Naša največja čistilna naprava v Postojni ustreza vsem potrebam lokalnega okolja

Novice

28. 12. 2017

Ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje, zato je pomembno skrbno in kakovostno načrtovanje ter urejanje le-te.

Delovna enota Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je odgovorna za dela v okviru obvezne lokalne javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Podjetje skrbi za čiščenje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema, internih kanalizacijskih sistemov ter greznic, poleg tega pa upravlja in skrbi za nemoteno delovanje čistilnih naprav.

Zadnja leta so bila na območju občin Postojna in Pivka, kar se infrastrukturnih projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda tiče, izjemno bogata. V obeh občinah sta bila posodobljena oziroma dograjena kanalizacijska sistema, obratujeta obnovljena Centralna čistilna naprava Postojna ter nova čistilna naprava v Pivki. Vrednost investicije za pivško čistilno napravo, skupaj z izgradnjo kanalizacije je znašala 5,9 milijonov evrov, vrednost prenove čistilne naprave v Postojni pa 3,5 milijonov evrov. Tako na centralni čistilni napravi Postojna in čistilni napravi Pivka, kot tudi na manjših čistilnih napravah v Hruševju, Zagorju in Velikem Otoku potekajo tudi redna investicijska vzdrževanja, kar prispeva h kakovosti delovanja in storitev.

Centralna čistilna naprava v Postojni je bila zgrajena v letu 1985 za 15.000 populacijskih ekvivalentov. V letu 2015 je bila končana rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave, tako da je tehnološko nadgrajena čistilna naprava projektirana z zmogljivostjo 21.000 populacijskih ekvivalentov dnevno. Na čistilno napravo sta priklopljeni naselji Postojna in Stara vas. Centralna čistilna naprava Postojna čisti odpadne vode mešanega kanalizacijskega sistema – komunalne in tehnološke odpadne vode pomešane s padavinsko vodo. Odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema doteka v centralno čistilno napravo preko lovilca kamenja, kjer se s posedanjem ločijo delci peska in drugi grobi material, do grabelj, ki odpadno vodo mehansko očistijo večjih in manjših delcev. Od tu se odpadna voda gravitacijsko pretaka do črpališča odpadne vode. V črpališču so nameščene 3 potopne črpalke, ki odpadno vodo črpajo izmenično. Nadaljnji proces čiščenja odpadne vode obsega lovilec peska in maščob. Maščobe se nalagajo v zalogovniku maščob, pesek se vodi na pralnik peska, kjer se očisti in nalaga v zabojnik. Mehansko očiščena odpadna voda gravitacijsko odteka v tri saržne biološke reaktorje (SBR bazene), ki delujejo izmenično. V fazah polnjenja, aeracije, posedanja in praznjenja potekajo biološka oksidacija, nitrifikacija, denitrifikacija in defosfatizacija.

CČN Postojna zagotavlja terciarno čiščenje odpadnih vod, kar pomeni, da se na iztoku iz čistilne naprave meri naslednje parametre: biokemijsko in kemijsko potrebo po kisiku, neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor. Poleg dnevnih notranjih nadzorov in meritev omenjenih parametrov, ki nam govorijo o delovanju čistilne naprave, se na CČN Postojna vrši tudi uradni obratovalni monitoring odpadnih vod, ki ga izvaja pooblaščen državni zastopnik enkrat mesečno. Na podlagi uradnih monitoringov  se konec leta pripravi poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za vse čistilne naprave, ki jih ima podjetje Kovod Postojna v upravljanju. Rezultati vseh nadzorov in meritev ter rednih analiz CČN Postojna so skladni z okoljskimi zahtevami, kar dokazuje dejstvo, da naša največja čistilna naprava, s posodobitvijo ustreza vsem potrebam, ki jih ima naše lokalno okolje ter deluje po najvišjih kakovostnih standardih, ki zagotavljajo nenazadnje tudi odgovornost do našega okolja.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami