnina del, ki zadeva ceste, se zaključuje že v tem mesecu, preostanek pa do izteka leta, saj mora biti projekt popolnoma zaključen marca 2018.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami