Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv: Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Skrajšano: Kovod Postojna, d.o.o.

Sedež: Jeršice 3, 6230 Postojna

Telefon: 05 7000 780

Fax: 05 7000 799

E-pošta: info@kovodpostojna.si

Spletna stran: http://www.kovodpostojna.si/

Osnovni kapital: 1.410.466,00 EUR

ID št. za DDV: SI17322057

Matična št.: 5015367000

Transakcijski računi:
SI56 1010 0002 9219 402 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
SI56  6400 0992 2002 262 (Primorska hranilnica Vipava d.d.)

Število zaposlenih: 49

Direktor: David Penko

Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe:
Datum objave kataloga: 18.09.2018

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:
http://www.kovodpostojna.si/

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna je nastalo leta 1992 z razdelitvijo takratnega Komunalnega podjetja Postojna na več podjetij.

S pitno vodo oskrbujemo gospodinjstva in industrijo v občinah Pivka in Postojna. S cevovodi smo povezani tudi z občino Ilirska Bistrica, kamor občasno dobavljamo vodo za naselja ob občinski meji.

Podjetje je v izključni lasti občin Postojna in Pivka in je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah opravlja nekatere izmed obveznih gospodarskih javnih služb.

OSKRBA S PITNO VODO

Centralni vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo večino naselij v občinah Postojna in Pivka. Vodovodni sistem spada med srednje velike sisteme v državi. Oskrbuje približno 21.500 prebivalcev, kateri porabijo skupaj z ostalimi porabniki cca 1.400.000 m3 vode letno. Dolžina glavnega in razdelilnega omrežja je 270 km. Voda se distribuira preko 15 črpališč. Čiščenje in priprava vode se izvaja v čistilni napravi Malni pri Planini, ki ima kapaciteto 250 l/s in je centralni objekt sistema. Iz centralnega črpališča v Malnih pri Planini se načrpa 95 % vse vode, preostalih 5 % pa iz višje ležečih virov Nanosa (Strane in Šmihel pod Nanosom). Sistem razpolaga s 35-imi vodohrani skupne kapacitete 7850 m3. Vodovodni sistem Suhorje se napaja iz vodovodnega sistema Ilirske Bistrice s priključkom v vasi Ostrožno Brdo. Ta vodovodni sistem oskrbuje le vas Suhorje. Dolžina glavnega in razdelilnega omrežja je okoli 4 km. Sistem sestavlja, poleg cevovodov, še pretočni rezervoar vsebine 50 m3 in bivše zajetje pod Ostrožnim Brdom, ki služi kot raztežilnik.

Vsebina in naloge izvajanja javne službe izhajajo na podlagi zahtev Uredbe o oskrbi s pitno vodo ter posledično Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna ter Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka.

KVALITETA PITNE VODE

V okviru OP25 Pripravljenost in ukrepanje v izrednih razmerah se ugotavljajo dogodki, ki vplivajo tudi na zdravje zaposlenih in ostalih prebivalcev. Tukaj obravnavamo tudi vsa neskladja pitne vode. Kvaliteta pitne vode se spremlja v okviru službe, ki vodi HACCP sistem.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

Ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje, zato je pomembno skrbno in kakovostno načrtovanje ter urejanje le-te.

Delovna enota Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v okviru našega podjetja je odgovorna za dela v okviru obvezne lokalne javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Skrbimo za čiščenje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema, internih kanalizacijskih sistemov ter greznic, poleg tega pa upravljamo in skrbimo za nemoteno delovanje čistilnih naprav.

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Trenutno izvajamo dela v okviru javne službe v občini Pivka in sicer košnjo javnih zelenih površin, pobiranje smeti, grabljenje listja ter skrbimo za splošno urejenost mesta Pivka in okolice. V oskrbi imamo približno 9 hektarjev zelenic in nekaj gredic s trajnicami. Javne površine urejamo v sodelovanju z invalidskimi podjetji, ki so naši podizvajalci.

Naša pomembna naloga je tudi urejenost zunanjih površin naših objektov v upravljanju, zato skrbimo za urejenost 37 vodnih objektov (vodohrani in črpališča) v občinah Postojna in Pivka ter 7 čistilnih naprav. Urejanje obsega košnjo zelenih površin, redčenje grmovja, pobiranje smeti in vzdrževanje dostopnih poti.

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:
 

Organigram organa:

 

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:

·      Finančno računovodska služba, vodja Tamara Paternost, 05/7000 788

·      Služba za zdravstveni nadzor in analize, vodja Irena Sušelj Šajn, 041/921 010

·      Splošno kadrovska služba, vodja Edita Klemen, 05/7000 787

·      Tehnični sektor, vodja Igor Čehovin, 05/7000 795

·      Oddelek za investicije in javna naročila, Lucija Zwölf, 05/7000 771

·      Nabava in avtopark, vodja Ljubo Svet, 05 7000 796

·      Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, delovodja Blaž Svet, 05/7000-793

·      Kataster in soglasja, vodja Ana Jelovčan, 05/7000 784

·      Projekt oskrbe s pitno vodo, vodja Iskra Metka, 05/7000 772

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:
 

Kontaktna oseba: Edita Klemen
Delovno mesto: Vodja splošno kadrovske službe
Elektronska pošta: edita.klemen@kovodpostojna.si

Telefon: 05/7000 787

 

 c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

 

OBČINSKI PREDPISI

Statut Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske  odpadne vode na območju Občine Postojna

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka

Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju občine Pivke

 

DRŽAVNI PREDPISI

Zakon o varstvu okolja

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Uredba o pitni vodi

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

Uredba o odpadkih

Uredba o odlagališčih odpadkov

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

 

ZAKONI, UREDBE IN PRAVILNIKI

Gradbeni zakon (GZ)

Zakon o javnih financah

Zakon o davku na dodano vrednost

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o izvršbi in zavarovanju

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Zakon o prostorskem načrtovanju

Zakon o geodetski dejavnosti

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Obligacijski zakonik

 

TEHNIČNI PRAVILNIKI

Tehnični pravilnik – vodovod

Tehnični pravilnik – Kanalizacija

 

d. Katalog zbirk osebnih podatkov

Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

–  Evidenca zaposlenega delavca

–  Evidenca o poškodbah pri delu

–  Evidenca o plači zaposlenega delavca

–  Evidenca o izrabi delovnega časa

–  Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

–  Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih

–  Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom

–  Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

–  Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

–  Evidenca o usposabljanju delavcev

–  Evidenca o uporabnikih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

–  Evidenca strank – obračun

–  Evidenca strank – soglasja

–  Evidenca strank – služnosti, odkupi zemljišč

–  Evidenca o investitorjih, ki zaprosijo za izdajo projektnih pogojev, mnenj in soglasij

–  Evidenca o videonadzoru

        • evidenca temelji na Zakonu o varstvu osebnih podatkov in vsebuje podatke, kot jih narekuje    

           imenovani zakon

e.  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

–  sporočila za javnost (dosegljiva le na spletni strani družbe)

–  obvestila na računih za komunalne storitve

–  letaki in obvestila

–  elektronski obrazci na spletni strani družbe

3. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;

Okvirni cenik o višini materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, štev. 76/2005, 119/07, 95/11).

Najvišje cene materialnih stroškov za spodaj  navedene storitve posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

– ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,

– ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,

– ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,

– ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,

– ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,

– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

– elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,

– posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,

– posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,

– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,

– pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,

– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

– pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti (Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.)

Cene temeljijo na osnovi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005 s spremembami).

DDV se obračuna skladno s predpisi.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.

– podatki o kvaliteti pitne vode

– podatki o katastru infrastrukturnih vodov

 

5. Dogovorjena izplačila mesečnih prejemkov direktorja, članov
nadzornega sveta in članov skupnega organa upravljanja

 

Izplačila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Povprečna bruto plača za leto 2018 je znašala 1.700,63 EUR, 2,2 kratnik tega zneska pa predstavlja mesečno bruto plačo direktorja.

David Penko, direktor, 46.839,57 EUR bruto prejemki v letu 2018.

Člani Nadzornega sveta, bruto izplačila v EUR v letu 2018:

Priimek   in ime      Funkcija    v NS

   višina sejnine v EUR

neto prejemkiv l. 2018 v EUR
MIHAELA SMRDEL predsednik 160,00 1.400,00
ANDREJ  POLJŠAK član 120,00 1.120,00
EDI  ŠIBENIK član 120,00 1.080,00
SKUPAJ     3.600,00

Člani Skupnega organa upravljanja, neto izplačila v EUR v letu 2018:

Priimek in ime

Funkcija
v SO

višina sejnine
v EUR 

neto prejemki 
v l. 2018 v EUR
IGOR MARENTIČ predsednik 160,00 760,00
ROBERT SMRDELJ član 120,00 640,00
SKUPAJ     1.400,00

 

6. Seznam pogodb po ZDIJZ_VZD

Povezava na spletno stran:

https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/

Seznam evidenčnih naročil v letu 2018 nad 10.000,00 EUR brez DDV, skladno z ZJN-3

Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost
v EUR (brez DDV)
Naziv gospodarskega subjekta (izbran ponudnik)
Infrastrukturno Blago Nakup viličarja  18.810,00  PAM VILIČAR D.O.O. 
Splošno Storitve Pogodba o izvajanju storitev čiščenja posl. prostorov 19.200,00  ASERVIS D.O.O.
Infrastrukturno Storitve Pogodba za sodelovanje pri investiciji 16.000,00  TRINGRAD NOVA d.o.o. KOPER
Infrastrukturno Storitve Izdelava dokumentacije za vlogo za izdajo OVD 18.170,00  KOLEKTOR STRIX D.O.O.
Infrastrukturno Storitve Pogodba o upravljanju male kontejnerske čistilne naprave 15.618,00  MNZ, POLICIJA
Infrastrukturno Blago Nakup vozila Ford Ranger 22.713,00  ASPC DROBNIČ D.O.O.
Infrastrukturno Gradnje Izvedba gradbenih del na Gregorčičevem drevoredu, Postojna 16.000,00  MATIMA d.o.o.
Infrastrukturno Storitve Menjava aeracije na ČN Hruševje 12.980,00  CID ČISTILNE NAPRAVE
Splošno Blago Dobava in montaža sekcijskih dvižnih garažnih vrat 11.727,00  BALMONT d.o.o.
Infrastrukturno Storitve Aneks k pogodbi o informacijski podpori 22.640,00  AXIS, projektne IT rešitve in storitve, d.o.o.
Splošno Storitve Pogodba o poslovnem sodelovanju 16.000,00  KREATIVA, Doris Komen Horvat s.p.
Infrastrukturno Storitve Pogodba o izvedbi storitev 21.370,00  ADRIATIC SLOVENICA d.d.

7. Seznam javnih naročil po 21. členu ZJN-3

Povezava na spletno stran:

https://www.kovodpostojna.si/kategorija/javna-narocila/

https://www.enarocanje.si/

Seznam javnih naročil za l. 2018/19 po 21. členu ZJN-3

 

Predmet naročila Pogodbena vrednost z DDV v EUR Ponudnik Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
Nakup energetsko učinkovite računalniške programske opreme 13.434,59 INFOTIM RŽIŠNIK PERC informacijski sistemi – sklop 1 in 2 06.03.2018 enkratna
Nakup energetsko učinkovite računalniške programske opreme 4.692,97 KLIKSHOP, trgovina z računalniki in računalniško opremo, Uroš Krašna s.p. – sklop 4 06.03.2018  enkratna
Energetska sanacija – obnova fasade upravne stavbe 234.944,97 GiB gradnje, gradbeništvo, inženiring d.o.o., Žalna 13a, Grosuplje 24.04.2018 enkratna
Nakup računalniških zaslonov 3.660,00 KLIKSHOP, trgovina z računalniki in računalniško opremo, Uroš Krašna s.p. – monitorji 06.04.2018 enkratna
Dobava goriva 122.151,71 PETROL, d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana 14.05.2018 24 mesecev
Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka (prekinili) 255.404,56 PUBLIKUS d.o.o., Vodovodna c. 97, Ljubljana 25.05.2018 24 mesecev
Dobava električne energije 1.046.385,40 PETROL, d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana 28.11.2018 48 mesecev
Dobava vodovodnega materiala 113.306,38 ZAGOŽEN, d.o.o., Cesta na Lavo 2a, Žalec – sklopi 1,2,3,4 in 5 21.01.2019 12 mesecev
Dobava vodovodnega materiala
 
98.740,76 UNITHING d.o.o., Vir pri Stični 123, Ivančna Gorica – sklop 6 21.01.2019 12 mesecev
Odvoz in prevzem dehidriranega blata iz ČN Postojna in ČN Pivka 289.301,04 KOTO, d.o.o., Agrokombinatska c. 80, Ljubljana 24.12.2018 24 mesecev
Dobava lahkega tovornega vozila – prekucnik z dvigalom 81.984,00 HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o., Tržaška c. 87b, Postojna 22.02.2019 enkratna

 

 

 

Dopolnjeno dne 28.2.2019

 

Katalog informacij javnega značaja 2018

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami