Izobraževalni lik – škrat Vodko praznuje svojih pet let

Novice

10. 12. 2019

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. si že nekaj let prizadeva izvajati različne, vsebinsko poučne in zanimive aktivnosti, ki bi odrasle, predvsem pa naše najmlajše uporabnike opominjale na to, kako pomembna je skrb za čisto okolje in kakšen pomen in vlogo ima voda v našem življenju. Prepričani smo, to so pokazali tudi rezultati in naše pretekle izkušnje, da so izobraževanje, ozaveščanje in promocija načini, s katerimi je možno vzbuditi zanimanje za tovrstne teme, predvsem pa krepiti zavedanje in znanja otrok. V preteklih letih smo v okviru projekta Vodko že izdali poučno knjigo o vodnem škratu, pripravili gradivo za šole in vrtce, izvajali naravoslovna srečanja, pripravili več izobraževalnih dogodkov in se predstavljali na lokalnih sejmih, vzpostavili poučno spletno stran za najmlajše, v izobraževalne in druge ustanove ter organizacije namestili tablice, ki opominjajo na pitje vode iz pipe ter  figure škrata Vodka…

Ob današnjem rojstnem dnevu našega škrata Vodka, ki praznuje svojih pet let, smo za udeležence, s katerimi sodelujemo preko leta na področju izobraževanja in ozaveščanja, pripravili srečanje, na katerem je vodja projekta Vodko, Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž., sicer vodja službe za zdravstveni nadzor in analize v našem podjetju, predstavila rezultate svoje raziskovalne naloge »Znanje in odnos predšolskih in osnovnošolskih otrok do upravljanja z viri pitne vode«. Obenem je bilo srečanje namenjeno izmenjavi mnenj, izpostavitvi potreb in predlogov ter predvsem vzpostavitvi nadaljnjih sodelovanj.


 

PROJEKT VODKO IZPOSTAVLJA PRVE REZULTATE (povzetek in rezultati raziskovalne naloge)

Občini Postojna in Pivka ležita znotraj notranjsko – kraške regije, za katero je značilen izrazit kraški svet. Ker je torej vodni vir, s katerim upravlja Kovod Postojna, d. o. o., tipičen kraški vir in kot tak zelo ranljiv, smo se odločili za projekt ozaveščanja naših uporabnikov in v ta namen ustvarili maskoto projekta – lik škrata Vodka (Sušelj Šajn et al., 2017).

Z neformalnim izobraževanjem na temo pitne vode želimo doseči, da otroci v osnovni šoli osvojijo in ponotranjijo pridobljeno znanje in odnos do vode kot naravne dobrine. Z osvojenimi veščinami, odnosom in znanjem učencev, ki so ga pridobili v času našega načrtnega, a neformalnega izobraževanja, želimo vzgojiti odgovornega in dovolj ozaveščenega odraslega uporabnika pitne vode iz javnega vodovodnega sistema. Tak uporabnik naj bi se bil sam sposoben informirati o zdravstveni ustreznosti pitne vode, saj kot upravljavci vodovodnega sistema nimamo dovolj hitrih orodij, s katerimi bi bilo mogoče doseči vsakega uporabnika posebej v primeru zdravstvene neustreznosti pitne vode. S tem bi lahko preprečili bolezni uporabnikov in izbruhe hidričnih epidemij v primeru izrednih dogodkov (Sušelj et al., 2017).

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali je projekt Vodko upravičen zato smo v raziskavo vključili učence osnovnih šol, ki so bili vključeni v program projekta Vodko (VPV) in učence, ki niso bili vključeni v program projekt Vodko (NVPV). S kvantitativno raziskavo smo ugotovili da so učenci VPV 1. triletja pri zastavljenih nalogah odgovarjali na vprašanja s področja poznavanja lastnosti pitne vode in varovanja okolja za 11.7 % bolj pravilno kot učenci NVPV. Učenci VPV 2. triletja so bili pri reševanju nalog boljši za 22,9 % od skupine NVPV. Učenci VPV 3. triletja pa za 0,7 % v primerjavi z učenci NVPV.

Projekt Vodko je torej dosegel pričakovane rezultate tako v nivoju znanja o lastnostih pitne vode kot tudi v odnosu do pitne vode otrok po triletjih. Pričakovane rezultate je projekt dosegel tudi pri razumevanju in uporabnosti pridobljenega znanja o pitni vodi in odnosu do okolja otrok po triletjih.

 

PODJETJE KOVOD POSTOJNA ZAKLJUČUJE ŠE ENO USPEŠNO LETO

Zbrane udeležence je ob tej priložnosti, ob skorajšnjem zaključku leta nagovoril tudi direktor David Penko, ki je izpostavil uspešno poslovanje podjetja Kovod Postojna, kar dokazujejo uresničeni projekti ter vnovič pridobljen zlat certifikat bonitetne odličnosti. Naše podjetje je kot partner v letošnjem letu sodelovalo v kar nekaj projektih:

  • Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri (Pri projektu, ki se je zaključil jeseni in namen katerega je bil širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati tudi ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov, smo sodelovali kot partnerji. Izvedli smo izobraževalne delavnice pri ranljivih skupinah ter sodelovali pri strokovnih vsebinah, ki so del izjemnega dokumentarnega filma »Voda in njena moč«.)
  • Predelava bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in biooglje s pomočjo pirolize Pyreg (V novembru so bili odvzeti zadnji vzorci žita in zemlje, analiza le-teh še poteka. Projekt, ki bi se z letošnjim letom sicer moral zaključiti, se bo podaljšal za dodatnega pol leta, kajti zaradi dodatnega raziskovanja in prizadevanj po kar se da poglobljenih informacijah, se bo zadnji poskus ponovil.)
  • Iskanje dodatnega vodnega vira na območju občin Postojna in Pivka (Raziskovalci v letošnjem dodatnem raziskovalnem letu trenutno spremljajo stanje na Javorniškem toku in jami v Ždniku (količinsko, kemijsko in mikrobiološko). Glede na precej obetajoče se ugotovitve in rezultate, predvsem pa prizadevanja vseh sodelujočih deležnikov, da je morebitni dodatni vodni vir za naše območje pomembna pridobitev, je bil že sprejet dogovor o nadaljevanju projekta. V tem trenutku se pričakuje nov razpis s strani ARRS. V kolikor bi prijava uspela, bi z novim projektom in nadaljevanjem aktivnosti znova začeli predvidoma v poletnih mesecih.)
  • Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop (Ministrstvo za okolje in prostor ter Služba vlade za kohezijo in razvoj sta zaradi povečanega finančnega vložka odobrila dodatna dela v okviru navedenega projekta. Na območju Občine Pivka se bo izvedel razdelilni cevovod v naselju Selce v dolžini cca 1914 metrov, pri čemer bo sočasno zgrajena še fekalna kanalizacija, razširitev in asfaltiranje ulic, razdelilni cevovod v dolžini cca 850 metrov po zaselku Radohova vas ter ureditev ulice Pod Primožem in ureditev odvajanja fekalnih vod aglomeracije Pivka ter rekonstrukcija obstoječega cevovoda za Slovensko vas v dolžini cca 1750m. V Selcah so se dela pričela v letu 2019, v Radohovi vasi in vodovod Selce – Slovenska vas pa v letu 2020, skladno s predlogom proračuna Občine Pivka. Na območju občine Postojna pa so dodatne gradnje vodovoda že potekale na Notranjski, Volaričevi, Erazmovi in Kraški ulici v skupni dolžini cca 1050 metrov.)

Kot družbeno odgovorno podjetje se nenehno trudimo utrjevati sodelovanje z lokalno skupnostjo. Udeležujemo se dogodkov (teden vseživljenjskega učenja – Parada učenja, Postojnski tek, Postoj na živi ulici, Petelinjski tek) in jih tudi skupaj organiziramo  (Kulturni utrip poletja, obeležitev svetovnega dneva hrane, naravoslovni dan za osnovno šolo), povezujemo se z lokalnimi deležniki (podpisniki Zelene sheme v turizmu, člani akcijske skupine za krepitev zdravja občanov), izvajamo izobraževanja (osnovne šole, vrtci, PUM, redna izobraževanja za strokovno javnost).

Tudi načrti za prihajajoče leto bodo usmerjeni v izboljšave, tako na področju razvoja novih priložnosti kot vzdrževanja obstoječe infrastrukture in objektov. Nedvomno pa bodo naš največji motiv še naprej naši uporabniki, zgolj s skupnimi prizadevanji lahko namreč utrjujemo zavedanje in spoštovanje do naše vode, ki jo v vsakdanu še kako potrebujemo.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami