Cene komunalnih storitev

Obrazložitev postavk na računu

OSKRBA S PITNO VODO

• Vodarina: pokriva stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se zaračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Popis obračunskih vodomerov se opravlja praviloma štirikrat letno, v vmesnem obdobju zaračunavamo akontacijo glede na porabo v preteklih obračunskih obdobjih. Stanje lahko sporočate mesečno (do 25. v mesecu), v tem primeru bo obračun izveden z realnim stanjem. Vodarina po novem zajema tudi stroške vodnega povračila.

• Omrežnina – oskrba s pitno vodo: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške povezane z odškodninami in stroške obnove in vzdrževanja priključkov ter vodomerov.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

• Cena storitve odvajanje odpadne vode: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

• Omrežnina – odvajanje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

• Cena storitve čiščenje odpadnih voda: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške za čiščenje komunalne odpadne vode na čistilnih napravah. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

• Omrežnina – čiščenje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino očiščene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (v nadaljevanju MKČN)

• Cena storitve povezane z greznicami, MKČN: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za stroške praznjenja blata iz greznic in iz MKČN (vsake tri leta) ter izdelavo ocene obratovanja MKČN. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode.

• Omrežnina – storitve povezane z greznicami in MKČN: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami