Dosedanjemu direktorju zaupano tudi nadaljnje vodenje podjetja Kovod Postojna, d. o. o.

Novice

4. 9. 2018

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o. bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji direktor David Penko. Glede na uspešno zaokrožen mandat, ki se je iztekel v avgustu, je bilo Penku namreč zaupano ponovno vodenje podjetja, ki je v občinah Pivka in Postojna odgovorno za kakovostno oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Kot zatrjuje direktor, so motivi za nadaljevanje opravljanje te vloge vezani predvsem na pripadnost podjetju, ki jo je uspel v zadnjih letih vodenja le še poglobiti in utrditi: »Rad bi suvereno prispeval k uspešnemu delovanju podjetja, predvsem pa nadaljeval z dobrim zgledom, tako med zaposlenimi kot tudi uporabniki storitev. Gre namreč za udejstvovanje, ki je postalo način mojega življenja.«

David Penko, ki si je v zadnjem obdobju vodenja pridobil številne izkušnje in reference, njegove delovne izkušnje s sorodnih področij pa segajo že v leto 2004, je na podjetju Kovod Postojna, d. o. o. od leta 2010. Podjetje je pod njegovim vodstvom poslovalo in delovalo izjemno uspešno. Podjetje izkazuje intenzivno rast, dosega najvišjo boniteto odličnosti poslovanja, uspešno se je nadgradilo in po novih standardih posodobilo certifikate (ISO 14001 in ISO 9001), zaključilo nekatere pomembne infrastrukturne projekte (obnova vodovodnega omrežja Postojna–Pivka, obnova vodarn Korotan in Malni, vzpostavitev nove čistilne naprave v Pivki, prenova Centralne čistilne naprave Postojna, rekonstrukcija črpališča Jama v Postojni, obnova strehe upravne stavbe), uspešno je pridobilo sredstva za realizacijo projekta Iskanje novega vodnega vira ter tudi študijo izvedljivosti o možnosti predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg … V podjetju je vzpostavljen učinkovitejši način delovanja in upravljanja (elektronsko odčitavanje števcev, vzpostavitev daljinskega nadzora nad vsemi čistilnimi napravami in črpališči v obeh občinah, nadgradnja tehnologije), reorganiziralo in optimiziralo se je procese in enote, večji poudarek je namenjen stiku z uporabniki (vzpostavitev elektronskega obveščanja, nova spletna stran, projekt Vodko, izobraževalna dejavnost, sodelovanje z lokalnim okoljem, merjenje zadovoljstva uporabnikov) …

 

»Glede na priložnost in odgovornost, ki sem jo prejel pred štirimi leti z vodenjem podjetja, ter vse svoje izkušnje, pridobljene informacije, predvsem pa vzpostavljen sistem delovanja podjetja lahko suvereno trdim, da podjetje svoje storitve izvaja na izjemno kakovostnem nivoju. O tem pričajo tudi rezultati. Sicer pa moje dosedanje poznavanje in vpetost v samo vodenje podjetja nedvomno tudi v prihodnje zagotavlja dobro izhodišče za nadaljevanje uspešnega poslovanja, zastavljenih projektov in vzpostavitev novih področij in izboljšav, s katerimi bo podjetje utrdilo svoj položaj predvsem pri svojih uporabnikih, pa tudi širše, v državnem merilu, kjer se Kovod Postojna trenutno uvršča med petnajst najbolj uspešnih komunalnih podjetij.« David Penko

 

Med izzivi, ki si jih stari/novi direktor zastavlja v prihajajočih štirih letih, prednjačijo poslovanje in delovanje podjetja (ohranjanje poslovne uspešnosti, sodelovanje z ustanoviteljicama, posodobitev administrativnega poslovanja …), storitve in novi projekti (avtomatizacija sistema, razširitev storitev na področje gradbenih del, krepitev storitev na področju urejanja zelenih in javnih površin, lastna polnilnica ustekleničene vode, predelava bioloških odpadkov – piroliza …), zaposleni v podjetju (izobraževanje in izpopolnjevanje, spoznavanje in obisk dobrih praks, promocija zdravja pri delu, politika varnosti, motiviranje delavcev k produktivnosti), infrastruktura (energetska prenova lastnih objektov, vzdrževanje objektov in opreme, vzpostavitev rastlinskih čistilnih naprav, uvajanje okolju prijaznih tehnologij, opreme in materialov) ter ostale aktivnosti, ki zadevajo uporabnike ter sodelovanje z lokalnim okoljem (sodelovanje s šolami, dnevi odprtih vrat, redna komunikacija z uporabniki, izobraževalni material …).

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami