Občina Pivka v letu 2018 sofinancira nakup in postavitev malih čistilnih naprav

Novice

10. 1. 2018

Občina Pivka v letu 2018 lastnikom objektov v naseljih, kjer ni določena graditev javnega kanalizacijskega omrežja, omogoča sofinanciranje postavitve malih čistilnih naprav.

V skladu s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (sprejet 21.12.2017 s strani Občinskega sveta Občine Pivka), bo višina sofinanciranja za posamezno stanovanjsko hišo znašala 1000 evrov z DDV oziroma največ do polovice vrednosti nabave, postavitve in zagona male komunalne čistilne naprave.

Vlada Republike Slovenije je namreč 14. julija 2011 v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določila območja poselitve, za katera mora lokalna skupnost v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Za območja, ki so manj poseljena (obremenjena manj kot 50 prispevnih enot (PE) ter z gostoto obremenjenosti manj kot 10 PE na hektar), pa ni predvidena graditev javnega kanalizacijskega omrežja, temveč morajo lastniki sami poskrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda katera nastajajo v njihovih objektih in sicer najpozneje do 31. decembra 2021. V skladu z omenjenim operativnim programom so v pivški občini takšna naselja Šmihel, Suhorje, Stara Sušica, Ribnica, Nadanje selo, Gradec, Čepno, Buje in Šilentabor.

Občina Pivka bo upravičencem ta strošek subvencionirala v skladu z novim pravilnikom po javnem razpisu, v katerem so določena merila. Občina Pivka je v proračunu za leto 2018 za ta namen zagotavlja 8000 evrov, v skladu s porabo pa bo s subvencioniranjem nadaljevala tudi v naslednjih letih.

Sofinanciralo se bo lahko samo napravo, ki bo delovala po predpisih, to pa se bo dokazovalo z izjavo javnega podjetja Kovod Postojna d. o. o., izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja voda.

 

Javni razpis je že objavljen na spletni strani Občine Pivka in sicer naj tej povezavi oziroma v nadaljevanju navajamo najavo…

Občina Pivka objavlja Javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Pivka v letu 2018

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Pivka.

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v času uradnih ur organa in na internetni strani občine: http://www.pivka.si. Rok za prijavo na razpis je do 31.12.2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

 

Vir: Občina Pivka

 

 

O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Vsi objekti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo oz. niso v aglomeraciji, morajo imeti, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), malo komunalno čistilno napravo. Po omenjeni  uredbi je namreč komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati, razen na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju MKČN) tehnično ni izvedljivo, zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode iz vodovarstvenih razlogov ali posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN. V takem primeru, ko na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočnih greznicah.

Izbira male komunalne čistilne naprave
Prva stvar, ki jo je potrebno premisliti pri vgradnji MKČN je lokacija le-te in kam se bo očiščena odpadna voda odvajala. MKČN mora biti zgrajena na ustrezni lokaciji, na način, da bo izvajalcu javne službe omogočen dostop s specialnim fekalnim vozilom za čiščenje in odvoz blata. Poleg tega je potrebno, kot že omenjeno, v obzir vzeti tudi omejitve in prepovedi, ki jih določa veljavna zakonodaja. V kolikor na vašem območju ni dovoljeno odvajati očiščene komunalne vode iz MKČN, je potrebno odpadne vode zbirati v nepretočni greznici.

O ustreznosti čistilne naprave se posvetujte tudi s prodajalcem. Prvo, kar je treba določiti je primerna velikost MKČN. Velikosti MKČN se izražajo v enotah PE (populacijski ekvivalent), pri čemer 1PE predstavlja dnevno obremenitev čistilne naprave, ki jo predstavlja ena oseba. MKČN mora ustrezati standardom, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).   Za lažji pregled in odločitev je Gospodarska zbornica Slovenije na svoji spletni strani objavila seznam MKČN, ki ustrezajo kriterijem. Ustreznost MKČN proizvajalec čistilnih naprav dokazuje z Izjavo o lastnostih in s priloženo tehnično dokumentacijo.

Zajem podatkov o nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah
V roku 15 dni od pričetka delovanja MKČN oz. nepretočne greznice morate izvajalca javne službe Kovod Postojna, d.o.o. obvestiti s pisnim obrazcem o začetku delovanja MKČN oz. nepretočne greznice. Obrazcu je potrebno priložiti Izjavo o skladnosti, Tehnično dokumentacijo MKČN in Vodno soglasje.

Po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer na MKČN, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave, lastnik naroči izdelavo prvih meritev pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa. Na podlagi analiznega izvida lastnik MKČN v enem mesecu pripravi poročilo o prvih meritvah na predpisanem obrazcu ter ga posreduje izvajalcu javne službe, ki po pregledu prejete dokumentacije pripravi Pogodbo o izvajanju storitev za MKČN in novega uporabnika vpiše v evidenco MKČN.

Redno vzdrževanje in čiščenje
Javna služba Kovod Postojna, d.o.o. vpiše novega uporabnika v evidenco MKČN. Naslednje leto in nato vsako tretje preverja delovanje MKČN in izdaja Poročilo o pregledu MKČN. Za delovanje vaše MKČN ste odgovorni sami. Prevzem blata iz MKČN pri uporabnikih in njegovo obdelavo zagotavlja izvajalec javne službe Kovod Postojna, d.o.o.. Čiščenje MKČN se izvaja v skladu s pogodbo.

Znižanje okoljske dajatve
Pogoj za znižanje okoljske dajatve je pozitivno Poročilo o pregledu MKČN. Pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se pridobi, če:

• se očiščena komunalna odpadna komunalna voda odvaja v skladu s predpisanimi prepovedmi, pogoji in omejitvami,
• ima lastnik shranjeno vso dokumentacijo, ki se nanaša na MKČN (Izjava o skladnosti, Tehnično dokumentacijo, dokazila o rednem čiščenju, dokazila o rednem servisiranju in vzdrževanju),
• če vizualni pregled naprave dokazuje njeno ustrezno delovanje.

V kolikor je izdano pozitivno Poročilo o pregledu MKČN se uporabniku zniža okoljska dajatev.

 

Kovod Postojna, d.o.o.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami