Skrb za ohranjanje kakovosti naše pitne vode

Novice

28. 6. 2017

Glede na aktualnost tematike, ki zadeva vpliv vadišča Slovenske vojske na Počku na naše okolje in pitno vodo, v nadaljevanju navajamo informacijo o preverjanju kakovosti naše pitne vode ter prizadevanja, ki jih usmerjamo v področje skrbi in ohranjanja kakovosti le-te.

Kot upravljavci vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka v okviru svojega delovanja redno spremljamo ustreznost distribuirane pitne vode. Mesečno in na letni ravni objavljamo poročila o meritvah, ki jih izvajamo redno in kontinuirano. V podjetju Kovod Postojna ves čas skrbimo za razširjene analize vode na oskrbovalnem območju Postojne in Pivke, kamor spada tudi vodarna Malni, pri čemer del vode ob določenih hidroloških razmerah priteka tudi z območja vadišča Poček. Osnovne analize vode, ki so zadosten pokazatelj v primeru nevarnih onesnaženj, se izvajajo dnevno, sicer pa se enkrat mesečno opravljajo razširjene analize, ki natančno prikazujejo vrednost vseh parametrov. Vse dosedanje analize, ki smo jih opravili, niso zaznale nikakršnih snovi, ki bi povzročale nevarnost naši pitni vodi. Rezultati analiz so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi, cilji in strategija podjetja pa je usmerjena v nenehne tehnično tehnološke izboljšave in implementacijo le teh pri pripravi pitne vode.

Vzorčenja nenehno prilagajamo potencialno večjim onesnaževalcem. Podrobneje spremljamo kakovost vode ob večjih frekvencah gnojenja, ob prometno bolj obremenjenih cestah in tudi na izpustu vode iz Centralne čistilne naprave Postojna. Ob potencialno neustreznih rezultatih uporabnike obveščamo neposredno in hitro.

Trenutno smo tudi v intenzivni fazi obnove in gradnje primarnega vodovodnega omrežja, s katerim bomo zagotovili učinkovitejšo in racionalnejšo distribucijo pitne vode, sistem nadzorovanja kakovosti je že sedaj zelo dobro vzpostavljen.

Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja z notranjim nadzorom pitne vode skladno z 10. členom pravilnika in državnim monitoringom pitne vode. Oba nadzora opravljala Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na našem vodovodu (VS Postojna–Pivka in VS Suhorje) v letu 2016 skupno opravljenih 27 vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora ni bilo neskladnih vzorcev.

V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka skupaj 163 vzorčenj na mikrobiološke parametre. Na OO Osrednjem delu VS Postojna–Pivka je bilo trinajst vzorcev neskladnih s pravilnikom. V enem primeru je šlo za fizikalno-kemijsko neskladnost zaradi presežene motnosti na pipi pri uporabniku v naselju Buje, ki je bila posledica slabega spiranja omrežja pred odvzemom vzorca. V ostalih dvanajstih primerih je šlo za mikrobiološko neskladnost. V treh primerih je bil vzrok prisotnost koliformnih bakterij na pipi v vodarni Malni po pripravi, kot posledica zastajanja vode v pipi in nezadostnega spiranja pred samo izvedbo vzorčenja. V dveh primerih je šlo za preseženo skupno število kolonij pri 37 °C, ki je bila posledica poškodbe na magistralnem vodu na odseku Grobišče – Matenja vas v času novogradnje vodovodnega omrežja. V sedmih primerih pa je bilo preseženo skupno število kolonij pri 37 °C, zaznane prisotnosti koliformnih bakterij in enterokokov in sicer kot posledica vdora vode v javni vodovodni sistem iz lastne oskrbe uporabnikov (vodnjaka) v naselju Palčje – Juršče. Na OO Strane–Hruševje–Šmihel je bilo opravljenih skupaj štiriintrideset vzorčenj, od tega petindvajset vzorčenj na mikrobiološke preskuse ter devet vzorčenj na fizikalno-kemijske preskuse. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom. Na OO Planina je bilo opravljenih skupaj dvajset vzorčenj, od tega petnajst vzorčenj na mikrobiološke preskuse ter 5 vzorčenj na fizikalno-kemijske preskuse. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom. Na OO Suhorje je bilo skupaj opravljenih petnajst vzorčenj, od tega osem vzorčenj na mikrobiološki preskus ter sedem vzorčenj na fizikalno-kemijski preskus. Dva vzorca sta bila neskladna zaradi presežene motnosti. Vzrok za neskladnost je bil sum na nedovoljen poseg uporabnikov v hidrantno omrežje v naselju Suhorje ter posledično luščenje biofilma in dviga usedlin v omrežje uporabnika.  

Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2016 potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati na OO Osrednji del trikrat in sicer v mesecu juniju pet dni, zaradi poškodbe na omrežju, v mesecu septembru pet dni, ravno tako zaradi poškodbe na omrežju in v mesecu novembru osemnajst dni, zaradi suma vdora vode iz vodnjaka v javni vodovodni sistem. Na OO Strane – Hruševje – Šmihel je bilo potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati enkrat v mesecu novembru štiri dni, zaradi izpada delovanja klorinatorja. Na OO Planina je bilo potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati prav tako enkrat v mesecu oktobru štiri dni, zaradi presežene motnosti po pripravi pitne vode kot posledica omejene zmogljivosti delovanja peščenega filtra. Na vodovodnem sistemu Suhorje OO Suhorje oskrbovanem iz vodnega vira vodovodnega sistema Ilirska Bistrica, je bilo potrebno vodo za prehrambne namene prekuhavati pogosteje in sicer v mesecu februarju šestintrideset dni, marcu enajst dni, juniju devet dni, oktobru dvanajst dni, novembru sedemindvajset dni. Skupaj kar šestindevetdeset dni. Vzrok za uvedbo ukrepa prekuhavanja pitne vode v prehrambne namene je bil vedno, presežena motnost pitne vode po pripravi vode na vodarni Ilirska Bistrica, kot posledica visoke motnosti surove vode zaradi obilnih in dolgotrajnih padavin in nezadostne zmogljivosti tehnologije obdelave vode.

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka vseh oskrbovalnih območjih je mogoče povzeti, da je priprava pitne vode s strokovnim delom in požrtvovalnostjo zaposlenih ustrezna in zadošča zahtevam pravilnika. Vendar nestabilna ob drastičnih vremenskih spremembah in velikem vplivu okolja na sam vodni vir.

Dejstvo je, da se nahajamo na občutljivem kraškem območju s sicer količinsko zelo bogatim, hkrati pa tudi izredno ranljivim zaledjem kraških vodonosnikov. Vsekakor je omenjene vplive vojaškega vadišča potrebno ustrezno omejiti, nadzirati ter ukrepati, preden bo prepozno in preden bo prišlo do posledic morebitnega onesnaženja.

Sicer pa smo s tem namenom, skupaj z občinama Postojna in Pivka ter Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, pred dobrim letom začeli izvajati tudi projekt iskanja novega vodnega vira, ki bi v primerih onesnaženja obstoječega vodnega vira zagotavljal varno vodooskrbo. Vse raziskave, ki jih izvaja Inštitut se v okviru tega triletnega proučevanja terena in voda zatorej usmerjajo na območja, kjer omenjeno vojaško vadišče ne bi imelo kakršnegakoli vpliva na okolje oziroma podtalnico in s tem tudi ne na našo pitno vodo.

Vsa poročila so redno dostopna na tej povezavi.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami