Direktor David Penko o izzivih, dosežkih in načrtih

Novice

23. 1. 2019

Podjetje so ljudje oziroma njegovi zaposleni, ki imajo doprinos k vsakemu uspehu in dobremu delu podjetja. To večkrat rad poudari direktor podjetja Kovod Postojna, David Penko, ki mu je bilo v drugi polovici preteklega leta znova zaupano štiriletno vodenje podjetja.

Odgovorno ravnanje, vestno izvajanje nalog, ki imajo pomemben doprinos k zagotavljanju kakovostne oskrbe s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda, izvedba projektov in nenazadnje tudi izjemno uspešno poslovanje so dosežki in obenem tudi cilji, h katerim bo podjetje stremelo tudi v prihodnje.

 

Kateri izzivi, aktivnosti in dosežki so zaznamovali preteklo leto?

Leto, ki se je pred kratkim izteklo, je bilo izjemno delovno, ampak vidni rezultati in pridobitve, s katerimi se lahko pohvalimo so bile vsekakor vredne vsega truda. V drugi polovici leta smo zaključili nadgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja. Ta pomembna infrastrukturna posodobitev že kaže svojo koristnost, saj je kakovost vode, ne glede na vremenske razmere stabilna in kakovostna, na območju obeh občin se je opazno zmanjšalo tudi število intervencij za potrebe poškodb na omrežju. Konec leta smo zaključili z urejanjem zunanjosti upravne stavbe, ki je bila z vidika varnosti in energetske učinkovitosti nujna prenove, ter njene okolice. Na Centralni čistilni napravi smo vzpostavili naravoslovno učno pot, na tej lokaciji smo pričeli tudi s študijo izvedljivosti oziroma poljskim poskusom, s katerim raziskujemo možnost predelave lesne biomase v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg. Aktivno se je sodelovalo pri projektu iskanja novega vodnega vira. Veliko pozornosti smo usmerjali v informiranje in ozaveščanje javnosti. Izvedli smo tri strokovna izobraževanja za strokovni kader, sodelovali na vseslovenskih posvetih ter bili vpeti v številne lokalne projekte in dogodke, občanom omogočili dneva odprtih vrat na čistilni napravi ter vodarni, otrokom priredili dva nadvse razigrana in poučna Vodkova zabavna dneva. Posodobili in nadgradili smo računalniško opremo in optimizirali nekatere delovne procese. Naše poslovanje pa je bilo odlikovano z zlato boniteto odličnosti.

 

S kakšnim tempom in načrti vstopa podjetje v leto 2019?

Kar zadeva večjih finančnih vložkov bo to leto manj zahtevno. Vendarle pa imamo jasno zastavljeno vizijo in načrte, ki bodo potrditev našega nenehnega nadgrajevanja in predanega dela za potrebe vseh naših uporabnikov. Po dodatno odobrenih delih v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, bomo nadaljevali s posodobitvijo posameznih odsekov cevovodov, celovite obnove bo deležna notranjost upravne stavbe, izvedena bodo redna vzdrževalna dela na objektih, ki jih imamo v upravljanju in so del celovitega sistema vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, prehajamo na zahtevnejši, a kakovostnejši dvomesečni sistem odčitavanja števcev, v začetku leta kot partnerji zaključujemo z raziskavami in podlagami za iskanje novega vodnega vira ter nadaljujemo izvedbo prej omenjenega poljskega poskusa. Prav tako bomo še naprej veliko pozornost namenjali svojim uporabnikom, ki so naše vodilo za vsakodnevni trud in glede na dejavnosti, ki jih izvajamo, čutimo odgovornost ponujati le-tem kakovostne informacije, nenehno dosegljivost in tudi redno informiranje ter ozaveščanje. Že zgodaj spomladi sledi naslednje strokovno izobraževanje za odgovorne osebe naših lokalnih ustanov, v aprilu in maju se s projektom Vodko in zanimivo naravoslovno urico podajamo v razrede, začetek poletja bomo znova priredili priljubljen Vodkov zabavni dan, z lokalnimi društvi in organizacijami bomo preko celega leta sooblikovali tudi druge dogodke v naši lokalni skupnosti ter s tem širili svojo družbeno odgovornost in zanimanje za našo okolico ter občane. Zagotovo pa se bo ob pobudah naših uporabnikov, s katerimi smo radi v stikih, in tudi ob našem zagnanem delu porodila še kakšna zamisel in potreba za napredek, izboljšavo ali pa zgolj za popestritev našega komuniciranja z javnostjo.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami