Občina Pivka tudi v letu 2020 sofinancira izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Pivka

Novice

4. 2. 2020

Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati znotraj naselij: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje Selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Ribnica, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje (na delu naselja kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja)

Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, znotraj katerih je že urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo (naselje Pivka, Petelinje, Zagorje – del), oziroma se v letih 2020 in 2021 predvideva izgradnja javne kanalizacije s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo (Selce, Ulica Pod Primožem v Pivki (Radohova vas) in Slovenska vas), razen v izjemnih primerih ko je iz obvestila javnega podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna.

Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.

Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 8.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo lahko samo napravo, ki bo delovala po predpisih, to pa se bo dokazovalo z izjavo javnega podjetja Kovod Postojna d. o. o., izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja voda.

 

Javni razpis je že objavljen na spletni strani Občine Pivka in sicer na tej povezavi oziroma v nadaljevanju navajamo najavo…

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Pivka.

Razpisna dokumentacija oz. obrazci za prijavo so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka v času uradnih ur organa in na internetni strani občine: http://www.pivka.siRok za prijavo na razpis je do 30.11.2020 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

 

Vir: Občina Pivka

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami