Začetek gradnje vodovoda in ostale komunalne infrastruktura na območju Radohove in Slovenske vasi

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

27. 9. 2021

Gradnja komunalne infrastrukture v Slovenski in Radohovi vasi se izvaja v okviru projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP«. V okviru projekta smo na območju občin Postojna in Pivka v preteklih letih zgradili in izboljšali cca 62km cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališča oziroma prečrpališča, 2 zajetji vode, 2 vodarni s tehnologijo prečiščevanja z ultrafiltracijo, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt (samo na območju občine Pivka se je zgradilo nekaj več kot 26 km vodovoda, zgradilo nov vodohran Pivka kapacitete 1.000 m3 in obnovilo še 3 vodohrane in 3 črpališča).

Septembra 2018, je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, odobrila povečani finančni prispevek za ta projekt. V okviru povečanega obsega se izvaja vodovod in ostala komunalna infrastruktura na območju Radohove in Slovenske vasi, v preteklih letih pa tudi komunalna infrastruktura v naselju Selce

V mesecu septembru je izvajalec GINEX internacional d.o.o. začel z gradnjo vodovoda na makadamski poti med naseljema Selce in Slovenska vas. Z gradbenimi deli bo nadaljeval na in ob trasi javne poti 10, odsek Petelinje – Slovenska vas, kjer je poleg vgradnje vodovoda predvidena še gradnja tlačne kanalizacije in vkop srednje napetostnega kabla, ki ga bo polagal upravljalec Elektro Primorska. Nato pa bodo dela napredovala še na odseku od prečkanja reke Pivke do lokacije Ekomuzeja. Skladno s terminskim planom bo pretežni del gradnje na območju Slovenske vasi zaključen v juniju 2022. Predvidoma v drugi polovici novembra bo izvajalec pričel z deli še v naselju Radohova vas, kjer je ravno tako predvidena gradnja vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije ter preostale podzemne komunalne infrastrukture. Pričakovani zaključek pretežnega dela gradbenih del je predviden v drugi tetini prihodnjega leta.

Dela, ki jih izvaja podjetje GINEX internacional d.o.o., se bodo zaključila najkasneje do 24.07.2023. Pogodbena vrednost del znaša 1.381.209,16 eur. Operacijo izgradnje vodovodnega sistema delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.

 

Vir: Občina Pivka

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami