the watchmaking workmanship of https://www.r4s.to outclass various other brands.https://www.sid.to contact up to 30 first copy watches suppliers.epic richard mille replica for sale a great deal more delightful.we offer the best and cheap swiss made www.replicaiwc.ru.if you plan buying a high quality rolex replika you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james.a new cartierreplicas.ru cartier replica online.we have best bazar.to online.incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit https://www.thombrownereplica.ru requirements when it comes to decorators.pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best sevenfriday.to activity standards.

Cene komunalnih storitev

Obrazložitev postavk na računu

OSKRBA S PITNO VODO

• Vodarina: pokriva stroške izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se zaračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Popis obračunskih vodomerov se opravlja praviloma štirikrat letno, v vmesnem obdobju zaračunavamo akontacijo glede na porabo v preteklih obračunskih obdobjih. Stanje lahko sporočate mesečno (do 25. v mesecu), v tem primeru bo obračun izveden z realnim stanjem. Vodarina po novem zajema tudi stroške vodnega povračila.

• Omrežnina – oskrba s pitno vodo: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške povezane z odškodninami in stroške obnove in vzdrževanja priključkov ter vodomerov.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

• Cena storitve odvajanje odpadne vode: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

• Omrežnina – odvajanje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z
JAVNIH POVRŠIN

• Cena storitve čiščenje odpadnih voda: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne in vzdrževalne stroške za čiščenje komunalne odpadne vode na čistilnih napravah. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo.

• Omrežnina – čiščenje odpadne vode: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino očiščene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (v nadaljevanju MKČN)

• Cena storitve povezane z greznicami, MKČN: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za stroške praznjenja blata iz greznic in iz MKČN (vsake tri leta) ter izdelavo ocene obratovanja MKČN. Zaračunava se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode.

• Omrežnina – storitve povezane z greznicami in MKČN: je storitev ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne glede na količino odvedene vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Vključuje stroške amortizacije in stroške zavarovanja infrastrukture.

• Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode: obračuna se v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami