Javni razpis za imenovanje direktorja

Novice

13. 12. 2021

Nadzorni svet Javnega podjetja KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija  d.o.o., POSTOJNA, Jeršice 3, 6230 Postojna, na podlagi 515. člena v zvezi z 255. členom in 263. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3 s spremembami), 22. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS,  št. 32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011), 5. člena Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 103/2011, 41/2015), 11., 13. in 16. člena Odloka o organizaciji javnega podjetja javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 25/2012, 41/2015), 17., 19., 28., 29. in 30. člena Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. ter Akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Kovod Postojna, d.o.o. z dne 1.1.2021

 
objavlja javni razpis za imenovanje direktorja

JAVNEGA PODJETJA KOVOD POSTOJNA, VODOVOD,  KANALIZACIJA,  d.o.o., POSTOJNA (m/ž)

Kraj opravljanja delovnega mesta je na naslovu Jeršice 3, 6230 Postojna, kjer so uradni prostori Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (v nadaljevanju: Kovod Postojna, d.o.o.) oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge Kovod Postojna, d.o.o., ter po potrebi na terenu.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:

–       državljanstvo RS

–       višja (VI/1) ali visoka izobrazbo (VII.) ekonomske ali tehnične smeri oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi prve ali druge bolonjske stopnje

–       najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih

–       poznavanje uporabe računalnika

–       pasivno znanje enega tujega jezika

–       vozniški izpit B kategorije

–       organizacijske in vodstvene sposobnosti

–       dobro poznavanje relevantne zakonodaje

–       dobro poznavanje komunalnih storitev in vseh del, ki se opravljajo v podjetju

–       organizacijska znanja, smisel za delo s strankami

Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki:

–       je že član drugega organa vodenja ali nadzora tega podjetja,

–       je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,

–       ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

–       je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidat mora prijavi za razpis priložiti pisno izjavo, da v zvezi z njim ne obstajajo omejitve iz prejšnjega odstavka ter pisno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:

1.     Potrdilo, da je državljan Republike Slovenije

2.     življenjepis ter navedbe, ki dokazujejo, da ima poleg formalne izobrazbe tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti;

3.     dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, v kateri je bila pridobljena);

4.     opis delovnih izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih (kot dokazilo se predloži fotokopija pogodbe o zaposlitvi iz katere je razviden opis delovnih nalog, stopnja zahtevnosti in naziv oziroma drugi ustrezen dokument);

5.     izjavo o znanju tujega jezika, znanju uporabe računalnika

6.     dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije

7.     izjavo kandidata da:

·       ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega podjetja;

·       ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;

8.     potrdila kandidata, da

·       ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora, (potrdilo iz kazenske evidence);

·       mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved (potrdilo iz kazenske evidence);

Potrdila iz točke 8 ne smejo biti starejša od 3 mesecev.

Kandidat mora k prijavi predložiti vizijo razvoja javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. za mandatno obdobje.

Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, ki je enak času opravljanje funkcije direktorja (4 letni mandat), za polni delovni čas, s pričetkom zaposlitve od dne 1.9.2022 dalje.

Kandidati morajo svojo pisno vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Nadzorni svet Kovod Postojna, d.o.o., p.p. 3, 6320 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja Kovod Postojna, d.o.o.«, in sicer do vključno 31.12.2021.

Razpis se objavi na spletni stran Kovod Postojna, d.o.o., www.kovodpostojna.si, na spletni strani Občine Postojna, www.postojna.si  in Občine Pivka, www.pivka.si

Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka priporočeno po pošti.

Izbirni postopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Kandidati bodo na podlagi 29. člena Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Obvestilo bo poslano po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, če je o njem kandidat seznanil podjetje za namen obveščanja o zaključku izbirnega postopka.

Na zahtevo neizbranega kandidata mu bo družba vrnila vse dokumente, ki so bili predloženi kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Nadzorni svet lahko odloči, da se zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti izbranega kandidata za opravljanje dela napoti na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Datum:  13.12.2021 

Nadzorni svet Kovod Postojna, d.o.o.     
Predsednica
Mihaela Smrdel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami