Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

1.    NA KRATKO O PROJEKTU

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop (Občini Postojna in Pivka) je novogradnja in hidravlična izboljšava/rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. S tem se bo izboljšalo razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka vključuje tri sklope in sicer:

–          SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna,

–          SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka,

–          SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan.

2.    CILJI PROJEKTA

S projektom bomo dosegli naslednje primarne cilje:

–          izboljšali javno oskrbo s pitno vodo,

–          zagotovili ustrezno infrastrukturo za nemoteno oskrbo s pitno vodo,

–          zmanjšali potencialne posledice v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju in

–          povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

Z izvedbo projekta bomo dosegli cilje, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

–          po izvedbi hidravlične izboljšave in izgradnje delov vodovoda bomo izboljšali javno oskrbo s pitno vodo, s tem bo 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev občin Postojna in Pivka deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo,

–          prebivalcem bomo zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in

–          število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov se bo po izgradnji vodovodnega sistema povečalo za 54 prebivalcev.

Z izvedbo naložbe v oskrbo s pitno vodo bomo zagotovili tudi:

–          delovanje celovitega sistema vodo oskrbe v občinah Postojna in Pivka,

–          zmanjšali vodne izgube in optimizirali stroške,

–          zagotavljali zadostne količine pitne vode prispevnega območja in

–          zmanjšali motnje v oskrbi zaradi interventnih popravil okvar na vodovodnem omrežju.

3.    FINANCIRANJE PROJEKTA

Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša 29.932.594,90 € brez DDV, z DDV pa 36.517.765,78 €. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša 28.530.293,90 €. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

  • iz državnega proračuna Republike Slovenije – 3.851.589,68 €,
  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« – 21.825.674,83 € in
  •  iz proračuna obeh vključenih občin – 4.255.330,39 €.

http://www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami